Πρωτοσέλιδο Έθνος: Επιδοτήσεις και σε... εκτός έδρας αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 μαϊΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10353
mΕ DVD και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

3,50€

www.ethnos.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

σημερα
Το 9ο
DVD

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

και σε... εκτός έδρας αγρότες
Με υπουργική απόφαση θα εισπράττουν ενισχύσεις γεωργοί και κτηνοτρόφοι
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στις οποίες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι »12

ΚΡΗΤΗ

Τα άγνωστα
ντοκουμέντα
της ναζιστικής
θηριωδίας »14, 35
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ

• Παρασκευη
6
ΜαΪΟυ 2016

υπ. παιδει
αΣ - αντιπο
λιτευΣη

Κόντρα για
ολοήμερα σχο τα
λεία

ΜηΧανοΓΡαΦ
ιΚο

Αυξάνεται η
ζήτηση για τα
«πράσινα επα
γγέλματα»

• Σελ. 8

ΚΑΘΙΕΡΩΝοΝΤΑ
Ι Η ΔΗΜΙοΥΡ
ΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Σελ. 6-7

Τι αλλάζει στ
ην αξ
των μαθητώ ιολόγηση
ν λυκείου

Σημαντικές
καινοτομίες
εισάγονται
στην
αξιολόγηση
των
μαθητών λυκείο
από την ερχόμ υ
σχολική χρονι ενη
ά

ΚΑΙ ο ΦΑΚΕ
ΛοΣ ΕΠΙΔοΣΕΩ
Ν ΚΑΙ ΔΡΑΣ
ΤΗΡΙοΤΗΤΩ
Ν

Κύκλωμα μίζας
πίσω από τη μαφιόζικη
επίθεση στον γιατρό
»38

ΠΑΝΕΛΛΑΔ
ΙΚΕΣ ΕΞΕΤ
ΑΣΕΙΣ

ενθετο
«παιδεια»
Ν
έο τοπίο στο
καθεστώς
αξιολόγησης με
καθιέρωση
της
δημιουργικής
εργασίας αλλά και του φακέλο
δραστηριοτήτων υ επιδόσεων και
θα βρουν από
Σεπτέμβριο
τον
οι
Ταυτόχρονα, μαθητές λυκείου.
στην αρχή
του σχολικού έτους,
και συγκεκ
εντός των δύο
ριμένα
πρώτων εβδομάδ
θα διεξάγο
ων,
νται διαγνω
στικές δοκιμασίες για
η δημιουργική
τους μαθητές
εργασία στοχεύε
της Α΄ Λυκείι
στην καλλιέρ
ου σε συνολικά οκτώ μα- γεια ερευνητικού
θήματα (Αρ- πνεύματος από
χαία Ελληνι- τους μαθητές
κή Γλώσσ
α
και Γραμμα
τεία, Νέα
Ελληνική
Γλώσσα, Νέα
Ελληνικ
Αλγεβρα, Γεωμετρ ή Λογοτεχνία,
ία, Φυσική,
μεία και Ξένες
ΧηΓλώσσες).
Με αυτές
θα προσδιο
ρίζεται το επίπεδο
οποίο βρίσκον
ται οι μαθητές στο
εκπαιδευτικοί
και οι
με τη σειρά
μπορούν να
τους
Δέκα ημέρες
προσαρμόζουν θα
πριν
λόγως τη διδασκα
ανακαθηγητές που από την έναρξη των Πανελλ
λία των μαθημά
συμμετέχουν
αδικών,
των. • Σελ.
λύπτουν
ως βαθμολο
2-3

Τι αλλάζει στην
αξιολόγηση
μαθητών λυκείου
»

Τα μυστικά για

ένα τέλειο γρα
πτό

μικρά μυστικά
γητές αποκαγια ένα τέλειο
ρουσιάζουν
γραπτό
βήμα βήμα τις
σωστές κινήσεις και παπου πρέπει

να ακολουθ
ήσουν οι υποψήφ
των. Ακόμη,
ιοι για τις λύσεις
επισημα
από τους μαθητές ίνουν τα συνήθη λάθη των θεμάπου γίνονται
τόσο στα θεωρητι
και σε αυτά
κά μαθήματα
των θετικών
όσο
επιστημών.
• Σελ. 4-5

»15-18, 31-34

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΖΑΣ

2 εκατ. Τούρκοι
τουρίστες στη
Βόρεια Ελλάδα! »36-37

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ
ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
»4-5, 11