Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔ|ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
:_ι μ Ξ
Αινσκσῆὑι·ιτουμε το «τιι·ιερΒστικό» μέσα που χρησιμο
ποιησα εγχώρια και ξένοι ι·ισρόγοντεε¦ προκειμένου -·
να ι·ιοδιιγετιισοτιν την ι·ιοῆιτικιι ζωη Με Εῆῆσδσε Γνωστέ5 γω Πάνω Μό 2.500 | Μ
Το φαρμακείο
της φύσης
Φυσικό ιισυσιιιονσ, σντιιιυρετικό και σντιφῆεγμοΜ :ί : Ο
 “  οι νιιΕι·τι·οσΕΣ 
  ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΜΜ
ΕΛΛΗΝΩΝ
χρόνιοΙ σηό την ει·ιοχη του |ι·ιι·ιοκρότηΙ
οισι·ιόῆυτεευηερτροφἐε .τη ~ ' ¦ Πι: ' μ¦|||η·
Από Μ θεόστσόΜ Μι τηε Αθηνόε¦ - · · . '
στο ρόδι τηε Περσεφόνηε '
και τηε Δήμητρσε¦ στην χρόνο
Με ιΜσνεότρσε ΚΜκηε και
σιιό εκει στο ιιιιισφσέε
η ρ Μ μ τι “Μη
Το θρυῆικό Περιοδικό δωρεόν μσό
με το εορταστικό «ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0»
το Σόββστο Μ Μαΐου
τ -····“···<··ν···-ὐ·0#· · · Ο · Ο Ο · · Ο · Ο
Στσῖ<σχσμνι» Ι
33 εισιιρσκτικεε
ετσιρειεε
ΖΗΤΟΥΝ ιτιΡοΣοι-ιικΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕ|ΟΑ|·'ΠΤΕΣ
Ξ0ιΉΟΩΜιἘ 'ΕΜΠ “ ΠΜ . ΕΚΠ
Πρόταση σε Φώφη
γισ το υπουργείο
Εθνικη8 Άμυνσ8
Διεύρυνση Με κυβέρνησηε μετό την ψηφοφόρισ
σιισφόσισσν σι δυο συνκυβερνόιντέε
ω Σελ.4-5, 10-1 1
ουῆΜνοε
Ποτι ο
έβοῆε... φερετΖε
στον Ντοβουτογῆου
· Σελ. 53
!7Ι790|7Μω7| 
:ι:τινμ;χοι `ιἩ
Κοιτόιῆητμη
νησίόσ8
σχεδισΖσν
οι Τούρκοι
_ “ Σ ΔῦιῖῇβΑηι-ι «ΘΕΜΟ ΕιπΕιΣοΔιο» Στο ΑΝ.ἑ!Αἑσ
= _'-_.· --.ι ο _.4.“ _-.
Ο 1/ ζμ Ο μ
ΟΦΣελ.14 <-·-.·.4 - -ἱ:4= -μμ
κρητη “μέ “ :Τμ :τῷ Η μ .μ  «ΝΝ ΣΕ ΟΛΑ» ΑΠΟ
ῳΐ_“ τ “ “ “ “ “ “ Ο ““ “`“ “ ““ “ “ ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝΕΑ
” Ο  15 ιζ ΣΜΣ ιι! ῖζ Ε τ;ζ.ζξ:: ι
Υιισσσυν
ὁι/νἐε|ε 
Ρ η' Α , ι Σ Ο
ΣΕ ΜιΣοχ ι Σ ιν Λ Ει
Δεν έχουν τέῆοε οι μειὡσέι5 μισθών κσι συντόξέων. Πέρσν των όσων ορίΖέι το νέο όσφσῆιστικό νομοσχέδιο, Που συΖητέίτσι το Σσββστοχυρισχο
στη ΒουΜ, έρχοντσι κσι νέέε κρυφέ5 μέιὡσέιε, όιιωε ηροκόιιτέι κσι σιιό την οικονομικη έκθεση τηε Κομισιόν. Οι νέέ5 μέιὡσέι5 έχουν δυσμενή
- όσνειστέε
ΦΕΡΝΟΥΝ ΧΑ' ΕιΔικιι
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ
έιιίιιτωση σε 2,5 έκστομμυρισ οικογένειέε συντσξιουχων κσι σε 400.000 έργσΖομένουε στο Δημόσιο Με Σελ. 16- 19 · Σελ- 3' 6
  Επι  Γ* 
Γιατί ειναι 
σσόΜηιιτοε ο μισό '
ΧρηματοδότιἩ= :ι ~
ΕΟ" «Νοοη> -  μ Ο' .
“ο Σελ. 2ο-2Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα