Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
00-03-20 'Ο'
ΑΔΩΝ'Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
`ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
· ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
, ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές
βροχές καί σποραδικές καταιγίδες στα ήπειρωτικά, κυρίως τό μεσημέρι καί τό απόγευμα.
Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι καί βαθμιαῖα μεταβλητοί. Ἡ θερμοκρασία έως 22β.
Παρασκευή ΜΜΜ 2016 .
Τῆς διακαινησίμου. Της Ζωοδόχου Πηγής. °1ὡβ τού δικαίου.
Σεραφείμ ὁσίου τού έν τῷ όρει Δομβούς
Νέα σελήνη
Ἀνατολή ἡλίου 8.28- Δύσις 8.21'
Ἀριθμ. φύλ. 40440 ί Τιμή 1,50 €
Μερικής ε, τ.κ. 10872, Άθῆναι, ίπίο@εειίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
,Έτος 128ον
Διαλύουν
τήν ,Οίκονομία
Ἡ Κυβέρνησις διαλύει ὁ,τι απέμεινε όρθιο στήν
έλληνική οἱκονο μία. Ό ἰδιωτικός τομέας, από τόν
ὁποῖο έζαρταται σχεδόν αποκλειστικώς ή αναπωξμς,
τίθεται στό στόχαστρο μέ τό νέο μπαράζ φόρων καί
αλλων έπιβαρύνσεων. 'Οπότε κάθε προοπτική για
έπενδύσεις καί έπιχειρηματική δραστηριοποίηση τινάζεται στόν αέρα. Άντίθετα, τα έπερχόμενα μέτρα θα
δώσουν τήν χαριστική βολή καί θα ὁδηγήσουν σέ
κλείσιμο χιλιαδες έπιχειρήσεις πού αγωνίζονται σήμερα γιά να έπιβιώσουν.
Άπό τήν ήμέρα πού Μια στήν ἐξουσία ὁ Σόριζα έχουν περάσει 15 μήνες. Τό διάστημα αὐτό
ύπήρζε καταστροφικό για τήν οίκονομία. Τό πρώτο
έζάμηνο χάθηκε στήν διαπραγμάτευση Βαρουφάκη,
ή ὁποία ὁδήγησε σέ πλήρες αδιέξοδο. Ἡ έμπιστοσύνη κλονίσθηκε καί ή οίκονομία έπαυσε ούσιαστικώς
να λειτουργεί Καμμία νέα έπένδυσις, καμμία έπιχειπτωτική ᾶπόΦασκ¦ καμμία βελτίωσε στήν απασχόληση. Καί μέ τήν έζαγγελία τοῦ δημοψηφίσματος, ή
έπιβολή κεφαλαιακών περιορισμών. '
Μετα τό καλοκαίρι, κατά τό ὁποῖο ὁ τουρισμός
έσωσε καπως τα πραγματα, ήλθαν οἱ έκλογές τοῦ Σεπτεμβρίου οἱ ὁποῖες ένέτειναν τήν αβεβαιότητα καί
έπιδείνωσαν τό οἱκονομικό περιβαλλον. Άλλα ή ύπο- _
γραφή τοῦ τρίτου μνημονίου δημιούργησε τήν ἐντύπωση ότι τουλαχιστον είχε έπέλθει συμφωνία μέ τούς
δανειστές καί ότι από αὐτῆς τής απόψεως ή χώρα εἶχε
τα νώτα της καλυμμένα."Ομως ούτε αὐτό ίσχυε, αφού
ή Κυβέρνησις Τσίπρα είχε τήν δική της σοσιαλιστική ατζέντα, τήν ὁποία ήθελε να έπιβαλει.
"Ετσι, χάθηκε ένα ακόμη έπταμηνο χωρίς να όλοκληρωθεῖ ή αξιολόγησις καί να συμφωνηθούν τα πρόαθετα μέτρα πού ζητούσαν οἱ δανειστές, προκειμένου
να καλυφθούν τα νέα δημοσιονομικά κενά πού δη μιουργήθηκαν από τήν αδράνεια τού 15μήνου. Καί έδώ
βρισκόμαστε τώρα Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο
έχει πλήρη έπίγνωση τού γεγονότος ότι ή σοσιαλιστική πολιτική τού Σύριζα δέν πρόκειται να αποδώσει
καί απαιτεῖ τήν προληπτική νομοθέτηση προσθέτων
μέτρων. Άλλα ή Κυβέρνησις αντιδρά
'Η οὐσία τής διαφωνίας έγκειται στό ότι ή Κυβέρνησις έπιμένει στούς φόρους, ένω οί δανειστές, κυρίως δέ τό ΔΝΤ, ζητούν τήν περικοπή τών δαπανών.
Μαλιστα ή κυβερνητική προπαγάνδα έχει κατορθώσει να παραπλανήσει τήν κοινή γνώμη, δημιουργώντας τήν έντύπωση ότιγιάτήν νέα φορολογική έπιδρομή εύθύνεται ή τρόῖκα, καί ότι ή Κυβέρνησις ανθίσταται. °Ενώ πρόκειται περί τοῦ αντιθέτου. Τό ΔΝΤ ζητεῖ
λιγώτερους φόρους, απο οἱ τού Σύριζα τούς Με
νουν, αρνούμενοι να περικόψουν δαπάνες.
Άλλα δέν είναι μόνον οί φόροι πού έπενεργσύν
καταλυτικά. Εἶναι καί τό εύρύτερο κλίμα, πού είναι
ακρως αντιεπιχειρη ματικό. Στά νομοσχέδια πού κατ
αρχήν έπιβάλλέι ή τρόῖκα προστίθενται σοσιαλιστι
κές τροπολογίες καί διαταξεις πού βάλλουν κατά των '
έπιχειρήσεων καί τορπιλλίζουν τήν ίδιωτική πρωτοβουλία“Ετσι, ἐκτὸς από τίς φορολογικές καί ασφαλιστικές έπιβαρύνσεις, έχουμε τά περί εύθύνης τών μετόχων, τα έργασιακά καί πολλα αλλά.
Άκόμη λοιπόν καί αν έπιτευχθεῖ ή συμφωνία μέ
τούς δανειστές, ή καταστροφή δέν αποτρέπεται. Ό Σύ
, ρίζα ὁδηγεῖ σέ διάλυση τής οἱκονομίας.
°Ηχρεωκοπία
τών συνταἔεων
Πώς κατέρρευσε τό ασφαλιστικό σύστημα τής χώρας
ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ θα κληθεῖ
μεθαύριο να ψηφίσει μία ακόμη με
' ταρρύθμιση τοῦ συνταξιοδοτικού
ασφαλιστικού συστή ματος τής χώρας, μέ βαριές συνέπειες γιά τούς
νῦν, αλλά κυρίως για τούς μελλον
ή τικούς, συνταξιούχους. Οί απαντή
σεις για τό πώς φθάσαμε στήν
ούσιαστική χρεωκοπία τοῦ ασφαλιστικού συστήματος βρίσκονται καταγεγραμμένες στήν μελέτη πού
κατέθεσε χθές τό 'Υπουργεῖο Ἑργασίας, ώς ύποστηρικτική τοῦ νομοσχεδίου.
Κ Η αύζηση τής δαπάνης για
συντάξεις τήν περίοδο 1980-2009
ήταν πολύ μεγαλύτερη από τήν
αντίστοιχη αύξηση τού ΑΕΠ», σημειώνει ή μελέτη. «Ό αριθμός τών
συνταζιούχων μέσα σέ 30 χρόνια
σχεδόν διπλασιάσθηκε, καί, συγκεκριμένως, από 1,1 ἑκατ. πού ήταν τό
1980 ανήλθε σέ 2,3 έκατ. τό 2009,
ένω τό 2015 ὁ αριθμός τών συνταξιούχων ανέρχεται στα 2,65 έκατ.».
Ἡ καλυψις τών έτησίων έλλειμμάτων τών φορέων κυρίας ασφαλίσεως αντιμετωπίζεται διαχρονικά
μέ τήν μεταβίβαση πόρων από τόν
κρατικό προϋπολογισμό. Βάσει τής
μελέτης, τό συνολικό ποσό πού
έχει μεταφερθεῖ στούς φορεῖς
αὐτούς τήν περίοδο 2000-2015, για
τήν καταβολή κυρίων συντάξεων,
ανέρχεται στό δυσθεώρη.το ποσό
τών 154,4 δισ. εύρώ.
Παραλλήλως, οἱ διοικήσεις τών
φορέων μικρή πρόνοια έλαβαν για
τήν αξιοποίηση τής ακινήτου περιουσίας αύτών. Τό 1995 οί πρόσοδοι
ακίνητης περιουσίας αντιστοιχούν
στό 9,5% τών συνολικών έσόδων,
τό ὁποῖο μερίδιο μειώνεται στό
3,5% τήν ἑπόμενη δεκαετία.
ῦΕπί πολλά έτη, κατά τήν διάρκεια τών ὁποίων οἱ συνταξιούχοι
ήταν σημαντικά λιγώτεροι σέ σχέση μέ τούς εἰσφέροντες, δέν προ
_ εβλέπετο ή καθ° οἱονδήποτε τρόπο
ἑπένδυσις τών δημιουργουμένων
αποθεματικών των Φορέων Κοινωνικής Ἀσφαλίσεως, λόγω τής ύποχρεωτικής διακρατήσεώς τους από
τήν Τράπεζα τήςἙλλαδος μέ μηδενική απόδοση, ακόμη καί ὅταν τα
έπιτόκια τών ἑλληνικών ὁμολόγων
κυμαίνοντο σέ ποσοστά 18%-25%
έτησίως. Ι ν
Τήν περίοδο τής κρίσεως ή καταστασις έπιδεινώθηκε. «Συνδυαστικά ή μείωση τής απασχόλησης,
ή μείωση τής έντασης τής απασχόλησης καί ή μείωση τών αποδοχών
τών ἐργαζομένων, εἶχε ώς αποτέλεσμα τή μείωση τών ἑσόδων τών
ΦΚΑ από ασφαλιστικές εἰσφορές», σημειώνει ή μελέτη.
°Επί δεκαετίες ὁλόκληρες, τό
Ι πολιτικό σύστημα προτιμούσε να
διογκώνει ένα μεῖζον πρόβλη μα,
μεταθέτοντας στό μέλλον τήν έπίλυσή του, προκειμένου να μήν διαταράξει τίς ἰσορροπίες τοῦ πελατειακοῦ κράτους. 'Ο λογαριασμός έφθασε, καί είναι βαρύς.
τό σουλτανατο
χωρίς τόν Νταβούτογλου
°Η αλαζονεία τού ῦΕρντογαν καί οἱ νεο-οθωμανιποί στόχοι
ΑΠΟ τήν ήμερα τής πρώτης του
έμφανίσεως στήν πολιτική σκηνή
τής Τουρκίας, ὁ Ταγίπ °Ερντογάν
έδειζε ότι πρόθεσίς του ήταν να
αποδομήσει τόν κεμαλισμό καί να
ἑπιβάλει ένα καθεστώς νεο-οθωμανικοῦ προσανατολισμού, στη ριζόμενο στόν πυλώνα τού ἱσλαμισμοῦ.
Στό μεγαλεπή βολο αὐτό σχέδιο
στηρίχθηκε σέ δύο «θεωρητικούς».
Τόν Φετουλλά Γκιουλέν, πού χρηματοδοτεῖ ἱσλαμικές σπουδές ανά
τόν κόσμο, καί τόν Άχμέτ Νταβούτογλου, ὁ ὁποῖος έδωσε τήν ἰδεολογική καί όπερεθνική τεκμηρίωση
μέ τό γνωστό βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος». Παραλλήλως, για τήν
διαχείριση τής «πολιτικής καθη μερινότητος», ὁ ῦΕρντογάν στηριζόταν
στόν Άμπντουλλαχ Γκιούλ, ὁ ὁποῖος
ένεργούσε «επ αὑτοῦ» στα δύσκολα χρόνια, κατά τα ὁποῖα οἱ κεμαλιστές τόν κατεδίκαζαν σέ αφαίρεση
τών πολιτικών του δικαιωματων.
Στα χρόνια πού πέρασαν, ή ρήζις
ήρθε πρώτα μέ τόν Γκιουλέν.ῦΉδη ὁ
Ἐρντογάν έδειχνε ότι άρχιζε να κυριαρχεῖται από «μεσσιανικές» αντιλήψεις για τόν ἑαυτό του. Προφανώς τό γεγονός ότι ὁ Γκιουλέν
δέν τίς συμμερίσθηκε ὁδήγησε στήν
έπιδείνωση τών σχέσεών του μέ τόν
νεοσουλτανο, κάτι πού κατέληζε σέ
ανοικτή έχθρότητα.
Ἐν τώ μεταξύ, ὁ ύποτακτικός
Γκιούλ ὁδηγήθηκε σέ πολιτικό παροπλισμό, καθώς δέν έθεωρεῖτο
πλέον χρήσιμος. Άνέτελλε πλέον
τό αστρο τού Νταβούτογλου, πού,
από τήν καθηγητική του έδρα, εύρέθη στήν θέση τοῦ Πρωθυπουργού.”
Τό γεγονός ότι ήταν έκ χαρακτή ρος συμβιβαστικός τόν κατέστησε σύντομα αντιπαθή, καθώς οἱ
προσεγγίσεις του έρχονταν σέ
αντίθεση μέ τόν απόλυτο καί έπιθετικό ῦΕρντογάν. 'Η αλαζονεία τού
τελευταίου δέν τοῦ έπέτρεπε να δεῖ
τήν χρησιμότητα ἑνὸς παράγοντος
έζισορροπήσεως. Ἡ αλαζονεία πού
τόν έχει καταλάβει δέν τοῦ ἑπιτρέ
πει να αντιληφθεῖ ότι, αφαιρώντας
τούς πυλώνες τής ἱσχύος του, θα
εύρεθεῖ τελικώς ὁ ίδιος στό κενό.
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σήμερα
Περικοπές στό κρατος
προτείνει ὁ ΣΕΒ `
Μείωση των δημοσίων
ύπαλλήλων κατά 180.000
Τῆς ἡμέρας
Στή χώρα τῆς μετριότητας.“
καί των μισθών στό Δημόσιο κατά 8% προτείνει
ὁ ΣΕΒ μέ τό έβδομαδιαῖο
δελτίο του. ΣΕΛ. 2
'Η ψήφισις
τού ασφαλιστικού
'Εστιευσμένα ή Κυβέρνησις Φέρνω πρός ψήΦιση
στήν Βουλή τό ασφαλιστικό νομοσχέδιο."Εντονη ή αντίδρασις της αντιπολιτεύσεως. Σελ. 8
Ξεκίνησε ή μαχη
Τραμπ-Κλίντον
Στήν τελευταία φαση ὁ
προεκλογικός αγὡν για
τήν προεδρία των ΗΠΑ.
Οί έτιιθέσεις Κλίντον κατα τού Τραμπ. ΣΕΛ. 5
Η 771108 701151
'Ο Πωλ ΜακΚάρτνεύ, ό Νήλ
Γιανγκ, ό Μπόμπ Ντύλαν, ό Ρότζερ
Γουώτερς τών «Πίνκ Φλωντ», οί «Ρόουλινγκ Στόουνς» καί οί ένα·πομείναντες «Χού», ανακοίνωσαν ότι «έτοιμαζουν κάτι» για τόν έρχόμενο 'Οκτώβριο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν
τί ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
'Οπως έγραψαν οί «Τάιμς» τού Λός
Άντζελες, όλα τα ανωτέρω ωρα τέραΤα» τῆς σύγχρονης μουσικής θα συμμετάσχουν σέ ένα φεστιβάλ από τίς 7
έως τίς 9 Όκτωβρίου, πού θα γίνει
στήν Καλιφόρνια Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλοι οί προαναφερθέντα καλλιτέχνες έχουν πρό πολλού ύπερβεῖ τά
έβδομήντα χρόνια, αλλά ΜΜΜ
να «Τα δίνουν όλα» στη σκηνή καί νά
Μάζα» τά πλήθη, Κυρίως που
σημερινή νεολαία. '
«Καί τί μας τα λές αὐτά;» θα αναρωτηθούν μερικοί, πού γ δέν είναι
θιασώτες τής μουσικής πού απο Το
κόσμο στή δεκαετία τού '60. Τά γράΦω για νά καταδείεω την διαφορά της
δικής μας. ΜΜΜ νοοτροΜας ἀπέναντι στούς καλλιτέχνες. Νοοτροπία
τήν όποία έπέβαλαν οί έταιρεῖες δίσκων σέ απόλυτη συνεργασία μέ τήν
τεχνοφθόρο κίδιωτική τηλεόραση».
' Στήν 'Ελλάδα, οί καλλιτέχνες πού
«ύπηρετούν» τή μουσική καί δέν διαθέτουν πλέον «λαμπερή έμφάνιση», οί
καλλιτέχνες πού δέν μπορούν να είναι
«φίτ» ιοί «γραμμωμένοι», οί καλλιτέχνες
.πού δένέχουν τό Μετεωωω
έταιρεῖες καί τα κανάλια, είναι «κομμέ
νου. Σπανίως ακούγονται τραγούδια
τους από τα ραδιόφωνα, τα όποία μεταδίδουν συναώς τό «σύγχρονο έλληνικό τραγούδι», τό όποῖο ούδωία σχέση έχει μέ'Ελλάδα, ούδεμία σχέση έχει
-θά τολμούσα να πώ- μέ τραγούδι.
Κάποιες κοπελες οί όποῖες τραγουδούν
ΜΜΜ προβάλλοντας δημοσίως τὰ
πάντα πλήν τής φωνής τους -ή ὁποία
συνήθως δέν απαρχα- καί καποιοι νεαροί πού διαθέτουν τά πάντα πλήν
φωνΓ|9ι μονο"ω`@ΗΞ«"ω ς
ΜΜΜ. Είναι δέ τόση ή έμμονική προβολή τους από τά ΜΜΕ, πού
συγκεντρώνουν στίς «συναυλίες» τους
(ό θεός νά τίς κάνει τέτοιες) χιλιάδες νέους, ο1 αποῖοι αναβοσβήνουν
αναπτήρα καί λικνίζονται νωχώικά...
'Εδώ, οί καλλιτέχνες πού έχουν
«καβαντζάρει» τα εβδομήντα, σχεδόν
δέν ύπάρχουν! θεωρούνται «γερόντια», θεωρούνται «ξοφλημένοι», θεωρούνται «τελειωμένο» Κι όμως, ό Πωλ
ΜακΚάρτνεύ, ό Μίκ Τζάγκερ, ή
Μπάρμπαρα Στραζαντ, ό Τζόννυ Χαλινταίυ καί αλλοι έβδομηντάρηδες τής
ρόκ, γεμίζουν στάδια, αποθεωνονται
καί έξω<ολουθούν να δισκογραφούν.
 Με, στη χώρα ή ὁποία (οέ
όλους τούς τομείς) αποθεώνει τή μετριότητα καί λατρεύει τούς φελλούς, ό
παγκοσμίου ακτινοβολίας Ντέμης
Ρούσσος, περνούσε ωαΜωΜ ή
διεθνής σταρ τού τραγουδιού Βίκυ Λέανδρος ἑξελέγη δημοτική σύμβουλος
Πειραιώςαλλάδωαφίθη ΜΜΜλάβει τήν αντιδημαρχία Πολιτισμού!
'Εδώ, επικρατεί ή Μαρία για τούς
«σαρανταρηδῳ, των όποίων,'φυσικά,
απολαμβάνουμε σήμερα Το «χωρια».
Με καί ἡ Τέχνη (καί ή πολιτική) κρίνεται στα γυμναστήρια καί όχι έκ τού
αποτελέσματος.
'Εδώ έχουμε τπστέμει ότι ή έμπειρία καί ή σοφία αποκτώνται στα κομματικά γραφεῖα καί όχι μέ τήν πάροδο
τού χρόνου!
'Εδώ, στή χωρα ή όποία αποθεώνει τα μηδενικά, οί έξηνταπεντάρηδες
αποκαλούνται «ύπερήλικες». 'Εδώ,
ούδείς γνωρίζει ότι ή Νάνα Μούσχουρη έχει πουλήσει περισσότερους δίσκους από τούς «Μπητλς»! Ι
ίΤΠΤΟΔΑΜΟΣ
ΑΝ.ΑΊ`ΟΜΗ
ί'1Ρ()ΜόΙ'ι3Ε
ΑΜ.ιιιΜλιΜ>Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΛΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σβί)Μ)ΠΟΥΛΟΥ
τι· οποία· τον ως, πιτιτι·πΜι τι.
 ΔΝΑἴ!ἩΜ Η»
ΠεΝΜσ
Εμβέρ ΥΑΕ-2
Περτέβ ΓΑ `
τα Καί ποιό πωδί δέν Με
ένα ζωάκι; "Ετσι, ό μικρός
πίστιν Τζώρτζ η; Βρε
τάννίας καί ή οροφή του
Σάρλοτ έχουν τόν /ίοϋπο,
τό κόκερ σπάνια τῶν γονέων τους τού πρίγκηπος
Ούιλλιαμ καί τής συζύγου
τσιπ Κάθρην. “Ομως τελευταίως απέκτησαν καί ένα
χάμστερ. Ἡ πριγκήπισσα
Καίητ ἐξήγησε ότι ή ἑνός
ἔτους Σάρλοτ λατρεύει τό
χάμστερ, πού κβαπτίσθηκε» Μάρβιν, «γιατί τά
μουστάκια του τής γαργαλούν πάντα τό πρόσωπό της».
τι Άκόμη καί σέ ἐποχή
ή ' οίκονομικής κρίσεως όπως
ή σημερινή, κάποιοι λάτρεις τῆς τέχνης πού διάθέτουν χρήματα δίδουν
άπίστευτα ποσά γιά νά
αποκτήσουν τό ἔργο τέ- .
χνης των όνειρων τους.
Γιά παράδειγμά ή «Κραυγή» τού Νορβηγού ζωγράφουἘντβαρτ Μούνκ,
ἐπωλήθη άντί ί Ι 9,9 έκατ.
δολλαρίων. ”Εργο τής
διάσημης ζωγράφου Μαρί-7'ερέζ Ούωλτέρ ἐπωλήθη άντί Ι 06 έκατ. δολλαρίων, ἔργα τού Πικάσσο ίἑπωλήθησσν αντί
106, 104,2 καί 95,2 ἑκατ.
δολλάριων, ένα χάλκινο
γλυπτό τού Ἀλμπέρτο
Τζιακομέττι άντί 104,3
ἐκάτ. δολλάριων, ένω πίνακας τού Γκούσταβ
Κλίμτ άντί 87,9 ἑκατ.
ο Σίγουρα θά είπε μετά
<σί τήν ήθελα τήν 86158»...
Ό λόγος γιά έναν νεαρό'
άνδρα στήν Πορτογαλία
πού άποπειράθηκε νά
απαθανατίσει τόν ἑαυτό
του στό κινητό του μαζί
μέ τό άγαλμα ενός βασιλέως τής χώρας τού Μου
αιώνος αλλά τό γκρέμισε!
Ό νεαρός σκαρφάλωσε
στήν βάση τού αγάλματος τού βασιλέως Σεμπαστιάο έξω από σιδηροδρομικό σταθμό στήν Λισσαβώνα καί... πάρ, τον
κάτω, καί τόν φωτογράφο
καί τόν Βασιλέαί
ο Ἐάν δέν εχετε πρόβλημαμέ τό ύψοςκαίθέλεπ νά
ἐπισκεφθεἴτε τήν Μαλαισία μπορείτε νά μπείτε σέ
ένα γυάλινο ασανσέρ, πού
όνομάζετάι «κουτί τού
σαράνοι7» καί βρίσκεται
στόν περιφημο ούρανοξύ- .
στη τής Κουάλα Λουμπούρ καί νά θαυμάσετε
από κάτω ὁλόκληρη τήν
πόλη. Τό θέαμα πραγματικά είναι μαγικό, γιά
όποιον αντέχει...
αν Μία 7σπανίδα σχεδιάστρια πού ἐργάσθηκε στίς
Φιλιππίνες ὡς σύμβουλος
μόδας είχε αν μία πρωτότυπη ιδέα: Δημιούργησε
τσάντες από τά φύλλα καί
τήν φλούδα τού ανανά!
Καί ακολούθησαν πουκάμίσες, θήκες γιά φορητό
ήλεκτρονικό ύπολογιστή
καί ἐπαντρίγιες! Τώρα ή
σχεδιάστρια θεσμού Πί
' |οεε συνεργάζεται άπο
κλειστικά μέΦιλιππινέζους
όπως τον τῆς προσφέρουν τήν πρώτη ύλη γιά
δολλάριων. τίς δημιουργιες της
Διαβάστε τα αρθρα
«τα τυφλά κτυπήματα»
Σαράντος Ε Καργάπος (σελ. 3)
«Προκλήσεις για τήν ΝΔ»
Κώστας Χριστίδής >(σελ. 8)