Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο Eurogroup το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΡτατηΡοι·ίκί.8ι·
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
¦¦¦ ΡΟἩΕ|ἱ
δέσμη" Ξεπίςεε Ρουπία ΗσἘ|εε ΑΕ,
Τει: +30 2 Τ Ο 6? 28890
ε-ιηεί|: ιηίο@ροινει·-Πε|ίεεετ
Μ.ροωσ-ηε||αεει
ΠέμΠτη 5 Μαίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.053
Φρανσουα ολα"
πρόεδρος της Γαλλίας
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑ|
Από ιιιιι Αι·οι>λ
τα 5οοιΞνΜ
γερμανικό υπ. οικονομικών
σημερα στη Ν
ΠΟΕΣΥ: Πρέπει να διασφαλιστεί
η ανεξαρτησία του Τύπου
Η διατήρηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και του αγγελιόσημου
είναι βασικό στοιχείο σεβασμού Προς την ανεξαρτησία του Τύπου και τη λειτουργία που αυτός επιτελείΙ
αφού η εξαθλίωση των εργαζομένων στον Τύπο
οδηγεί αναπόφευκτα σε εξαρτήσεις και λειτουργίες
Που Πόρρω απέχουν αΠό την απαιτούμενη αντικειμενικότητα και διαφανεια κατα τον έλεγχο της εξουσίας,
τονίζει σε υπόμνημα της Προς τη Διαρκη ΕΠιτροΠΠ
Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Διαρκη ΕΠιτροΠη
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλης η Πανελληνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). >23
Η ΕΒΡΟ επένδυσε
στην Ευρωπαίκη Πίστη
Αποεπένδυσε αΠό τη συμμετοχη της στην Ευρωπαικα
Πίστη η ΤραΠεΖα Πειραιώς, εξέλιξη Που επέτρεψε
στον Χρηστο ΤεωργακόΠουλο, μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, να ισχυροΠοιησει την
Παρουσία του, ενώ ως νέος μέτοχος συμμετέχει η
ΕΒΡΟ, με ί 5,1 η >ί 2
Ηλεκτρικα - ηλεκτρονικα
βγηκαν εκτός πρίζας το Πασχα
Την καθοδικη Πορεία του συνόλου της λιανικης αγορας ακολούθησε και ο κλαδος των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών κατα τη φετινό Πασχαλινό
Περίοδο. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικα στη «Ν»
τα στελέχη του χώρου δίνοντας μια εικόνα της αγορας: «Ο κοσμος είναι διοτακπκός, φοβαται, αγωνια
και είναι απελπισμένος υπό το βαρος των φόρων και
της αδυναμίας του να καλύψει Πλέον τις βασικές του
αναγκες». >ί 3
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΑ
|'|Α Τ|Σ ΠΡΟΚΛΗΣΕ|Σ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΟ Α|ΓΑ|Ο >23
Ε|'|(Υ|(Λ|Ο|
ΠΟΤΕ Ε|(Π|ΠΤΟΥΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΗΤΑ|
ΑΠΟ ΤΡ|ΤΟΥΣ
ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡ|Ο ΤΟΥ 2ΟΤ 7
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΠ(ΕΗΤΡΩΤ||(ΩΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΗ ΤΟΥ 20' Ο
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡ|ΣΡ|ΑΤΩΗ
ΠΟΥ ΑΠΟ|(ΤΩΗΤΑ|
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ >6
ΟΤΕ: ΟΕΤ| ΚΕΣ ΕΠ|ΛΟΣΕ|Σ ΦΕΡΗΕ|
Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ >12
Στη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου οι μεταρρυθμίσεις και, για Πρώτη φορα, η βιωσιμότητα του Χρέους
Στο Ειτι·σἔι·σιιΡ το Χρέος
Αγεφύ ρωτη η αΠόσταση για τον αυτόματο μηΧανισμό ληψης έκτακτων μέτρων
Με την ένταξη της βιωσιμότητας του δημόσιου Χρέους στην εΠίσΠμΠ ατζέντα της έκτακτης συνεδρίασης του ΕιιτοἔτουΡ της 9ης Μαίου, το θέμα
«ελληνικό Χρέος» αναγεται και εΠίσΠμα Πλέον σε
ΠροαΠαιτούμενο για την ολοκληρωση της Πρώτης αξιολόγησης. ΜΠορεί αυτό να ΠεριορίΖει ακόμη Περισσότερο τις Πιθανότητες εξεύρεσης οριστικης λύσης μέχρι τη Δευτέρα -η αΠόσταση ειδικα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το θέμα του αυτόματου μηχανισμού λήψης των έκτακτων μέτρων Παραμένει αγεφύ ρωτη-, ωστόσο στην
ελληνικη κυβέρνηση εμφανίζονται Πλέον αισιόδοξοι ότι η εΠομένη της ολοκλη ρωσης της α! αξιολόγησης θα φέρει, Πέρα αΠό μέτρα και μία ακόμη
δόση, και κατι χειροΠιαστό στο θέμα του ελληνικού Χρέους. Η ανακοίνωση Που αναρτηθηκε στην
εΠίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου είναι Προσεκτικα γραμμένη και δεν αναφέρεται σε «συμφωνία» για το ελληνικό Χρέος ως ΠροαΠαιτούμενο για την εκταμίευ ση της δόσης. 'Ετσι, μένει να
φανεί έως τη Δευτέρα Ποια θα είναι τα εΠόμενα βηματα Προς αυτη την κατεύθυνση, στα οΠοία θα
συμφωνησουν οι υΠου ργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευ ρωζώνης. >4-5
Πώς θα γίνει
η διαχείριση των
«κόιαιινών» δανείων
Προτεραιότητα στην εσώτερααί διαχείριση
Πώληση
σε ίιιΠα5
Με εσωτερική διαχείριση θα
«αναμετωπίσουν» οι τραπεζα
τα σε στα δέκα «κόκκινα» δανεια,
ενώ τα δύο στα δέκα σταματώ
ότι θα οδηγιιθούν σε
ρευστοποίιιση εξασφαλίσεωνι
Η στρατηγικη των τραπεζικών
ομίλων στηρίζεται κυρίως στη
διαχείριση με ίδια μέσα των
προβληματικών δανείων, ώστε
εν τέλει μόνο για τα δύο στα
δέκα θα εξεταστεί η λύση της
Πώλησης σε εξειδικευμένα τύπω. 20
Πάντως, η άνοδος Κω η ΡευστσΠσίΠσΠ
διαχείριση των ΝΝΔ συνδέονται εἶΟσφΜΟεων
αμεσα με την ύφεση και την
ανεργία. όπως επιβεβαιώνει
μελέτη της Ευιοόεηκ >3
“λεπτών συνόλου Εσωτε ικιί δισχεί ισΠ
, , , , , , Με
Μολις το 5% των δανειων 220 δισ. Που δόθηκαν στη Χω ρα κατεληξε στην οικονομια
Πόσο κόστισε η... σωτηρία της Ελλαδας
Τι αΠσκαλύ Πτει έρευνα της Ευ ρωΠαϊκης Σχολης ΕδΜΤ του Βερολίνου
[Ποιεαη $τεη|ογ]
Αισιοδοξία
για οικονομία
και τρέιΠεζες
Παρα τις δυσκολίες και την Πολιτικη αβεβαιότητα,
η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκλη ρωθεί με εηιτυχία, έστω και δύσκολα, σημειώνει η Μοι“ἔαη 5ταηΙεγ.
«Καθώς Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εΠιτυχώς, Περιμένουμε γρηγορη βελτίωση στα θεμελιώδη τόσο για την οικονομία όσο και για τον τραΠεζικό τομέα και γι' αυτό βλέΠουμε ελκυστικό σημείο εισόδου» τονίζει ο αμερικανικός οίκος. Σε ότι
αφορα τα ελληνικα κρατικό ομόλογα, η Μοτἔαη ΜαηΙαγ δηλώνει έτοιμη να τοΠοθετηθεί. >4-5
ματια]
Παραμένει
σε καθοδικη
Πορεία
ημεταΠοίηση
Πώς θα δοθούν
οι εξισώτικές
αποζημιώσεις  “ή
στους αγρότες ω ί 
Οι βασικές παραμετροι
του υπό διαμορφώση
θεσμικού πλαισίου
Σε τροΧια συρρίκνωσης Παρέμεινε για τρίτο διαδοΧικό μηνα
ο ελληνικός μεταΠοιΠτικός κλαδος, καθώς οι νέες Παραγγελίες
σημείωσαν νέα Πτώση, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του
Ματκίτ. Παρ' όλα αυτό, τα εΠίΠεδα Παραγωγης αρχισαν να σταθεροΠοιούνται και οι θέσεις εργασίας να αυ ξανονται. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα