Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 τΜττττ-ττκ
 Ρ  τττττττ·τττ ¦¦. τ·
Λ Φ 'Μ
0' 7τἑ|'ου Δεν απο' κε για Β ;
Τιμή τω ε ' αγωνιστικούς λόγους. αλλά Ν
,ΜΝ λόγω Τἱγκρες”, δήλωσε ο ν '
““ ° Οσὁρτο! · ΕΜΣ.”
| _ Μ προεπιλογή της ΚολομΒἱας
Ο 2 Η
σεντο8.¦π 88”οΒ8Γ για το Κ6πττ Αττξμκα!
ΑΕΚ ΣΕω μἔ356Ρτ1 ῇ1τοΡ1.κὁωο·2-ο
· Σόου 'του ΜνΡ Στἴτν8ῦληἘἴὁ£ἴΧᾶντερ.
' ΣτρὁἶτἶεΡτ. Οτ·Βρτκ ·Κεφέττἶι ΞΠ1ὸτΡἘΦἡ1ΠβἰἶΕζ
· .ΙΙ
,#3 Η?
Π ΣΤΟ... "ΟΕΜ
ἰ¦1ΜΜὲΜΜ ` " Ἡ ¦ ¦“' γ __ η τ 
τ # ί ξ *' .
Η": 17:30
ΚὰλέσματηἶΘὐρσς7 ` ] Ν ;_. η 3 7' Ί 
γω το ΣέτΒΒΠτο
1 Δεν ΧΠὅ1ἐΟ“μδ Ά ,Ι η η] Έ. 1' “ 1; τ γ Π ΣκἑΨΞ1ς ΣἰλΒαηντ1 ξεκ1ντἱστ η
ΜΜΜ! τα Σ ΜμΕ Ο Π 7  · ' 1' ξ: τα 10/11 της 3ἀΡἀξ“ΣΠἰ του ΠΑΟ “
 ”` · 4- · Ο ”ΓΑΥΡΟΣ” ἑΧε1 το ρΞΠἀζ...
"την η ΠΕΚ “έδινε
ΜΜΜ" σε Φοιτητες!
Ο Στράτος ΠοΠουτοἑλης ΜΜΜ τη οτωΠἡ
του και ΠΠοκΠλτ]Πτε1, 20 Χρόνια μετὰ... 
Στη ζυγαριά ο άσο Β; γ; Χωρίς Ντὸτ·β'μόζζ·
φωτ ΕτττΑΝ Στοκ .. 1 ΐ0ῇ6ρ στον τελικό 
ΣΑΡΡΗ ΝΑ Δτττ=ετ το" ΡΑΝτΕΡττ με... Χε.·.;,ω..:. _ έ    α... .Β