Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ρε τα ΙΙααραπα!
·Όῆα τα εφτά στα ΛΙΒερααυῆ-Β·γ·αρεαῆ και ΣεΒΙῆῆαΣαχταρ · Ξεχωρ·ατέε αρατααε·ε μεπαῆῆαπῆἐε
εα·ῆαγέε στα ε·6·κ6ῳατα·χήΗατα των εααναῆΜτ·κών
ο Πού ααμα8εὐε·
~ .ὅ α «Ματαωμέναε»
τ `“ στη Βασική πρότααα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κ. ΦΥΛΛΟΥ 2709
ΠεΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016
Ά έ _ τ
ε ή μ.Ή
· Ἀῆῆα επίπεδα
α 0ῆυ π·ακόε έκανε
τα '- στη σειρα
· ΤΙΜΗ
1,3Ο€
“ Ἡ//,,.._ κ ”Δ
ΜΜΜ Με ΜΜΜ ο Με ΜπΑρΜΜ
:τ |`
°ΝΜΙΔΗ Ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ϊ χ μ _
·Ἐτατμαε να «Μέσω»
τον μεααεπιθεττκό
ταε Ξόνθαε
ΣΜΠΗΛ0...
"Μ|·ΠἩΡ|0
ΣΕ ΚΑΤΣΕ
· Πὡ5 ο Μίχεῆ
Προετοιμαζε· το έδαφ05
"αν Πάρντο
θέλει ο Μο
ο Πραε την έξοδα
οδεύει α Στ·ῆ @
“ ...ΠΑ Ν"
κονΛΜΜ
· ΣαΒΒΙ6αε κα·
Αῆαφαὐζαε τα
έχουν παρε·
αρααωα·κα
.κκ τ