Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ΜΜΜ ||¦ Πω”. ΠΟ" Η
Μπι σπιτικά με τοσο παικτες.
μελον· σιιιν αποσπ
σ_ η ΜΜΜ εινιιιμιικιιπιτ και
ά Εεοειιιιοειάιεται Με'
” ΓράφειοΤΛΣΟΣΤΣΑΤΛΛΗΣ ιΣελ.32
ΑθΛ|-|Τ|κΗ
ε τη" 5 Μιτιου 2ΟΊΒ / Φωλλο 1 ΤΘ? 42367) / € Ί.3Ο
Τον «οπο πιο» Σιμεονε. μάννα ιι ΔΕΚ
»Β   :ο    «Ξειμακνίζεται» τι περιπτωσιι ΑΡονΑΜπΑΡεπΑ 
 ο    · «Φλερτ» και με τον ΝΤ |Ε|'Κ0 'ΦΚΑ. 
“ πρωταθλητή με τον Ράσινγκ Κλοομπ το 20"! °
- τικι·ιπτκι
Π"||Μ|"ὶ'(|
Το δίδυμο που είναι σε πρώτο πλάνο
για το κεντρο τιτε άμοναε στον
παρούσα φάση
«ΜΜΜ» "Τ"'
 Ρολῳανά νΞεκινάσειΔ '| " ο "   α · ·
ο Μανωλάε Με!
_ _ _ _
και στον τελικά», ελεγε
ατομο σομπαἰκτεε του,
_ _ _
μετά τον Ατράμπτο
ΕΜΜΜ · απο Με:
“ ΜΜοπωο ΕΠΕΣΑΝ ΗΜ θα Π ΣΠΑΤΑ
ΜΜΜωΜΜΜΜ@Μ
ο ΑπιΣτΕντΗ ΕΝΤΑΣΗ και
~  αοΜΜΜ@ΜΜΜΜ ΑΣΤΕ¦ΡΕ"ο ΠΑΘΟΣ Μο ο^ογΣ
7 “έ ντροπη» οΜΜοΜΜΜωΦωΜ
βασικάε στον κορυφή, 
_ Ι _ · _ # Ψ
κ έ με Αραβι6π στα πλάγια _
ο _ _ _ λ
στον Τζιμπούρ. τον παίκτπ τ -· «Εγώ θα καθαρίσω γ 
που μπορεί να κάνει
τα διαφορά στον τελικά
ΕΝ0ΨΕ| ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΛ"(0Υ