Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Θα χυθεί αίμα στην Ελλάδα"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ
ΑΠΟ ΟΡΟΣ
κΔιΕΒΔι
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
7 ¦ ~ , · .
¦ Μ · Ξ ._ ,
¦ μ , _ι ` . |
ι Ι γ Η!
. η·¦!
. .' . Έ · Ι. ¦ _
-| | ` . ι. -ι¦ - , . _
Ι. ¦ . · ¦ _
_ >,· Ψ ' ι·- ' κ ι
ι ' . · - . · ¦
Ξ μ '. Μ . . - ' " ' “' |:' Π' 'ψ
' - Ρ` ι ι ' μ ~ . . ¦ | . - τ, -_
. - . ι _ _.
ο ι · ·ι . ` ν η . <--- ·'
κ - - 'μ < ι Μ ¦ η ι .
. . α , . _. ι
' Β . ι _ _ ._
7. η _ Δ" *ι Π Ρ `:` ι χ _ _
ι - - κι. .ι _
_ ·' - | -4= 4. · ~¦ Ι! τ
' γ _ _. ' Ι. “, · ·
ι _ τ. , - --ι.“ . , ι ι¦
 _' ι . · “ι
_ ' ί 'ι . `
ι· ο ε ζ"
Ι . %.~ !μ>
ι ¦ ι τ ι ι¦
. ι. γ Ι ι__
ι γ .
η' ν “ ·
ίὴ<Ύΐἶ"ἐ Ϊ ἶῦ> η* τ
Η '^·ΜΜ 'ΝΠ &Λ/ιΑ _ι
5 ΜΑΪΟΥ ; · 54 Ύ
20ι8 ο: ι ι ο Ϊ  ι· “ · Κι
ΧΧ μ ”ι τί ί λι λ' Χ (ί ο γ χ Χ ι | μ
ι ει τι  γ ΚΕΝιΤΑγροι¦ 
ῖι`Ἀ π ο Πὴ
Χι ι γ Χι ι κ
ι γι γ Μ
λ Η πολι _ λ ι ι,
Δ μ έ έ
Μέ Χλέ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
μ” “ γ ἱ7ι`9.ἱυ"!ι κατι _» γ
ῦ ῦ 9 ΕΛ Ψ
00559) 3959 ι· η! εξι(
 να η ` ι`·Μι<%> σκετη /
Νμ