Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05-05-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Δ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Π κι ¦  
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές
καί σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα
ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι καί τοπικα ὶσχυροί. Σταδιακή βελτίωσις μέχρι τὸ
βραδυ. 'Η θερμοκρασία έως 21 β.
Πέμπτη 5 Μαίου 2016
Τῆς διακαινησίμου. Είρήνης μεγαλομαρτυρος.
Εύθυμίου έτι. Μαδύτου, Εύφραίμ όσιομ. τού νέου
Σελήνη 28 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.24- Δύσις 8.20'
Ἀριθμ. φύλ. 40489 1 Τιμή 1,50 €.
η Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίιιίο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Γιατί κερδίζει
ό Ντόναλντ Τραμπ
Μετα τήν προχθεσινή νίκη του στίς προκριματικές έκλογές τής°Ιντιανα καί τήν δήλωση αποχωρήσεως τού βασικού αντιπάλου του Τέντ Κρούζ, ὁ πολύς
Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ὁ ύποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τήν προεδρία τῶν 'Ηνωμένων Πολιτειών. Ἀπομένει ή τυπική ανακήρυςίς του στό συνέδριο τού Κόμματος τόν °Ιούλιο, ὁπὸτε καί αρχίζει ή
προεκλογική περίοδος για τίς προεδρικές έκλσγές
τού προσεχούς Νοεμβρίου.
Πρίν από μερικούς μήνες, όταν οί ύποψή ιοι για
τό προεδρικό χρίσμα τών Ρεπουμπλικανών ήταν 17,
μεταξύ τῶν αερίων γερουσιαστές καί κυβερνήτες Πολιτειών μέ τεραστια πολιτική πείρα, ή νίκη τού Τραμπ
έθεωρεῖτο αδιανόητη. Καί όμως, ὁ λόγος για τόν
ὁποῖο τούς κέρδισε έγκειται στό ότι ὁ ώιος δέν είναι
πολιτικός. Καί ότι οί θέσεις του, παρα τίς ακρότητες
πού έμπεριέχουν, είναι ως, κατανοητές καί έλκυστικἐε στούς Μωσα
τι κύρια θέματα πού απασχολούν τούς Ἀμερικανούς είναι ή απασχόλησις, ή οἱκονομία καί ή έσω
λεια. Στό πρῶτο, ὁ Τραμπ έμφανίζεται ασυναγώνιστος
έναντι τῶν αντιπάλων του, αφού ὁ ώιος είναι δημιουργός χιλιάδων θέσεων ἐργασίας καί διατείνεται ότι θα
τὸ'πραςει καί ώς Πρόεδρος τῶν τα τήν οίκονομία ίσχυρίζεται ότι, ώς έπιτυχών έπιχειρηματίας,
διαθέτει τήν καλύτερη συνταγή. το δέ τήν ασφαλεια,
δείχνει αποφασισμένος.
Καί στα τρία αὐτά ζητήματα χρησιμοποιεί έςαιρετικό απλουστευμένο καί πειστικό λόγο. Μέ κεντρικό
σύνθημα τό «ινε να" πιείτε Αιτιοτίοε Βίρα μεσω» (θα
ξανακανουμε τήν Ἀμερική μεγαλη) έςηγεῖ πῶς θα
έπαναπατρίσει κεφαλαια καί έπιχειρήσεις πού απεχώρησαν στὸ έςωτερικό, τι αἰτίας ατυχῶν έμπορικών
συμφωνιών πού έδιωξαν από τίς ΗΠΑ ὁλόκληρες βιομηχανως καί έςώθησαν τίς θέσεις ἐργασίας σέ τρίτες
χώρες, όπως ή Κίνα.
Παράλληλα, διακηρύσσει ότι θα έπιδιώςει από
θέσεως ίσχύος νέες συμφωνίες μέ τήν Ρωσία, τήν
Κίνα καί τό °Ιραν, οί ὁποῖες δέν θα αποβαίνουν είς
βαρος τῶν αμερικανικών συμφερόντων. Καί τό λέει
μέ τόση σαφήνεια, ώστε ὁ μέσος Ἀμερικανὸς να
απορεί γιατί δέν έπεδίωςαν ανάλογες συμφωνίες οί
προηγούμενοι Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ. Ό Τραμπ δέν μιλαει ώς πολιτικός, μια ώς έπιχειρηματίας πού θα
έφαρμὸσει αμέσως ό,τι λέει.
Στό θέμα τής ασφαλειας, ὁ λόγος του είναι πραγματι ακραῖος. Μεταξύ αλλων έχει διακηρύξει ότι θα
ύψώσει τείχος καθ° όλο το μήκος τῶν συνόρων τῶν
ΗΠΑ μέ τὸ Μεξικό καί ότι θα έλέγχεται ένδελεχῶς ή
είσοδος Μουσουλμανων στήν χώρα. Ἀρχικώς είχε
δηλώσει ότι θα έπιβληθεῖ απαγόρευσις είσὸδου, αλλα
μετα τὸν σόλο πού προκλήθηκε έσωσε να τό έπιαναλαμβανει.°Ομως παρα τήν ακρότητα, καί οί θέσεις
αύτές φαίνεται ότι έχουν απήχηση.
Μέχρι πρό τινος, πολλοί απέκλειαν τήν νίκη τού
Τραμπ για τό χρίσμα τῶν Ρεπουμπλικανών καί βεβαίως για τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ. Ἀπὸ προχθές
όμως, τό σκηνικό Με. Ἀκὸμη καί δημοσκοπήσεις πού έδειχναν ανετη νίκη τής Χίλλαρυ Κλίντον
τόν Νοέμβριο μέ αντίπαλο τόν Τραμπ, τώρα αντιστρέφονται. Καί ένώ έκείνη δέν έχει ακόμη έξασφαλίσει απολύτως τὸ χρίσμα τῶν Δημοκρατικῶν,
ὁ Τραμπ προετοιμαζεται για τήν νίκη...
"Ολη ή αλήθεια
για τα νέα μέτρα
°Η πραγματική ἱστορία τού λεγομένου .δημοσιονομικού «κόφτη»
ΑΠΟ τήν ύπογραφή τού πρώτου
μνημονίου, τόν Μαιο τού 2010, καί
έντεύθεν, οἱ συζητήσεις μεταξύ τής
ἑλληνικής Κυβερνήσεως καί τῶν
έκπροσώπων τῶν δανειστῶν όμοιαζουν μέ τήν γνωστή «ή μέρα τής
μαρμότας»: Οἱ τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι δέν καλύπτονται, οί
δύο πλευρές διαφωνούν για τόν
τρόπο καλύψεως τού κενού, καί,
έως ότου τελικώς συμφωνήσουν,
έχει δημιουργηθεί νέο κενό, λόγω
τής αποτυχίας τῶν έπομένων στόχων, καί ξεκινούν παρόμοιος φύσεως συζητήσεις.
Στό μέσον περίπου τού 2014,
έπετεύχθη αμοιβαία συμφωνία για
έναν ή μιαυτόματο τρόπο ἑπιλύσεως
τού προβλήματος αύτού. Μέ τόν νόμο 4270/2014 τού τότε ύπουργού
Οίκονομικῶν Γκίκα Χαρδούβελη
προεβλέφθη ή σύστασις Δημοσιονομικού Συμβουλίου. °Εφ, όσον τό
έν λόγω όργανο διαπιστώσει «σημαντικά μειονεκτήματα στή διαδικασία κατάρτισης τῶν μακροοικο
νομικῶν προβλέψεων, τὸ 'Υπουργεῖο Ο`ἰκονομικῶν προ βαίνει στή
δημοσιοποίησή τους καί έφαρμόζει
μέτρα για τήν έξαλειψή του».
Στίς 22 >Ιουλίου 2015, ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δια
τού κ. Τσακαλώτου, έδωσε στό
Δημοσιονομικό Συμβούλιο τήν
δυνατότητα να εἱσηγεῖται «ή μιαυτὸματα μέτρα περικοπής δαπανών
σέ περίπτωση απόκλισης από
τούς στόχους πρωτογενών πλεονασματων, καί, εἰδικότερα, μηνιαίων/τριμηνιαίων στόχων σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα οίκονομικής
προσαρμογής».
Τρείς έβδομαδες αργότερα, μέ
τήν ψήφιση στήν Βουλή τού τρίτου
μνημονίου (ν. 4336/2015), ή αρμοδιότης αύτή αφαιρέθηκε! Ταυτοχρόνως, όμως, θεσμοθετήθηκε ή
ακόλουθη δέσμευσις: «Για τήν έπιτυχία απαιτείται ὁ ένστερνισμός
τού προγραμματος μεταρρυθμίσεων
από τίς ἑλληνικές αρχές. εΕπομένως, ή κυβέρνηση είναι έτοιμη να
λαβει ὁποιαδήποτε μέτρα ένδέχεται να κριθούν καταλληλα για τόν
σκοπό αὐτόν, καθώς οἱ περιστασεις
μεταβαλλονται». >
Πλέον -καί καθώς από αύριο
εἱσερχόμεθα στόν έβδομο χρόνο
τῶν μνημονίων- οἱ δανειστές τής
χώρας, προεξάρχοντος τού ΔΝΤ,
δέν αρκούνται ούτε σέ αύτα. Ἀπαιτούν από τούς κ. Τσίπρα καί Τσακαλῶτο να καταγραψουν μέ σαφήνεια τα έπιπρόσθετα μέτρα πού θα
ληφθούν αν όσον χρειασθεῖ, προκειμένου να ἑπιτευχθεῖ ὁ συμπεφωνημένος στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έπί τοῦ ΑΕΠ
τό 2018.
"Ολα τα ανωτέρω καταδεικνύουν
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ή διεθνής έμπιστοσύνη πρός τίς ἑλληνικές αρχές έχει φθασει στό ναδίρ.ξΗ
ἑπιμονή τού Κουαρτέτου για ψήφιση προληπτικῶν μέτρων αποτελεί
τό τελευταίο σταδιο τής έζαετούς
καταπτώσεως τού κύρους καί τής
αξιοπιστίας τής χώρας.
Δ Μειωμένοι στήν Έλλαδα
οί θανατοι από έμφραγμα
ῦΕνδιαφέ_ροντα τα στοιχεία τής Ευτοειετ
Η ΕΠΙζ08ΤΑΤ δημοσιοποιεί
κατ, έτος, ἐκτὸς από τίς αλλες
στατιστικές τη,ς καί ἐκεῖν-ες πού
αφορούν στα θέματα ύγείας, καί,
κυρίως στίς αἰτίες θανατου (για τό
2013, λόγω βραδύτητος ἑπεςεργασίας τών στοιχείων). Γενικώτερα
στήν Εύρώπη, ἐντὸς καί ἐκτὸς ΕΕ
μαλιστα, καθε χρόνο οἱ θανατοι
μειώνονται, κατι πού.θεωρεῖται πολύ σημαντικό, δοθείσης μαλιστα
τής γήρανσεως τού πληθυσμού.
Καί τό Φαινόμενο αποδίδεται στήν
πρόληψη, τήν έγκαιρη διαγνωση
καί τήν καλύτερη νοσηλεία. Τα
καρδιαγγειακα νοσήματα (κυρίως
έμφραγματα καί έγκεΦαλικα) εύθύνονται για τό 21,6% τών θανατων
Τα ύψηλὸτερα ποσοστα θανατων από έγκεΦαλικα σημειώνονται
στήν Βουλγαρία (197%), τήν Ρουμανία (18,7%) καί τήν Λεττονία
(17%), ένῶ τα χαμηλότερα στήν
Γαλλία (5,7%), τήν Δανία (6,4%), τό 
Βέλγιο καί τήν Γερμανία (6,5%),
ἑνῶ ακολουθούν, μέ χαμηλα έπίσης
ποσοστα, ή ῦΙρλανδία, τό Λουξεμβούργο, ή Αύστρία καί ή °Ολλανδία.
Στόν τομέα αὐτόν στήν 'Ελλαδα
έχουμε σχετικώς κακές έπιδὸσεις,
μέ ποσοστό θανατων από έγκεφαλικα 13,4%. Καί εἰδικώτερα τό ποσοστό αύτό“ ένισχύεται από τούς θανατους γυναικῶν ἐκ συνεπειών τής
όπερτασεως μετα τήν μέση ήλικία.
Σέ αντίθεση πρός τίς καρδιακές νό
πολύ καλή θέση, μέ ποσοστό θανατων πού ανέρχεται σέ 10,2%. Καί
παλιν τα χαμηλότερα ποσοστα θανατων από έμφραγματα ση μειώνονται στήν Γαλλία (6%), στήν Πορτογαλία (6,5%) καί στήν °Ολλανδία
(6,6%). Ἀντιστοίχως τα ύψηλότερα
ποσοστα είναι στήν Λιθουανία
(36,7%), τήν Λεττονία (28,9%) καί
τήν Τσεχία (25,7%).
Ούτως ή αλλά, σέ όλα τα κρατη τα ποσοστα έχουν μειωθεῖ σημαντικα σέ σχέση μέ τὸ 2000. Στήν
Έλλαδα, ή κρίσις καί ή μεταβολή
διατροφικών συνηθειών έφερε μείωση 2,1% στούς θανατους από
έμφραγματα, καί 4,4% στούς αντι
Ζ. στήν Εύρώπη. σους, ή Ἑλλάς αναδεικνύεται σέ στοίχους από έγκεφαλικα.
Σ ί Ιής ήμέρ
Διαβουλεύσεις Μ 2 2 2 ν
για τήν αξιολόγηση - τα φορα και μονη...
Έκτακτο Ειπορτουρ συγ- _ ι .
;ΞΞἶἑΕἙωΣηἐθἑἶἐΞΞἑ Σήμερα θά μιλήσουμε γιά ποδό- `ναιτεντ, τήν Άρσεναλ καί τήν Μάν- Άν ό Ρανιέρι δέν «έδενε» μέ τούς Ἀκόμη κι άν είσαι ὁ καθηγητήςλύσεως γιά Τήν όξιολό_ σΦωΡο!ΌΧΒ ΦΠΦΚἀ. γιά Κω Τό σν- τσεστερ Σίτυ. η (μέτριΜ όπως τούς θεωρούσαν όλοι) τέρας μορφωσεως' , ὁ δάσκαλος μέ τά
γηση ΣΕ^_ 2 νηθισμέν0ι Κάτι σχετικό μὲ 115 δικές Π αἱ ὰ Τέ αθλητές τού συλλόγου, θά πάλευε μεταπτυχιακά καί τούς έπαίνους, αν '
“ μας, απαξιωμένες, ύποπτεςκαί καρκι- ς ροπ0νηΤΨ κ « ρχι ίσων» γιά τήν παραμονή στήν κατηγορία. δέν έμπνεύσεις τά παιδιά, αν δέν
Ἐνδ0Ἡκή ἡ Δύσις ν°βω°ῦσε9 π°δΟσΦωΡιὡ διοργα- ΤΜ ΜΜΜ η" “ω 'ερ' ὁ Πωσ '65 Άν, πάλι, οί παίκτες δεν είχαν εμπι- μπορεῖς να τούς μεταδώσεις αὐτά
ἔγαντ¦ τῆς Τουρκίας Με. θά μιλήσοΜ για τό «θαύμα» μας ωοΜιο ἶαν'ἐρι· ὁ @ως Μέ' στωθεῖ τόν°|τάλό, τώρα θά βρίσκον- πού θέλεις, θα χάσεις τό τραῖνο σέ
'Υποχωρεῖ ἡ ΕΕ για Τήν τῆς Μοτερ Σίτυ. τής ομάδας μιᾶς Με ΤΜαΥΦΜ¦ "ήν Μ°μΡ κα- τω στό άλλο ακρο τής βαθμολογίας! χρόνο ρεκόρ...
μια. °Εεομοιὡνει Ἑλλὰ- μ“φίι9 Μπήκαν· αν 300000 θα” ”ν "ή” Εθνική Ελλάδα! Εφ* 'Η σχέση πρ°π°πῆ·πΜῶν τα· Με καί ο Με ο δέν μπο6α κοί Τουρκία τό Σταίητ κατοίκων, όπου οἱ λεικοί αποτελούν γε ἀπό τι Χωρα Μ Μ ωΜ0μέ· πει νά είναι αμφίδρομη, όπως πρέπει '
Ντηπάρτμεντ. Μήνα
ασκήσεων καί προκλήσεων στο Αίγαῖο αρχισε
ή,Ἀγκυρα.
Βαθιές αλλαγές
στὸ Δουβλίνο
Τήν αναθεώρηση του
Κανονισμού τού Δουβλίνου προτείνει ή Εὐρωτιαϊκή 'Επιτροπή. ΣΕΛ.5
ΣΕΛ. 8 .
μειοψηφία, όπως σέ αρκετές πλέον
αγγλικές πόλεις. 'Η ὁμάδα αὐτή, λοιπόν, μέ προϋπολογισμό έλαχιστο, έν
σχέσει πρός έκείνους τών μεγάλων
αγγλικών ποδοσφαιρικῶν ανωνύμων
έταιρειῶν, κατόρθωσε τό ακατόρθωτο! Κέρδισε τό Πρωτάθλημα τής «Πρέμιερ Λήγει τα Ἀγγλίας!
Οί Μακαρι? φωσ, πανηγυρίζουν τήν «Εποποιία» τής Λέστε),
ή αποία πήρε τόν τίτλο καί αφησε πίσω τίς ὸμάδες πού μονοπωλούν τό
στέμμα τά τελευταῖα είκοσι χρόνια.
Τήν Τσέλση, τήν Μάντσεστερ Γιου
νος, αφού χάσαμε μέχρι καί από τούς
έρασιτέχνες, αλιείς βακαλάου, τών
Νήσων Φερόε, καί ανέλαβε μιά ὁμάδα
ή Με Μ μεταξύ πως
καί δευτέρας κατηγορίας στήν
Ἀγγλία. Πῶς κατόρθωσε το τήν φέρει
στήν κορυφή; Πῶς κέρδισε τὸ πρωτάθλημα; Δέν είναι τόσο δύσκολη
απάντηση.Ἑνας προπονητής, ένας
πρωθυπουργός, Μ μάνατζερ, ένω
δάσκαλος. ένας οίκογενειάρχης, γιά νά
πετύχει στό έργο του, πρέπει νά βρεί
τήν αποκαλούμενη «Χημεία» μέ τα
άτομα μέ τά ὁποῖα συνεργάζεται.
νά είναι καί ή σχέση ἑνὸς πρωθυπουργού μέ τούς συνεργάτες του.
Δέν πάει να είσαι ὁ καλύτερος
πρωθυπουργός 'τού κόσμου! Άν δέν
ὲπιλέξεις ανθρώπους μέ τούς οποίους
«ταιριάζουν τα χνώτα σου», αν δέν
ύπάρχει «Χημεία» μέ τούς σπουργούς σου, θα βουλιάξεις αύτανδρος!
Δέν πάει νά έχεις κερδίσει τόν τίτλο
τού μάνατζερ τής χρονιάς! 'Άν δέν
«πέσεις» σέ συνεργάτες πού ταιριάζουν μέ τίς απόψεις σου καί ασπά
_ ζονται τό πρόγραμμά σου, το ψά
χνεις σύντομα για ἐργασία.
ρέσεις νά αποκτήσεις τόν σεβασμό
τῶν παιδιών, αν δέν τούς αποδεικνύεις
κάθετόσοότιείσαιΜνοςστόνσποῖο
μπορούν νά μιλήσουν έλεύθερα, θά
ψάχνεις αργότερα νά βρείς γιατί
περνας μόνος σου τίς Γιορτές!
Δέν θέλει, λοιπόν, πολλή σκέψη.
Ό Ρσνιέρι πέτυχε μέ τή Μοτερ τό
«θαύμα», μέ τή συνταγή τού'Οττο
Ρεχάγκελ τὸ 2004. «Χημεία», τύχη,
αύτοπεττοίθηση καί αλληλοε<τίμηση.
κάθε θαύμα, όμως, μια φορά, καί
Κωδ( Τρείς Με
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Τα ΣΑΒΒΑΤΟ 07.05 Α!ἩΠξι||ἰ|Σ'"ΚΑ ι
ΠΑ ΤΟΥ):
ΑΝΑΤοΜΗ
111·0ιιοω).ῖ
ικλ,ιιιΜΜκογ
ΠεΝινιεΣ
τι Τέσσερεις Κινέζοι άστυνομικοί περιπολοι7ν από
προχθές, καί γιά δύο
έβδομάδες, μαζί μέ τούς
°|τάλούς συναδέλφους
τους στούς δρόμους τής
Ρώμης καί τού Μιλάνου.
Πρόκειται γιά ένα πειράμα συνεργασίας στό
ὁποῖο συμφώνησαν οί
ύπουργοί 'Εσωτερικών
των δύο χωρῶν. Σκοπός
είναι νά πωπω κάλ ύτερο αίσθημα ασφαλείας
στά τρία ἐκάΤομμύριά Κινέζων τουριστῶν πού ἐπι
`| σκέπτονται τήν 7ταλίά.
Παρόμοια συνεργασία έχει
γίνει παλαιότερα στίς
Βρυξέλλες, όπου περιπολούν Ρουμάνοι αστυνομικοί γιά νά βοηθήσουν
τούς Βέλ γσυς συναδέλφους τους να αντιμετωπίσουν τήν χαμηλή πάραβατικότη τα τῶν τσι γγάνων, πού, κατά μεγάλη
πλειονότητα έχουν μετακινηθεί ἐκεῖ Οί τέσσερεις
Κινέζοι είναι ίτάλομάθεῖς
και( ασταιδεύθηκάν στό Πεκίνο από 'απλούς αξιωματούχους.
 Πενίά τέχνας κατεργάζεταιί ”Ετσι καί ή Δανία,
ἐπειδή τά έσοδά τῶν τάχυδρσμείων της έχουν
συρρικνωθεΖ απεφάσισε
νά καταργήσει τήν άλληλογραφία τύπου «Ρίτα
678.98», ὅπου ή παράδοσις
γίνεται τήν έπομένη ἐργάσιμη. Πλέον όλα τα γράμ
1ἙΩΡΓίΟΥ Κ. ΣΊ”ΕΦΑΝ ΑΚΙ·ί
ΑΠοΣ·τλΣιΑΣ
ΚΩΝ ΣΤ ΑΝΤίΝί)Υ ΣΒΟΛ()ΠΟ ΥΛ(.`ι Υ
το ΜΜΜ την ως. Πιστώσεις"
α ι!|Ι")3ΤΛΣ! ΛΣ ΑΝ ΑΤ" Η' Η»
Η ΩΣΤΕ): 'ΠΙΣ €<|Ξ)?|'|ι!))> Σ
ματα θά παραδίδονται σέ
.πέντε ἐργάσιμες ήμέρες. Γ εγονός πού προκάλεσε
σχόλια όπως ότι τά
γράμματά θά φθάνουν
στόν προορισμό τους μέ
ταχύτητες... Ι 7ου οτίῶνος`
ὅταν ίδρύθηκαν τά Ταχυδρομεϊα...
 Με 29 Τοπίου θά γίνει
τελικῶς στό Λονδίνο ή δημοπράσία τού τεραστίου
διάμάντιοι7 πού εύρέθη
στήν Μποτσουάνα. Τό
ηλικίας περίπου τριῶν δισεκάτομμυρίων ἐτῶν διαμάντι είναι τό δεύτερο μεγάλ ύτερο πού έχει ποτέ
άνακαλ αρθεί "Ε χει μεγεθος
όσο ένα μπαλάκι τού τέννις καί φυσικά, τά καράτια του είναι ΜΜΜ.
Ι . Ι 09! °Ονομάζετάι Μετα
Ια Κοιτα καί ὁ οῦ<ος 50018ένα πού όργάνῶνει την
δημοπρασία, θεωρεί ότι ή
τιμή του θά ύπερβεί τά 70
εκατομμύρια δολλάρια!
 Τό Ἀνώτστο Δικαστήριο τής °|ταλίάς άθώωσε
έναν Ούκράνό άστεγο
πού εως κατάδικάσθεἴ σέ
ἑξάμηνη φυλάκιση καί σέ
χρηματικό πρόστιμο
Ι 00.000 εύρώ ἐπειδή έκλε
ψε άπό σούπερ μάρκετ
ένα λουκάνικο καί λίγο τυρί αξίας 4,27 εύρώ. Στήν
ἐτυμη γορία του, τό Δικαστήριο ανέφερε ότι τό νά
κλέβει κανείς μικρή ποσότητα φαγητού ὡθούμενος
από τήν πείνα δέν όποτε
λεϊ αδίκημα. Βέβαια, ή
κλοπή είναι πάντα κλοπή
και( πρέπει νά τιμωρείται,
αλλά καί ή όπόφασις γιά
τό πρόστιμο τῶν 100.000
εύρώ ήταν ύπερβολή...
Διαβάστε τα αρθρα
«Μερικοί το προτιμούν καυτό»
Α, ΙΙ. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Αίγαιοπελαγίτικα καΐκια»
Μαρία Μπαλοόήμου (σελ. 8)