Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο Δ0Γ ΟΣ
·οεοιπον©οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ|ΡΑΝΤΑ ΞΛΦΔ
Η ΚΟΜ|Σ|ΟΝ ΠΡΟΤΕ|ΝΕ| ΤΗΝ κΑτΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 'ΟΥΝ|ΟΥ
“ τ κ “ 'Γ·Ή”'ιἔΓ έ ἔιΙἴΪἶἶΠ
ι-.ζΜἴἴ ή' μπεζ Ί Εὐἶ“
Η φορολαίλατια που
έρχεται θα ανρρικνώαει
και αλλο τον ιδιωτικό τομέα
0.τι Μουν
γίνεται καρΒοννο
|διαίτερα επιθετικό και εαικριτικιί
στιιν κυΒέρνασα είναι α ανακοίνωσα
του ΠΑΣΟΚ σκετικό με ταν πορεία
τας διαπραγμάτευσης και τις προδλέτρεις τας ελλπνικός οικονομίας.
Η κυδέρνασα ΣΥΡ|ΖΑ/ΑΝΕΛ μετέτρεψε σε ύφεσα, τις προσδοκίες για
ουσιαστικό ανόπτυξπ (6% αθροιστικά
για ταν διετία 2015/2016), αποτρέποντας και ταν αναμενόμενα μείωσα τας
ανεργίας. οδόγασε σε μεγαλα αύξασα
του κρέους και σε μείωσα των επενδύσεων , σκολια:ει το ΠΑΣΟΚ τις νέες εκτιμιίσεις τας ΕΕ για ταν ελλανικιί
οικονομία.
Η κυδέρνασα. αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
εφέτος καθυστέρασε·τπν αξιολόγασπ
εντείνοντας ταν αδεδαιότατα και τώρα
· στέλνει νέους δυσδύστακτους λογαριασμούς (συνολικό 12,5 δις. ) στους
αολίτες.”Τουλόκιατον λίγα ντροπή.
_ β' Δ 3 Ας μα παναγυρί:ουν οι τας κυδἐρνα
· ιι Η· σας, γιατί δεν επήλθε α απόλυτα κα
) ¦ / ' ταατροφα" αναφέρει το ΠΑΣΟΚ "για
κκ: ' τί τα θεμέλια που είκαν δπμιουργαθεί
ί · τα προαγούμενα χρόνια οταν οικονο
| Ι ι Ι  ¦ λ ' ' / μία, ταν δοόθασαν τουλόκιστον να
χ  ω αντέξει στοικειωδώς".
Δ -ι λ -" .  τα
"Τι όλα πρέπει να γίνει για να συνειδπτοποιόαουν το ποσό πολύ Βλόπτουν ταν Ελλάδα και τον λαό μας;
Μαθατευόμενοι και ανίκανοι μαγοι
που ότι αγγίιουν γίνεται κόρ8ουνο"
καταλήγει α ανακοίνωσα του ΠΑΣΟΚ
Από τις ι5 Μαϊου η
υποβολή αιτήσεων για
τους παιδικούς σταθμούς
Σελ. 3
Ο λογικός