Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε σημείο "μηδέν"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.η21ίτοτηΡοτίκί8τ
ΜΜΜ Γ _
__' μ' _
Ο  Τ ι υ·ΡοείιοοΝίΑ 2016 ΗΑί_ί_ί 5τΑΝη ί.325
η. ο. 5. |ίίτΕΠΝΑτίοΝΑτ
ηαεί@ηοεί.σΠ
Τετάρτη 4 Μαίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.052
Ντόναλντ Τοιίσκ
Πρόεδρος του ΕυρωΠαι“κου Συμβουλίου
Βόλφγκανγκ Σόί|ίΠλε
υΠουργός Οικονομικών της Γερμανίας
'|ίερ Ηοσκοβίσί
εΠίτροΠος Οικονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων
ία ΜΜΜ· Λι. ί η οι ,τη
,μι Ριν. ;·1'Ν,,ι
δίῦ¦8#|ΒΨ
κι ·ι)<,ίίΜ ίδ'Λίι 1101
σημερα στη Ν
Μεγαλη Εβδομόδα: Με Πτώση
7% η εμΠορίκίί κίνηση
Σε 7% υΠολογίζονταί οι αΠωλείες στον τῇρο της
Πασχαλινης αγορας φέτος, με τις Πρωτες εκτιμησεις
Που μας μεταφέρουν οι εΠαγγελματίες να δείχνουν
αφενός ενισχυμένη εμΠορίκΠ κίνηση σε τουριστικές
Περιοχές Που Προσελκυουν τους Πρωίμους εΠίσκέΠτες της θερινης σεζόν και αφετέρου συντηρητικό
καταναλωτικό κίνηση στα αστικό κέντρα μεγάλων
Πόλεων λόγω των εξελίξεων στην οικονομία και εν
όψει των ενδιάμεσων εκΠτωσεων Που τυΠίκό αρχίζουν σημερα. >9
Οι ξενοδόχοί γλίτωσαν
φέτος τον «Γολγοθό»
Στα ταξίδια φαίνεται να «εΠένδυσαν» οι Έλληνες
για τίς ημέρες του Πασχα και της Πρωτομαγίός,
υΠό τον φόβο όχι των |ουδαίων αλλά των... «κουρεμότω ». Γενικη είναι η εκτίμηση, όΠως αΠοτυΠώνεται αΠό τους αρμόδιους Παράγοντες, ότι οί φετίνές Πασχαλινές δίακοΠές ηταν οι καλυτερες των
τελευταίων ετων γία την ελληνικη τουριστικό βίομηχανία. >ί 5
Ως μισθωτοί θα φορολογηθουν
εργαζόμενοι με «μΠλοκόκία»
Δεκάδες κατηγορίες εργαζομένων με «μΠλοκόκία»
η μη θα φορολογηθουν φέτος, για τα εισοδήματα
του 201 5, ως μισθωτοί υΠό ορισμένες ΠρουΠοθέσεις. >6
ΧΩΡ|Σ Β|ΖΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡ|(|Α
ΚΑ| Ο| ΕΑΑΗΝΟ|(ΥΤ|Ρ|Ο| >27
Τ|Ο|Ο| ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟ|
ΔΕΗ ΟΑ |'|ΑΗΡΩΣΟΥΗ
ΦΕΤΟΣ Ε|'||Τ|ΑΕΟΗ ΦΟΡΟ >6
ΗΑΥΤ|Α|Α: ΑΝΤ|ΑΡΑΣΕ|Σ
ΣΤΟ ΕΝΑΕΧΟΡ|ΕΗΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ > 16
Σ. ΑΡΑΒ|Α: ΝΕΤΑΡΡΥΟΡ||ΣΕ|Σ
ΝΕΡ||(ΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Α|'|Ο ΤΟ |'|ΕΤΡΕΑΑ|Ο >25
[αμμωνία] Πυ ρετώδεις διαβουλεύσεις Αθηνας - Β ρυ ξελλών- Ουάσιγκτον για λύση του αδιεξόδου
Σε σημείο «μηδέν»
Στο εΠίκεντρο τα ΠροληΠτικά μέτρα 3,5 δισ. ευ ρώ Που ζητεί το ΔΝΤ
Με διαβουλεύσεις στο τρίγωνο Αθηνα - Βρυξέλλες - Ουάοτγκτον εΠιΧειρείται να ξεΠεραστεί το αδιέξοδο στη διαΠραγμάτευση κυβέρνησης - θεσμών για την ολοκληρωση της Πρώτης αξιολόγησης, η οΠοία έξι μέρες μετά τη
διακοΠη των άμεσων εΠαφών βρίσκεται στο σημείο «μηδέν». Παρά τις Χθεσινές θετικές δηλώσεις Ευ ρωΠαίων
αξιωματούΧων, αλλά και τις καλύτερες του αναμενομένου Προβλέψεις της εαρινης έκθεοης της Κομισιόν, δεν
σημειώθηκε καμία ουσιαστικη Πρόοδος αΠό τη Μ. ΠέμΠτη Που αΠοΧώρησαν οι εΠικεφαλης του «κουαρτέτου»,
με συνέΠεια η συμφωνία έως το ΠροσεΧές ΕυτοἐΤουρ
της Δευτέρας να είναι αβέβαιη. 'Ηδη στην ατζέντα των συζηηίσεων έΧει αρΧίσει να
μΠαίνει και η εΠόμενη συ
> ΜοοαγΙ5
_ _ νεδρίαση του Εμ1:οἔτουρ,
«€Γθὡτ Πθ88τ|νθ» τακτικη αυτή τη φορά, η
Π καθυστερηση οΠοία είναι Προγραμμαητης αξίολογησης >5 σμένη για τις 24 Μαιου η
νωρίτερα, σε κάΠοια έκτακτη σύνοδο των υΠ. Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η εμΠλωω οφείλεται στη σθεναρ1ί οτάση του ΔΝΤ Που εΠιμένει στην άμεση νομοθέτΠση των ΠροληΠτικών μέτρων
3,5 δισ., τα οΠοία θα εφαρμοστούν όταν διαΠιστωθεί Πως
δεν είναι εφικτή η εΠίτευξη του Πλεονάσματος 3,5% του
ΑΕΠ το 201 8. Στο σενάριο αυτό αντιδρά η κυβέρνηση, ενώ
οι Ευ ρωΠαίοι εταίροι είναι μοιρασμένοι. Οι τελευταίες εξελίξεις συζηυίθηκαν Χθες το βράδυ σε σύσκεψη του ΠρωθυΠου ργού με κορυφαίους υΠου ργούς, στην οΠοία εκφράστηκε η ιδιαίτερη ηςανοΠοίηση αΠό την έκθεση της
Ετιτοεττιτ για την ελληνικη οικονομία, θεωρώντας Πως οι
ανακοινώσεις αυτές «αΠοτελούν ισΧυ ρό όΠλο στα Χέρια
της Ελλάδας εν όψ ει της τελικης διαΠραγμάτευσης για
το κλείσιμο της αξιολόγησης»_>4-5
Κομισιόν: ΥΠό ΠροθΠοθέοείς η εΠίοτροίρίί στην ανόΠτυξη
 Ανεργία ίεΠί ενεργού Πληθυσμοω
ΑΕ" Ετησία μεταβολή)
23,6Ο%
182,80%
178,δΟ%
ί76,9Ο%
-7,2%
2015 2016 2017 2015 2015 2017
Η ελληνικη οικονομία θα εΠίστρέψεί το δευτερο εξόμηνο με σταδιακό τρόΠο στην ανόΠτυξη, συμφωνα με την
εαρινό εκθεση της ΕυρωΠαίκης ΕΠιτροΠίίς, η οΠοία όμως εΠισημαίνει και μια σειρα κινδύνων Που θα
μΠορουσαν να αΠειλίίσουν αυτην την εξέλιξη, όΠως η μη έγκαιρη ολοκληρωση της αξιολόγησης, η
εΠίβόρυνση των δημοσίονομίκων αΠό το Προσφυγίκό καί η δίεθνίίς οικονομικη συγκυρία. >3
ΑΠόφαση
ΤΑ 33 Δ||(Α|ΟΑΟΓΗΤ||(Α ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓ||(ΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ Ν.|'|. >13-14
[εισηγμένες] Την Περίοδο 2014 - 2015 οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 3.335
Ψηγματα ανόδου στην αΠασΧόληση
ΣυνεΧίστηκε και το 2015 η αύξηση της αΠαοΧόλησης στις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ., με το σύνολο
αυτών να αυξάνουν το ΠροσωΠικό τους κατά 1.967
άτομα. Το 201 5 αΠοτελεί δε το δεύτερο συνεΧόμενο έτος
Που αυξάνεται η αΠασΧόληση, έΠειτα αΠό μία τριετία
συνεχούς μείωσης των θέσεων εργασίας, ότοι το διάοτημα 2011-2013. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες αύξησαν μέσα στο 2014 κατά 1.268 τον αριθμό των εργαζόμενων και Προχώρησαν σε Περαιτέρω ενίσχυση
το 201 5, με την τελευταία διετία να κλείνει έτσι με συνολική αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 3.335 άτομα ή κατά 4,6%.> 17-18
[Βουλη]
10 βαρίδια
με το νέο
ασφαλιστικό
Εξέλιξη αριθμοό εργαζομένων
90 586
Δραματικές είναι οι συνέΠειες
στο ύψος των συντάξιμων αΠοδοΧών, των μειώσεων των αΠοδοΧών αΠό το 2010 και μετά, ενώ
εΠιμηκύνεται σημανηκά ο εργαοιακός βίος για όλες ης κατηγορίες
των εργαζομένων. Η συζητηση
του ασφαλιστικού ν|σΧ συνεχίζεται σημερα στη Βουλη και εΠιφέρει 10 βασικές αλλαγές σε εργαζόμενους - συνταξιούχους. >4-5
2010 2013 2014 2015

Τελευταία νέα από την εφημερίδα