Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 ο' "ΜΜΜ Μι" ο Μιμης,
Μ μετύ ο ημοηονητης
ελ τού Στεκιού
Ο Μανωλα5 ξέρει αηὸ τελικού3
ι _ _ και κούηε5 και η «ΩΡΛ»
η  7 θύμαται ῖ|3 μερε8 δοξα5
τ · τη5 «σημαια3» τη8 (έΕνωση5»
ξ ΕῖΟρῖΠ Δ Μοιου 2Ο'|Θ / Φυλλο Ί188 (2368) / € |_3Ο
Εηαωεε με τούε βασικούε ύηοιμηωιούε
για τον παγκο, αλλύ σαωεε μηνυμα ηωε
όλα θα δρομολογηθούν μετα τη «μητερα
των μαχών» το Σαββατο ·
ύ «Μακης» θελει ΜΚ!
Πολύ θετικύε ο Μύρτιν Αρούαμηαρενα
για Ελλαδα και «Ένωση»
«Ντύηιιμην» ηηικτες
κτιιΜηιιωπύ οεκιι6ες ι  ύ( ο. η   · ·
«Ενωσιτες»ηού εκτινηντηὲ γ . η η .η ί η  ζ.  
ιιύκτη μεμε στη Νεο Μύκμη -·  ~ `“  -~ . τα ° μ 7 _ __
.ὸἙἔ-ἔ Ξ 7
ηηνικύς ετοιμησιων ενοιμει τεηικού, στη και Φιηιιοεηωειιι
Τι ειηωθηκε με τον εκημύσωηο τού "αλλού
τεχνικού, που ενδιαφερει τον «δικέφαλο»
Ι κ: “ 7 _______
ΜΜΜ( " κιτιλοηετε ιοτη Μοτο
_ έ "'
_` . 8 ή
ιιιτιιιιΜιιιι 
τι ΙοινκιιιῖιεκιΞἔ
ΛλἔαεαραμενειῷΝῳ η η 
στοχο%για τη Θέση
τού>!σεντερ μηακ Δ
 _ Με ηιστη ντα
- _ 4 ' Κι ενω ηαρακολούθειται ηύντα'η
 ' « ι' " κ» δύσκολη περίπτωση του Πακο Χεμεθ