Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πουτόννοο·τ
_ το· αν ΜΒΜ νο υποτιμιιοουν
”ζ ΜΜΕ· ΜΜΜ τον -Δ·ωΜ-. οπο τι· οτινμ·ι "^"Μ"”'=
ξ°"°' "°°ς """ε' μοπιοτο που οι οινοἰ του ΜΜΜ 3"°“ῳ 8"°' Ψ
Μ :Πω ΜΜΜ( Μ" ά""° οΜοον τπν ΜΜΜ" οτι "Ἡἔ= =*ἄ=='ἑἘ
Δ/ντπς: ο. Ν·κ08α”ι'6ης ω" “Μ '8' """Μ"'“""“" οπποοτοΜ τι· '
Μπούς
Διευθυντής τον·οεεως: ΠΡΑΤ0ὶ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Α ΜΑΪΟΥ ΖΟ"θ Ο Α.Φ. "5945
"ΡΩΤ°¦ ΗΜ|ῖ¦Α|Κ°¦
Με Τ"" ΑΕΚ ΣΗΜΕΡΑ
'ΙΒΑΝ. °"Ἐ Τ' Μ" Ο' Κ" °'0 ΜΒΜ' ζω'
τη:: =:ἔἔΒ° του· οτι· σου." του
του ιιοωτοοππτιι Μ ΜΜΜ "Απ το··Μωιω
στον Πειραιά . τρια πονουν πονο οτον Μ·μο·ο
πωπω·
οτ·νμος νιο ατος. Μος κο·. πππν
του Γιοννν. οπο· οι Μίκτες
ο·ιοο· .
ιτπνοοτ ο οι·ν
πο· ο Το φησι·
Μοοπ·ο· του μι·οο·τ
κοοομι ΠΜ· οτοι Μπωντ·ιτς το· εικονι... Μένω· οπο
τον σποτ”, οι ιο· απο
ως που Μπιτ· ο "ουτοπως οτο Ντιπ ο Το Χοπ
του Εστω Μου. πονους.
ΜΜΜ· το· ο Κομπιοοο. που
μποινο·νοιν·· οτπν ινα τοσο
τον κοινών οιο ··ππο
Μομπι- πΜον οτον -οοο·
μ· τον Ρομπ€οτο. τον κοπινο
το· το ΜΜΜ· Μ
ι· ποπτοω“· που στους"
το ΜΝ νιο ων ιοπονο “
το· τον ΜΜΜ· οοον <
τι·νοοτοοτ·οο ο ΜΜΜ
"ο απο· Η! τι"
Μονο· ιι τοοο·νιι
ιιοοπονποιι ο” Ροντπ
Μ'ΜΒ°ΓΕΒ|ῖΙ
Χομος ο· νινοι νιο μιν
και οτι· ποιο ο
Μουν Μα ονομ
το πΜπς πιουν”. _. .
πονο τπς ιοιοιτ·οοτπ- Λ
τος του καποιου ιιιπο·
ποντοι· οτπν οποοτοππ
πιο ποια” ποιο τον το·
ΕΓΚ°Μ'· Η· Ν" |"λΝΝ|Βῖ|
οπο τον ουκ· ποοντο.
οινουν ·οιοιτ8οπ Βοοοτπτο οτις οπωο·ς
των Ανν· Μπομπ" το·
οτ·ς οντιμιιονις των
οιο···οοντων τον οπομ··ονο ο ο οντ·ποοτοοος τος Με Ποιον”
τηνοιιπιος εινα στο
Μονο" το· Νταν·
οτις ουννπις πονοωις τπς ΜΜΜ το·
τπς ΞυοωΜνκος. που
“ουν νο νονουν ι· το
και" του Ποσα"
ποοοντος οτι· <_
Γ·ομον'ο 
ο· πο·Νικος.
ι· των.
ι· απο
Π" Η Π'νομπ·
¦'|'°"
ΤΕΑ||(° "ΟΥ
ΤΣΑΜΠ|°Ν¦
Α'|'|(
Οι 'ΜΜΜ' νικποον τη. "ΗΒΟ π ΑϊΛΞῖ|Κ° ΜΑΔΡ|ΤΗ¦.
πιο πο· τον “ΜΝ του
ΜΜΜ ποοοοομο ποτο'οπ ο
Η" τον ποωτο·πιιμοτος
τοοοντοοιοο τον τΞνοονο
οοο ο ιοπονος τ·ομοτοωποκος ο ΜΜΜ” νοσοπο·ο ν·ο τον οπτιμπ·οκο ο
του· ονος ποικτ·ις που
μποΜ νο νων· μονοπος
που το· ποωτονωνιοτπς·
··ῖΕΑ||(°¦
'|'Ω" '|'ΕΛ|ΚΩ|'··
ΑΑΑΑ. . .
ποιοι· το Μούμοτο των τωωτοΜν
παρον Μα· :ο··οτου- οπο οππομο
νπτο ·-ο με τπν Δεν που νοοιοτ οτον ορο
πο το κοπτΜο. ομως στο Μ νοποιτς
οπμοντιπος ·Μιιτομ·κ·8ς· εκείνου του
·ΜΜο που ροή" τους ποιοοιώττς νο τοΜΜΜ μο τννιο ποιον” τπν ΜΜΜ
ΜμΩι το ποποοτοιο νου ο Μοτο
ωο··ἩΜΜωΜ"Μω
στον Μμπιοτο ο Μ” τοπος οτον
ΜΒΜ του Μονιοτπ οτπ αφτου ο
Μο καψω οτνοο· νΜι τοι... Μυουοκοο
τρώει “οιιιπΞιωπω1Μ“ ω
_ πως. Ματς. Πίνω
0' ΠΡΩΤΗ! ¦ΚΕΨΕ|¦ ιιττκπιιππτιπιι . Ν ἔπ%Ἡ
ΜΑΝΩΛΑ "'Α "'"" Νἑ=Β"Ἡ'
πνοοκπππ τον τοπ·κον οΜΜΜ ,
` χ . ονονιοτππ με ο·ο- ιι πω ΜΜΜ” ο· οπουΜ|ος Μι
" *°““°¦°·'°°"°°· “ο ν·“°““· '=.:°°..“.““Μ::·Μπ:πα
ΜΒ ΜΙ( δ'8Κδ!· πτο οπο το ωπωΜ“ ι ο . _ _ ·
νουν πιο οτοτ·ς Χτύπημα· του πιει. 7 7 7 “ ω" ° ΜμἩ=Μ. “ “==ἶ$
στο απο ο οποιος οον οποΒπιιοιι$ οπο τον πονο ο Το οτ·νμ·ι Μ" ω
τος ·οοοοο·ο··ς μοπ·οτο ο πτοομπ·οοιο αν κοτοπο·ο "Μ Μ "Μα "ο Μ· ° “πρως
ομοοως οτ· οκοοορο ενο οπονουοο ποπ... ως” απο Τωκίρ και πονο·
%ἙἩ$ἔἔ νι· τπν ΜΜΜ ο πτι-κοοιομο 
“ουκ οτπν ΑΕΚ ν· 0Ρ'Α'° ἔνΜ|  ==ἴ;==ἔ=":
. "°““"" " "ῖ¦'^ °·¦Α'"ῖ 'Ώ' τυπουν οτο 7ο' Με· τπν μποπο οτπν οι·
“ι ΜΜΜ· πποποπι· τον Με" ππππι·πο Μ." ων.” "Μ .ΜΒΜ
° "ΙΜ” "Φθ- , Βοώντος οίνος μερος ατο τον Το ΜΜΟ" Η, μυς Μ” ΠΜ Ποτ Ν" "Μ
Γ°=$°:=ἑ"Ἑ' . τυπικο οτο ως ο Δουτοιονο το· τπς Λ? "99:2' ι ορατοί πως αν ννῶοιΒ οτι τω 08 οπ Η" “ _ _ _
Ι χ” ° δ - κίτρινπ οτον ανω? τπ Μπι· του οι· που αποτο· τιν πιο. ο να· "ἑἩ·ι;==π& πιω
κ , Δ ἡ Π ”ή" ”υ Μ +6." Χ οτους Μυριομους τουσ-8 ο ο τπ: νο οπο· ·ο- ...Μ ΜοΜοἔ μ .Μαη ¦Μ¦°Μ"
-_ γ τπτ ουΜνιος του- Μοπτι·ος οντος τον Μουσε. και πιο!” 9 Μνε- Μ “ΜΒΜ Μπιτ· “ο τι· ι το· Με
Ι.- _ _ /< μεινει ΜΜΜ ο Μπος “πιο τπν προτπ νιτοινιι ντινος·οτπν _ Π . ιν "οι ι ο ΜΜΜ·
τ ι “ Χ οτπν... ιιποτπ του το· οτι νοτο κοπο" τος Ή;_"' ΜΜΜ" ο ικανος κομπο ο ιουποοο·πο οπος Μία· οι·το ηον0ώΜΨ ° ω..." Μ ποιο πως ποπ το Μο
ο Μον·ομος ως· πνοιοΧοτ Μουσικα Μονο· στο ΜΜωΜ
Στιι Μοτο γιο τον ποοπονπτο
“ι ο2ουΜν ποπττονι ο ο |οπονος
που αν ποτυπ οτπν Μοτο υπ· Μι το
που υπεοοοπιοτπνο πιο νύΧιο κο· με οοντ·ο· το 'Ο του
πρώτου ονῶνο. ποροοο νοοπ στο οντος οσο” ποπ
αιώνιο οπο τον ιονουοο·οι πωπω" οτους
·ν·τοινομουοους· ο Μοτο τον απτο ποντος
π οποοοοπ νιο τον νέο αποτο· κοτο- '
πουουυν νο οποονοπουν ο· νοκ"
ποουομποΜνο. απο· Μοντονι'.
πονο Κόμο·
Η ΑΕΣΪΕΡ "ΡΩῖΑθΛ|"Ρ|Α Α"Α'ΑΣ .
τι ο· νινοτον ον το ουνπενοιμονο ο0υπινμοτο πτον υποο του
οπυμπιονοο; ο Η οποντποπ τινοι
ποο0ονιις: τινι' νιο .κοπο των τοπικὡν·. οι· οιοοοζομο νιο τι· ·οοον·ι του
Μονο· το· (Μπος τέτοιος ομορφιές...
ι `ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ (ο£Ηι6ο κι
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ'
Μ ΜΜΜ οι -οπ8ποο8ς· οσον" με το ο
πωπω οπο τι· των Μι· τα Μαρ. Η· τους παντος τον
-οπ·πουΜ νο ΜΜΕουν την ΜΜΜ· του αφου στον πανω Λιν·
ο· . οπο τπ
μι·τον μ· Φ: πο· νινουνουουν νο μνινουν οντος
ταρω". Μο πιο· τον; οτπν πομπτπ “οι
ποοομΜ· ι· ΠοντοΜ Γιουνοιτεντ με τοκοο·ς Μμοος ο·οοοοο απο· το· ένο μοτς Μου”
Η 'ΛθΠ°Λ0ΠΑ: ΜΒΜ· 77 '88
οι!. ῖοτ·νομ 7ο Νο). Μονο· 87
σοι. "οντυ·οτ·μ Πτι ο· πω.
ΜΜΜ· ΜΜΜ" το ιο!).
'Νέα Χομ 58 185)...
·-τουοο- οπως οποοοίκοπνω τη οπο το Μο· Η Μ·- › πωπω Μπιτ” ·ΌΜι Η·
οπντ τοοοοοντ κοντοο οτι· Μπακ” “ΜΒΜ ο" Η· πω* οπο··ονουν. ο” ο? ΜΒΜ "
Γιουνοιτ·ντ ο ιΙοοτ·οςἑο Μου ι· οπ8οχο- Ρ" ?Μαξ  ==ἔβ ουμ|οο οτἐ:ιΜὲ= ;:==ἔἐ
νι· , ϊ πο· * τπ ·  7 που ΜΒΜ Β
"ἑ0ωοπ οτι· Βο·μοπον'ο Τοτ·νομ ων). "Ο Ο" "ΜΜΙΒ ”Μ" ΜΜΜ· β ή ' ' ο Μ ΗΜ · "ΜΡ “"°"° .
τπν νοοτποο 7 Μομους Μου το· τοοιοο "ΗΜΟΥΝ 'Μ ῖω"" " οι· ο· ΜΜΜ· ονον τιτπο Με ο
οτπν ομοοο του κοπουντ·ο Ρονιοοι τον τίτ- ΜΜΜ Μέ· 'Μ "Μ"“°' 'η "° πονο" ο 0ο "Ϊ" °'" Μη', '
πο το· στο . . που Γ ' στο ΜΜΜ. ·Μο Ν ο· Μίκτες ΠΜ ··'Ν°““°“
οπο το ο·νοΜ τπς οπου οτπν πρωινο Λιγκ “2 ο· ΜΜΜ Μ' ΠΜ' " "π"
του ΜΜΜ ΟΡΩΝ' "Π ΜΒ" τον οι οιινμπ. Μπιτ·
το· στον Μαιο· ο οντΜτο. η ἑΥ==Μἔ?ρ "·ἔμονπ νων =εο·=το|
νο· ΜΜΜ Μου ιι· ο νο
“τα ιι·αοΜς το· ωρα Νοκ Β· ποιον- ή=οιοΨι>ο τπ 'Μις το·
ωρα· με στα.” των” τον ΠΜ Ο Η 'ΜΜΜ Βουνο με ταις '
ο” 'Η ΜΗ” · Η ΜΜΟ· ή” °¦° 88' Π ντιπ τοιτιι και οπο τπν
οι· Μπιτ τπτ Μοντ··Μο. το ΜΜΜ” Τα· τ·τοο·ι· Μακ· Πτι.
“ωτΜΜ οτπν ΑννΜ αν ΜΒ' πριν οπο το πιο· τους
ο· .ω Μονο”... μοτς οτο πιο" τπν νομο"
977Ι|0885Ζ|36 |9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα