Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.__-_“_____ .__ _-ι____-.__._`
'ΜΒΝΕ' ΤΩ "ΒΔ0ΣΦΛ|Μ ΠΛΩ' ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ "ΑΝΝ" Το ΠΡΩΤΑΒΛ||Μ
ΤΡιιιιιιιιιι ιιιὶ ΜΜΜ:
ΤΑΣΟΣ ΝικοΛοΓιΑΝΝΗΣ γ  ω Λ.ΜιιΑκοΛιΑΣ
ΗΜΜ"|Μ Ο Ν ΜΝΗΜΗΣ  Βημα· η"
ιιιιιΜΜιι·ιι·ιι · ο `  ;..“.. κι". “ΜΑΜ
ο ΓιλΝἘοιι“ῇἶιἶ“ ΑΝΗκει ΣΤὁ”ΛΑο Τογ ¦
“ εΣ|Ν
ΜΝΗΜΩΝ'
. `_ ·_
ιι εοιιΜεΡιω Μι” ιιιιι ΜὐιιῖιΆϊκΜ “.·ιΜ“ι· παιδι." ο
8ιι.ιι. |.ἱνεΕ'ι·Ι '.ωἰοιοε.¦ι|Νον·8ρΜΡ
_ Π "ΜΒΜ 5-0 ΕΠ' ΤΟΥ
ΔΡ" ΣΕ "Μ'ΤΕΛ|ΚΠΥΣ 7
:Μαι-ΜΜΜ·
: ,¦ ΜαιιπιιπΕι 8
ο ιιιιιιιιιιπ και Με"...
· "|'Μ||Μ"Μ!
0 ΜΜΜ ΜΑ ΡΩΤΑ'
"|Λ Μ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!
ι Μια
_ σαι-ιι
·Μπ_·Μ “ ° :
€ῆ'Μ”
2 ¦ ΜΜΜ
ι β β .
'_·Ι3·  *Ι5
... ¦ έ ι
#3  Ζ
  Θ Ύ Ψ
ω  <  -. ι
έ- Χ` "Μ Π'ΜΜΔΜ°ΜΜΜΔ""ΜΜΞΜΜΥΜ°ΜΜ
'_ ΜΜΜκεΜΜΜΜΜΜΜΜΜω
ΜΜΜΜΜΜΜΠ0ΜΜΜΜΜ
·ω'|'·'!
Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
για την κοινωνία και την ενημέρωση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα