Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
!!¦ἱ¦
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΤΤΗΣ;ΜΛΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ|Τ|¦ ΟΕΜ ΕΜΜρ80Π5 Ε889υο¦ Ημ·τ€λΜόΞ 4/ 5 2] .45 ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ Τ ΝΟ
Λ'ΒΕΡΠΟΥΛ·Β|ΠΛΡΕΛΛ,ϋΕΡΑ ΕυΓορ8 [Θ89υΘ. Ημπελτκό5 ' ἔ5 22.05 ΟΤΕ $ΡΟΠΤ|ΝΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΣΛΧΤΛΡ Ντ0ΝετΣκ- ΟΕΜ ΕυτοΡο ΜΜΜ. ΜΜΜ · 5/5 22.05 ΟΤΕ 8Ρ0Πῖ2ΗΟ
ΟΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τελικὸε
Τ 7/5 2Ι.ΟΟ ΟΤΕ5ΡΟΠΤ|ΗΟ
ΜοτοοΡΜοΛεΜτΑΜε
8/5 Ι4.3Ο ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ5ΗΟ
Με Μοτο: ΒοΛ€ιΪρωστο, Σότσι¦ πλω Ανδρών ο 8/5 7_ι_97,ο5 οτε 5ροπτοΗο
ΑΤΡ ΜΑ5ΤΕΗ5 Ι 000 Μοδρίτη¦ Τελικὸε
8/5 ι9·3ο“ οτε 8ΡΟΠΤ6ΗΠ
· Δ Ο Δ
6'μ.μ.
8·μ.μ.
-ν='·Χ 
_μ δε.
Ο ° Ο
Δ Δ Δ
ΒΑΛΕΝθ|Λ·ΜΠΛΡΤΣΕΛΟΝΛ.Λ€ΒΠοοΕΜ958 8/5 20.30 ΜΕΡΟΠΗ!) 
 :ο “ > Μ..
 . ,_.¦ ΜτΛΕΠκοτογτΜΕοΝΕ /
 κΛ·ΜΕΣΤΕΡτοΥ“ΡΜΕττ “ `
 ΔικΜοοκκΛΝ  ο 
- 7 ΝΕΤ0Σ|(ΛΗΡ0ΤΡΛΧΗΛ0,ΛΝΤΛΡΤ|ΚΟΟ '
Η πιο πω! ποΔοτοΜτ·κοττγΛ Ϊ
=ἑ=ἶ ΜΜΜ ΣΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣ|0ΤΕΡ0ΥΣ
“Με το' ποτοττκοτΕΡογτ 
Τ^"ε'° ΜΝΗΜΗ τοπ 4 
 “ 501· τοΥπΜπ·οΝ:Μτκ `:
Ο"ΣΠΑΝΟ|¦
Δ Ο Ο ¦ Δ Μ _ ΠΑΡΟῖ|ΕΜΝ
. ..  2-τ:το ΜΜΜ
· Ο.  ΑΠΟῖΝΝΝΜΓΕΡΝ¦ η
. .. .. · η ΝΝ|ΤΞ|Ο-ΝΑΟ α· η αρ
ΜΝ _ ., _. . ._
Ο 'Δ "
Δ '· Δ
τ . . τ το ττΑΡΑΜοτ
Ο · ΣΤΗΝ ΠΡΞΝ|ΞΡΛ|ΓΚ
. η. Ε|ΧΕ «ΚΛΩΝΩΝ ΑΥΤΟ|ΚΜΑ»
· · · Με Ί": «ΜΕΠ0ΥΔΕΣ»
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ το... ΑΝΕΦ|ΚΤΟ
ΠΑΤΕ ΜΜΜ: Π¦ ΠΕΛΛΑΣ: Η. ΤΡΑΝΣ:
«Πι γοοφτκέ5 ονογωγἑε «Το άδικο ο" ευλογ£ίτομ «ΜΙ
στο Βοὐμο Με Μοτερ» ωχορτοτὡ Ελλο6ο...» από το 5_οοΙ » 
[40 Π
Ο' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕΔΗΛΠΝΟΥΜΕ
Ο ΝΤΕ Ν"ΛΡΤΟΛΟ ΣΥΝΛΝΤΗθΗΚΕ ΝΕ ΤΟΝ ΛΡΟΥΛΝΠΛΡΕΝΛ,
ΝΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ "ΑΓΝΟ ΤΗΣ ΛΗ
 ΤΑ ΕΝΑΝ ΚΔ' θΕΛΕ|
Ο ΛΣΦΛΛ|ΣΤ|ΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΔΠΕ'ΛΕ|
ΕΛΕΥΘΕΡΗ!
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
θεττκο5 σε Πρωτο φαση ο Δργενττνοε τεχν4κοε, με το ΜΜΕ στον ΜΜΜ τω γο ονοφωοω
οτ4 ὁεν Με' ΠροβλΠμο νο ετττοτοὲψετ στην ΜΜΜ
| | ) τ | |
ΠΡΟΧΩΡΔΕ| ΤΟΥ 'ΣΝΔΛΝΤΟ
' ΜΜΜ ›:ΜιΜρω στν) το Φωτο ο ΡΩΜΗ να Η: τ ΜΝΗΜΩΝ '
'ΑΝΗΜΑ Τσοκ: ΟΝΑ αν «τ, η 'ω κ