Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
`ττλΛεκἩκο πΕΡ|οΔικο 32 ΜΜΜ Με ΜΝ
/ ΥΠΟΓΡΑΦΗΤ0Υ
Η. Μ"
ἩΑΠΡ|Ν0Υ 20%.
Δρ. Φύλλου
Ι.759.
“τιμ=1.·_€
ί ΞΒνΓ08ΞΓ
· Πώς ΞμΠλἑκΞττ11 ο... Δώνης στη μεταγραφή
· Κσμἱττ Ξ1οῇγηοη γω ΜΠοντ1τἱν1 Ρ
.  ς, Προτἀθηκεκω
ο δεξιὁς μΠακ
του ΑννὁΒ£ρου,
μετα τον 
Νιουρμἱω
ΗτυτνυΗτυυ Χ· . κ 7
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖ·κΜ “
μη· ΜΑ
ιΑΜΜΑΝ'
τογοΡΥ^"γ
τ ;:  
>ῖθἑΔω να “ΠΜ
στον ΠλυμΜυκυ 
ΟἩἶνστωτοἔ "οηε'λει"' κο·
-υΠοοΧετοι σι Προγμυτικο τ
·οχυει στην ηερτΠτωοη του
 .. “ 878
  τοκγ“τΜοκΜ
έ " ΠΜ" ΠΝ |ΠΥΝ|ΠΥ
-- Η υΠοχοεωοη της 7ης Μοῖου.
 ο οΧεὁ|υομος κοι η ηροετοιμοοίο
 7 · Στην Αυστρίυ το Βοο|κο Προγραμμα
Πως ο' ενολλοκτικες γω το β' οτΟὁ|ο
κι ΑκοΜΗ...
·'"ηΜμΜ
"Ολοι στον ὸρὸμσ αυτό μου
.Λ Με¦ζ@ω κυλά πόσο το
ζ θελουν ὁλω στην ομαδα"
ΜΜΗ ΕΜΠ Σταμάτη
ανοίγει την καρδιά
της στον "ΓΑΥΡ0"
ΜΝΗΜΗ'
ΜΜΜ.Μ. |'|| ΤΗ" ΜΜΜ 'Μ' Η" ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ