Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"  ἔκ! 'Η ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκΕι ΣΤΟ ΛΑΟ τσγ
κι  Α
  Η  + ο ΑΣ Η και
η ΗΕριικεΡιΜ Μι" τοκ “ΜΜΜ κωπωωι Με ΜΜΜ' Η ι· η": ω ι:
“Ά Ϊ.  ι ν Μ|ΑΑΕ| ΠΗΗ «Η»
 , 1ιιΜιιιΕιιικΜ ΜΗΝΩΝ" ΜΥ ΜΜΕ
 __ Μι εΞΑΣιεΡοιιΕιιιΣιΡΜ οι Μι ιο Μο
  ΜΜΜ. ΑΛΛΑ ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΑ ΜΜΜ στο Ϊ
· “ > Σ¦ῖΗΗΑΧΗΓ|ΑΤΗΗ κιιικιιιΣιι
 "Τ0Υ|ΙΡΩΤΑΒΛΗΗΑΤ0Σ έ
_ γ  Μειιιιι¦ιιιΜππι
 Π ΜΜΜῳΜεΜ και ^
κ η · 4 Δ_ Β . .Δ ίψη
”Ρ έ   · : ΑΒ»...
. .Α 7 Γ _· _¦ . .
' η. ·, - 7 7 , ›- Πω.. .
4 7 ' *#ἴ:ι_
·· ί:: 3ίι“ΐ.
«το ΜΜΜιΜ-πιΜ
Αν· πιω... ΜΜΜ»
ΔΕΗ ΒΑ ΗΟΜΕ ΗΑ ΜΑΜ! ΠΑ ΤΗ|0ΤΑ ΑΜΒ» 
ΜΥΕ| 'ΙΣΑ ΒΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ Πο <<ΤΡ|ΦΥΜ'» ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΑΑΗΨΗ ΤΗΣ ΤΕΧΗ|ΗΗΣ Α'ΕΥΒΥΗΣΗΣ ΑΜ Τ0Η ΒΡΑΖ|Α|ΑΗ0
ΜΜΜ πικαπ ΑΞιοιιιΠιιΣ Ποιιιο...  "ΕΦ
ΑΗΑΞ|0|ΗΠΒ "ΡΗῖΑ8ΑΗΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μ °   
 ιιιιιιιιιιιι8ιιιιιιι
Μόνικα ων "ΕΡΑ με των ···ί· Νιώσ
κνύ:ι·ι πως η" ΕΜΗ· σκόπει ένα σπί
·ιευι· ιι080·φ·ιριιιό μ·ν·ιιώλι· που 'ο
πρέπει ν· κινήσει... καβούκι· στην ει·- |
ΜΜΜ 0μ··ιι·νδί·!
.. Λ ω
 Κορμσνιόλο το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Ζ ι ' έ “ “_^ 9]5Σ9Σ «ΡΓἑΣἘΗἴ -. -Μ...-..... γιο την κοινωνία και την ενημέρωση ι Η' ' γ Η' _ _ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα