Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
' Ο Φουτουντ·ε το ΜΜΟ οττλο
του Στλβογτο τον ΜΜΟ
του κυτττΜου με τττ« Δεκ
' Δτττθονο του Μττοου
λογω υΠεοοωου ηοοτοο5
ΧΕ|ΝΔΡΡΟΣ
Ο ΠΟ"|ΕΤ
ΚΑ|ΡΟΣ ΠΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Το κοίστυο «Προοτνο» κολοκοτρτ
με το μποτζετ στο τ8 εκοτ._
τον ονοδτονομἡ ουμβολοτων
λογω οΠοχωρἡοεων κοτ
τον ονοκοτν·οο τω Λεωφόρου
ΙοοΣΤΔΡΗΣ πω @έ ' ἑ. .
:ΤΑπΛεῖΦ Φ “>  '
«Νο κολύψουμε το χομὲνο
έδωσε. νο Πορουμε
τον πρωτιά» έθεσε ω5 στόχο
ο Αθονοστοδοε που μετροετ
98 γκολ με το οσπρὁμουρο
 οπο Μου· τοκ πετ-ΜΜΜ
οι ΜπΛκΣΜΕΣγΜΒοΜτο 
Μ ΕΜ. ΜΜΜ” ΕΩΣ το 2022
Θ; .. Κ
ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ'
θ"|0 ΛΚΡ|ΒΟΠΛΗΡΠΜΕΝ0Σ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΟΛΩΝ ΤΗΝ ΜΜΜ
Ο' €ΡΤΔΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕ ΔΗΛΠΝΟΥΜΕ
Ο ΛΣΦΔΛ|ΣΤ|κΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΠΕ|ΛΕ|
ΕΛΕΥΟΕΡ|Λ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ