Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Η εσχάτη των ποινών στους ελ. επαγγελματίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ΜιαΜάΜΜΦῳάΜηΛαΜ των Ο
Ι Εντυπα ΜΜΜ και   ΤΜ" Μ'88 118
Μ ἡ ω . ΜΠΑΙΝΕΙ! Ι:'κ'Ι|Ι"|“ΙΙ¦|   ὁ   
ΒΒ Το κορυφαἰο δὶδυμοτη8ηαραδοοη8
κυρι . · ·
δη - οκ Μ· ατια
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ· ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ1 ΜΑΪΟΥ 2018 ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 231 ΤΙΜΗ Ι ε (ΜΕΤΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ4 ο
«Αν ειχα «Ναι. αξια: τον κοπο» Η "Σ" ΜΙ
μπροστα μου (τη: που βυθισε στη  οωωὑ8κω
τηΜερκελ» φτωΧεια την Ελλαδα) Δ: οι ταγοἱμα8!
«Το λέμε καθαρα. διεκδικούμε ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ Η Η  δεν διαθέτη διακυβέρνηση» τονίζει η Ζωή ταφοσωωεναοετα
Κωνσταντοηούλου. «Ο Τοίηραε Πυροβολεί τον Σημίτη για τα ανέβω ΟοΙὡηαη ωωόθυμα ναΜ
ω¦όωωωωωοιΜ Μ ο Ε Παπακωνσταντίνου καιτσνΣαμαρό για βοὐν σε ελάχιστες
του Σεπτεμβρίου ήταν Μαθε- τα ψέματα που έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίιευ- θυσίες για το καλό
τημένε8αιιότοιΒ δανειστέ8». 10 σηκοΙτΜσλΜγήΠφεία$ μετά 4 πωτοίδας. 13
Η ΜΜΜ των ιειειιιι:
ποινών στου8  
ελ. επαγγελματιεε
Το... βαλε τησ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2Ο.ΟΟΟ Ε ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΟ.ΟΟΟ Ε ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 5Ο.ΟΟΟ Β η δ 
- Ασφαλιστικέ8 εισφορέ8: 6.790 ευρώ. - Ασφαλιστικέ8 εισφορέε: 10.185 ευρώ. - Αοφαλιστικέ8 εισφορέ8: 16.975 ευρώ. Α .
- Με εισοδήματοε: 2.906 ευρώ. - Με εισοδήματοε: 4.359,30 ευρώ. - Φόροε εισοδήματοε: 8.419,25 ευρώ. στην ”σφι"
- Ειδική εισφορά αλληλεγγύη8: 26,62 ευρώ. - Ειδική εισφορά αλληλεγγύη8: 171,93 ευρώ. - Ειδική εισφορά αλληλεγγύη8: 872,62 ευρώ. ΕθνικωΠκό8 όνεμ08
- Τέλο8 ειητηδεύματοε: 650 ευρώ. - Τέλοε ειητηδεύματοε: 650 ευρώ. - Τέλοε ειηυῶεύματοε: 650 ευρώ. κατά των μεωναΜν·
Μένουν για να... Ζουν: Μένουν για να... καυτα Μένουν για να... Ζουν: Το θρυλικό Ποσοσϊό
(36,4%) που πήρε απο
εκλογέ8 το ΓΡΟ του
μ ,. =<  ΐ<ἶ - γ · ΝόρμιιερτΧόφερ. 34
  ΤοθΙ=ΙΜ9Ϊων __
- -. . . σαυρων
Ι Ε ὅ" ο ο ο
Ι· η»- _¦ Ι του Γουλανδρή Το νεο σιητι
'τή | 7 “ ' τ . Το ηεἴιιλοκο δίκτυο αγο- ΜΒ ΑΕΚ και
ραιιω ησία8 τη8 μυθι- .
Κή5 συλλογή5 του εφοηλι- ο «ΤιΥΡΠ8»
Φ "1 Ϊ ο ΒΤ Μ" «Αυτή η ΕΠΟ τελειώφορο' εφε ν στο Με) το νει» δηλώνει στην «κυΡἶ"Μ2 ΗΡΘΕ' Το "πο” ριακότικη δημοκρα. Ι κο υιε μεταβιβαοη8 και οι τω» ο 'οχυρό8 ἀνδρα$
Η εταιρια που υπόσχεται ιπήοειε στον όρμο του Ναβαρί- ήτιοιιτε8 συναλλαγέ5 από ω «Ενω» Η
νου και τη8 Πύλου από 15 Μιΐου με εισιτήριο-φωτιά. 19 το 1985. 16 ·
Ελ. ΣΕΜδἀ8= στα· ο Ειοιιιακήε ιιολιορκουοε ι Ο Ο το 182? Ο