Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Υπογράφουν με τα τέσσερα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ϊ Β· (χ) Ζ ἔ¦;=αυσιμα
_  Φ ι
οχυει ααα “5 ἑω: 8 7/5/2Μ6 για καθε 20 |τ βεν2ινΜ τι τιετρελαἱου κινησιι5
έ ΠΑΣΧΑ
γ ΜΕΤΑ
τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Τι ·)
ι . ιεροσὁλυμα _ _ Ε αμκ
· ' ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ :κρατα-ιν 
ΛΕΥΚΩΜΑ
Μια μοναδικΠ εκδοση
για του8 ΘΠσαυρουε Με Ορθοδοἔἱα8
|/δ=ι
τι κι -' ΕΣΕ!
Ν Γι ` ι'νΧ€ιΤιἐϊ
ιιονα Τ Πανε τ;ιογα
Πανικὸ5 στην κυβέρνηση ατιὸ τι5 εξεγέρσει5 στα Ηοτ 5ροτ5 .παω
ΕΛ.ΑΣ.¦ Ο' Κ0Υ|(0ΥΜΦ0Ρ0| ΣΤΡΑΤ0ΜΤ0ΥΝ ΚΔ' ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Τ|Α Τ|Σ ΕΤ"θΕΣΕ|Σ ΤΟΥΣ
|·| τἑω5 Συρι2αἰα ιδιοκτὴτρια του «Εἱτγ Ρ|αΖα» ατακα Πανιακελ ατιοκαλυτιτΡ η ἔν ·
,_ πιστη ' τ; 
«Πο - 7 ¦¦ «Αλληλὲγγυο5›ι _
ή” -¦ ι ¦ _ ι ι_ διεκδικούσε 
μὲ· “ · ' Ε ενοδοχεἱο μου
"18 κ"ϊὰΜψἘ  ται::;τ·ετ ·
παιρνουν _   4' 
ασυνὴθτιε “ τ .
. _ ' 4- ι·ιὁψι·ι... του ' ανα τι ασ -ι  
. Ξ ὶ Π. 45: .. “ . καταληψἰα ώ 1 τονΣΥΡ|ΖΛ.τὡρα καταλαβα
ότι δεν εἱναι αυτὁε τιου νὁμι2α
. . ¦ ¦ Ε Ε ' . - ζμ!. Ε
Για καθε κεφαλι, για καθε βραδυ ο ΣΕΛ. 20-21 ι - ή: Η Κυριο ΑΜκηἩτιαχελα σε φωτογΞαφὶα εΠοΧὴ5
ΒΞ ι τοτε Που λειτου_ργουσε.το ξενοδοχειο του αστερα ττι5
Τα δινουν ὁλα για τα συμφωνια ώστε να μεἱνουν σταν εἔου σὶα
ΥΠ0νρὰφων    
με  ρ" - Β“ροΜμομεΜ
διαφωνία Τσακαλὡτου
στον Χειρισμὸ-φιασκο
του ΤσἱΠρα με τα Συνοδο
τι>ο'ι'κΑ ΜΑΞιΜογ ΣΕ τΣΛκΑΛΩτο: ΕΠ01ττεὶα αΠὸ το σκλιιρὸ ΠρωθυΠου ργικὸ ντουετο ΤΖανακὁΠουλουΚαλογὴρου και τον Χουλιαρακιι για να υΠογραφεἰ το μνΠμὸνιο αυτόματΠ8 ΠερικοΠὴ8 μισθών-συνταἔεων
ΑΠΡΟΒΛΕ|'|Τ|·| |'|ΑΡΑΜΕΤΡ0Σ οι ΟΡΓ|ΣΜΕΝΕΣ ΛΑΪ|(ΕΣ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ ΠΟΥ ΑΝΤ|ΜΕΤΩ|'||20ΥΝ Ο' ΚΥΒΕΡΝΗΤ||(0| ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ Τ|·| ΧΩΡΑ
ΚορυφΙιε και τον «κτιρια»
ΔΕΛΤ|0 ΧΡΕ0|(0Γ||ΩΝ: ΤΡ|Λ ΝΕΛ <«|(ΛΝ0Ν|Λ» ·ΣΕΛ.26-28
Δ 7 , ¦ ι . 8 _
η =7 ”-+τ° -._-= ._-ι_' τ ,-^_-“-ιμ
Ξ _ γ . η _ ι_ἑ - - _ ι
η Υ ω ο _ ,Ἡ _- β
' Ν _ “ . - _ 7 · '_ 1
_ τ - - τ'- - · _ γη · .
Ο. Η _ _. . - · 9
._ η γ ¦ .. μ ._ _
γ . Κ ι _ Ν : γ _ ·_ · - Ρ .¦ Π .- _› .
ι 3' . ' Ἡ . -·
“ . . _ __ ἡ . ι
' Δ' Η _ η . Δ .Γ 2 _- Ε *8. Ρ Ξ.·:·- κ ή . . 5
' Ξ θ . .ι ι 7-____ . 41 - -- .
ῦ . ··-· . .>
“ ι ,Ε
έ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
ΤΖἱροε εκατομμυρίων με τα Η - Ϊ ι - 
ΒΑΔΑΜΒ
ι ΣΒ ανια ΚΑΙ
τοπ ΡΩΜΗ]
τονΡιΣτΕΣ μ
|||||||||| |||||||
Ατιἰστευτο κατόρθωμα ΣΥΡΜΑ»
ν ' - _
- 7¦ α με βι2ε5 στη ΜοσΧα _ ¦
“ΜωΜΜ διαφθορα τησ Πολεοδομια8 
' ¦ . · = ε ια έσοδα.
Γιατι συνελὴφθΠ και δευτεροε Προϊσταμενοε (φωτογραφια) - Εκατονταδε8 
καταγγελὶε8 για αυθαίρετα - ΕΠιΧειρΠματὶε8 λαδὡνουν Χοντρα για να Παρουν αδεια ° ΣΕΛ- 38-39