Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

Ì. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 29 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.076- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÕðÝóôç áíáêïðÞ
åíþ ðåñðáôïýóå

Å÷áóå ôç æùÞ ôïõ
ï 66÷ñïíïò…

Óýãêñïõóç É×
ìå äßêõêëï…

Ãõíáßêá óôçí ÐÜôñá

Ðïõ ðáñÝóõñå ü÷çìá

Ãïýíáñç êáé Ìðïõêáïýñç

ÓÅË.5

ÓÅË.2

ÅîÜñèñùóç êõêëþìáôïò
äéáêßíçóçò ìåôáíáóôþí…
ÐñïóÝããéæáí áëëïäáðïýò êáé ôïõò õðüó÷ïíôáí üôé èá ôïõò ðåñÜóïõí óôçí Éôáëßá ìÝóù ôïõ
ëéìáíéïý ôçò ÐÜôñáò - ÓõíåëÞöèç 24÷ñïíïò Áöãáíüò, åíþ áíáæçôïýíôáé ïé ôñåéò óõíåñãïß ôïõ
Στη σύλληψη ενός 24χρονου
Αφγανού προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος, µαζί µε άλλα
τρία άτοµα που αναζητούνται,
σε συµµετείχε σε κύκλωµα παράνοµης διακίνησης µεταναστών στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες,
οι εν λόγω δράστες, προσέγγιζαν αλλοδαπούς και τους
υπόσχονταν ότι θα τους περνούσαν, µέσω του λιµανιού
της Πάτρας, στην Ιταλία, ζητώντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Ως εκ τούτου, το ανωτέρω
κύκλωµα, χρησιµοποιούσε ως
κατάλυµα χώρο στην οδό Πανεπιστηµίου της Πάτρας, όπου
µεταφέρονταν οι αλλοδαποί
που πλήρωναν για να πάνε
στην κεντρική Ευρώπη.
Αξίζει, δε, να σηµειωθεί, ότι
από την προανάκριση προέκυψε ότι η πρόσφατη σύλληψη οδηγού φορτηγού, στο
λιµάνι της Πάτρας, διότι µετέφερε παράνοµα, ανάµεσα σε
πορτοκάλια, 11 αλλοδαπούς,
σχετίζεται µε το προαναφερθέν κύκλωµα.

ÓöïäñÞ
êáñáìðüëá
äõï É× ìå
ôñáõìáôßåò
Δύο άτοµα τραυµατίστηκαν χθες το απόγευµα
σε καραµπόλα στην περιοχή του Προαστίου, στη
διασταύρωση της ΝΕΟ
Πατρών- Κορίνθου µε την
οδό Διγενή. Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο Άγιος Ανδρέας.
Στην καραµπόλα ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα.

Åöõãáí ÷èåò áðü ôçí ÁèÞíá
ïé åêðñüóùðïé ôùí Èåóìþí...
ότι επί της ουσίας οι διαβουλεύσεις έχουν σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων ολοκληρωθεί και ότι
το ζήτηµα των ενδεχοµένων εφεδρικών µέτρων θα αποτελέσει
αντικείµενο πολιτικών διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών, σε συνδυασµό µε το ζήτηµα
των ρυθµίσεων για το ελληνικό
δηµόσιο χρέος.

ÓÅË.5

ÅéóÝâáëå
óôï óðßôé
ãéá íá ôïí
êëÝøåé...

ÓÅË.9

Το επικίνδυνο έθιµο των βεγγαλικών κατά τη διάρκεια των
γιορτών του Πάσχα έχει κοστίσει
ακριβά σε 115 ανθρώπους τα τελευταία 15 χρόνια.
Εξ αυτών οι 11 έχουν χάσει τη
ζωή τους, οι 58 έχουν υποστεί
ακρωτηριασµούς και σοβαρούς
τραυµατισµούς και άλλοι 46 ελαφρότερους. Ενδεικτικά είναι τα

στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους. Από τις 24 Μαρτίου έως
και τις 26 Απριλίου έχουν γίνει
21.832 έλεγχοι από τους οποίους
έχουν συλληφθεί συνολικά 56
άτοµα, έχουν βεβαιωθεί 55 παραβάσεις και έχουν κατασχεθεί 778
αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί µηχανισµοί, 81.998 βεγγαλικά, 96.226
ÓÅË.8
κροτίδες κ.ο.κ.

Óôï óôü÷áóôñï
üóïé äåí ôçñïýí
âéâëßá ê.ô.ë.

ÓÅË.2

Éóùò áíïßîåé Üìåóç
óõæÞôçóç ãéá ôï ÷ñÝïò

Ôá âåããáëéêÜ Ý÷ïõí
óêïôþóåé 11 Üôïìá

Óáñþíïõí
ôçí ðåñéï÷Þ
áðü ÷èåò
åöïñéáêïß

«Σάρωσαν» και την αγορά της αχαϊκής πρωτεύουσας τις τελευταίες ηµέρες
κλιµάκια των ΔΟΥ και της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων Διασφάλισης Δηµοσίων Εσόδων, για να εντοπίσουν επιχειρήσεις που
δεν κόβουν τιµολόγια και
δεν τηρούν βιβλία…

ÓÅË.8

Για πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις κάνουν λόγο οι θεσµοί, οι
οποίοι αναχώρησαν χθες από την
Αθήνα. Όπως αναφέρουν στην
ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν
εξ αποστάσεως, χωρίς να διευκρινίσουν πότε θα επιστρέψουν.
Εν τω µεταξύ, παράγοντας της
Ευρωζώνης άφησε να εννοηθεί

ÓÅË.4

Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τη Ταφή Σου,
προσφέρουσι Χριστέ µου.
Καθελών του ξύλου, ο Αριµαθείας, εν τάφω
Σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον, µύρα σοι, Χριστέ µου,
κοµίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις, ύµνους εξοδίους,
προσοίωµεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το µάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του
ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήµω,
νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Δικογραφία σε βάρος
ενός Έλληνα Ροµά έχει σχηµατιστεί από την ΕΛ.ΑΣ,
από την οποία και αναζητείται, καθώς φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι 35χρονου
στα Τσουκαλέικα και να τον
λήστεψε. Ο Ροµά µαζί µε
άλλους δύο άνδρες µπήκε
χθες το απόγευµα στο σπίτι
35χρονου, στα Τσουκαλέικα, και µε την άσκηση σωµατικής βίας του απέσπασαν το χρηµατικό ποσό των
135 ευρώ.