Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Έκι:Π"ιιιιν:ιιιι
Νέα κἑρὁη Με) τις τριέιὸΣς των
ΤΟΜΗ [7.02]. Ζώρζου [5.95] και
Ζὅ'ρΒσ [4.91] · Πέρασα και η τΓτρέιὁτι
του 'τρωω τι: τιΠοὁοση 19.62!
2ΒΛΠΡιΛ|ΟΥ
ΚοΒιιμερινἡ
Εωμερί6α
Δρ. Φύλλου
Ι .757.
Τιμή: '30 ο
 Ι  “`4 τ ετη “ 
3  7 τ  ~
““το“κιιικνΜιι·έιιι:"ιιιιι:ον:ιι:Μπι·ιιιιικιικο::_:ιοιι'ιιιιο
Υποχρέωση του θρύλου. για τον κοσμο του και για
την σμαὁα του. να κΞρὁἰσει την ΑΕΚ και να κλεισει .
τη σεζόν όπως του αξιζει: ΜΒ Το ΝΤΑΜΠΔ Ι
· "Τιμωρἰα” για το [Ξλὲω Καλογερόπουλου] Χαμένο '
αήττητο · Και ιιιισΧρἑωαη των παικτών να είναι
τιανἑταιμαι α: 10 ημέρες στα ΟΑΚΑ. τιαρὁτι θα
ἑΧαιιν 3 εβδομαδες Χωρίς αγώνα!
κονιιΕ: κιιι
:νκΕκι:Ειι
ΜΜΜκὡωιΜσοΜΜΜ
τον Μορινοκη · Ενώ εκκρεμεί κοι το Ρ|ιιοΙ 4 Εφήβων
“ΜΕ ΜΝΗΜΗ η
ΜΜΥΜΠΕ"
Επαναλαμβάνει ο
Οληιαιακ6ς για ΣαΒΒἱὁη ΚΜΜΜοΜ@
ο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ακ7ικΜ0ΜΜΜ
ΜΜΜΜ·ΚΜ
ΜΜΜΜωΜΜ
Γι' αυτό ο θρύλος
τον αποκαλει έτσι...
κ. κικοκκκοιιονκο:
Το κριτήριο γιο Σιὁιιοοιιοιιλο,
ότι ο Ολομιιιοκος χύνει Μι του;
κι. ικοιοιοικ:
Τελικος οι... Κοιιιοιιι8: Η οιιοθἑωοη
του γελοίου κοι της ηλιθιοιηιος!
ο. Φοντκιιιι:
Μου, ιιοοο ιιοίκτηκον στο 3·Π
του ΜΜΜ επι της ΑΕΚ;
Ο Θρύλος εζασφύλισΣ 800 Σισιτἡρια
για το ΠΜ 6 του ΠΙι8ΠιρισΠ5 ΕθειΞυε
Πὁλσ Ανὁρὡν στη ΒουὁαΠἑστη
Μ'αΜΜ
ΜΜΜΜνΜΜΜ
ΜΝΗΜΗ" 
ιιΜΜωωωιω  “6
ωΜ·ῳκιΜ 0. '_ *ι
·ΜμΜ ι