Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ Π,κΩΝΣῖΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ
@Με Η ΜΜΜΜΜΜωΜΜΜ θ Ξ¦ΜΜΜΜ ι
θ _ :ι τ
Ε 7 ' · Δ. ΚΟΝΤΟΣ ί ή Γ. ΚΟΥΒΟΠ0ΥΛ0Σ
Ηε0κΝεΡ·Μ ΜΜΜ' ΜΝΑωΜΜκΩΝ ιΜωΜΜ· υ.·νΜω=πε ·: Δ _ , ; _
> ._ __"-η-·  ΜΜΕ. ¦ἔ4ΜπΜωπΜ 
_ Η 7ρ- ἑ¦ η ··Μ η _~ ΜΜωΜΜ' α - Π
·· ο::
· χ 7:. Λ :Ω
' ..Ζ·`Μ.'Ξ Ι
Ι _ Π 7 ς .α ηη
κ · ά 'ἡ / .- - Ἡ .. η γ π- 'Μ>“- 4
η Δ -- .`.ω: :ω Μ Ξ `·
ΜΗΝ · 
ω Μ ιν ι _
ΜΜΕ!" "ΜΙΛΑΜΕ" ΤΟΥ... ΜΙΞΕΡ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΜΗΣ" Η "ΠΔΠ
ἶ ' Ί
θ κι· Μ Μή ΜΜΜ · / Ύ Ύ ` Ι  ΜΜΜ" .
Μ7£ΜΜ^"ΪΜ" “ Με' Το 2013 ΜΝ Π' απο ἑιΑγοπε 4 ΑΙ ΜΒΜ "Ζ
η ΜΙ ΜΝ? Με! ΜΜΜ -· ἴιῖῇπεΜ“
"""Ε@Μ “ οπο “ Μ οκ'“ΗτΛΗ! έ * ° ΕΜΠ
'Χ _ πΜΜΜΜκπΜΜΜΜποΜ·
ϊ ΤΑ Ε|ΠΑΝΞ0 ΕΞΠἶΕΡ|Κ0 Ζ|ΛΜΠΕΡΤ0 Σ|ΛΒΑ-ΛΜΦ0ΥΖ0Σ
μΧ ΜΑ" ΜΣΧΜΥΣΜΗΜ ΜΠ°Υἔἔ η ' ' έ 7' 'ΜΥ Μέ" Έ ϊ
Ϊ : Ξ . ¦ 7 χ ΑΣΜΑ!Δ 4
ΗΠΑ ΜΜΜ “τσ_εΜΛ80 Δ › > ὁ   η
ΑΠΟΛΥΤΗ
ΜΝΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
°"""“π°"|  έ    
Μη Μο Θ Μακ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα