Πρωτοσέλιδο Έθνος: Περικοπές δύο ταχυτήτων στους ενστόλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
28 απριλιου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10349

1€

www.ethnos.gr

ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ EUROGROUP ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τώρα ψάχνουν όλοι
λύση για τη συμφωνία
Οργή Γιούνκερ για τις απαιτήσεις του ΔΝΤ. Στη γραμμή του Ταμείου η Ουάσιγκτον »3-5

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Οι ανατροπές που φέρνει το νέο Ασφαλιστικό

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

δύο ταχυτήτων στους ενστόλους
Με τους πρόσφυγες

Μία μέρα
στην κατάληψη
του City Plaza
»14, 27

χρημασπορ

κερδη απο τα ντερμπι
στην ευρωπη
»19-23

Μεγάλοι χαμένοι οι υψηλόμισθοι και όσοι αποχωρήσουν
από το 2019  Προς μείωση
έως και 25% τα μερίσματα
»16, 25

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
28 απρίλίοΥ 2016

ΠΟΕΣΥ »11

Μείωση 60% για τους
συνταξιούχους που εργάζοντα
ι
Μ
τησ Κατερίνασ ΚοΚΚαλίαρη

ειωμένο κατά 60% θα
είναι το ποσό που θα
λάβουν όσοι συνταξιούχοι ξεκινήσουν να
εργάζονται μετά την ψήφιση
του
νέου ασφαλιστικού νόμου.
Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν
στο
σύνολο των ασφαλιστικών
φορέων, που εντάσσονται στον
ΕΦΚΑ
(που είναι το νέο Υπερταμείο).
Προσοχή, όσοι ήδη ασκούν
κάποια δραστηριότητα ανεξαρτήτως
σχέσης απασχόλησης διέπονται
από τις ήδη υφιστάμενες
ρυθμίσεις. Επομένως θα ισχύουν
δύο
ταχύτητες ανάλογα με το
πότε ο
συνταξιούχος ξεκίνησε
να απασχολείται.
Συγκεκριμένα για όσους
απασχολούνται ήδη, εξακολουθούν
να ισχύουν τα εξής:
 Στην περίπτωση
που έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία υπόκεινται
στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος αναστέλλεται
η
καταβολή της σύνταξης ή
των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
β) Μετά τη συμπλήρωση
του
55ου έτους, το ποσό της
ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του
αθροίσματος των συντάξεων, που
υπερΟσοι συνταξιούχοι ασκούν ήδη
βαίνει τα 970 ευρώ, καταβάλλεται
κάποια δραστηριότητα ανεξαρτήτως
ισχύσουν δύο ταχύτητες ανάλογα
μειωμένο κατά (70%).
με το πότε ο συνταξιούχος ξεκίνησεσχέσης απασχόλησης διέπονται από τις ήδη υφιστάμενες
ρυθμίσεις, άρα θα
να απασχολείται
 Για όσους
έχουν αναλάβει δραστηριότητα υπακτέα στην
ασφάλισύνταξη θα δουν να τους
ση ΟΑΕΕ:
καταβάλ- σοστό συμμετοχής
κάτω του 50%.
λεται ποσό μειωμένο κατά
60% της
α) Προβλέπεται αναστολή
Από τις εν λόγω διατάξεις
Ενδεικτικά αναφέρονται
κααρχικής απόφασης. Αυτό
δεν
τα εξής
ταβολής της κύριας και επικουριαφορά εξαιρείται καμία
παραδείγματα:
κατηγορία συνταόλο το χρονικό διάστημα
κής σύνταξης, μέχρι τη
της εργα- ξιούχων. Εδώ
 Συνταξιούχος
συμπλήπρέπει να σημειωθεί
σίας τους εφόσον η απασχόληση
του οποίου το μειρωση του 55ου έτους της
πως ο απασχολούμενος
ηλικίας.
κτό ποσό ανέρχεται σε 1.000
ξεκινήσει μετά την ψήφιση
συνταξιευρώ,
Παράλληλα υποχρεούνται
του νέ- ούχος υποχρεούται
θα δικαιούται 400 ευρώ
στην
σε καταβολή
ου νόμου.
σύνταξη
καταβολή των προβλεπόμενων
των ασφαλιστικών του εισφορών
(μεικτό ποσό).
αΗ μείωση αυτή θα πραγματοποισφαλιστικών εισφορών.
ανάλογα με το είδος της
 Συνταξιούχος
είται επί του ακαθάριστου
εργασίας
που έχει δικαιωθεί
β) Μετά τη συμπλήρωση
ποσού που θα αναλάβει.
ποσού 1.500 ευρώ, θα λαμβάνει
του
Τον συγκεκριμέτου συνόλου των συντάξεων
το
55ου έτους, το ποσό της
που νο πρόσθετο χρόνο
μηνιαίας
ποσό των 600 ευρώ για το
ασφάλισης όλαμβάνουν, κύριων και
διάστηακαθάριστης κύριας ή κύριων
επικουριμα που θα απασχολείται
συκών. Το καθεστώς της αναστολής μως θα έχει τη δυνατότητα να αξι(μεικτό
ντάξεων που υπερβαίνει
οποιήσει ο συνταξιούχος
τα 1.940
ποσό).
καταβολής του συνόλου
τόσο
για
ευρώ αναστέλλεται.
των συ- προσαύξηση
 Αν κάποιος
του ανταποδοτικού
ντάξεων θα επιβάλλεται
με μεικτό ποσό σύπλέον όχι μέρους
νταξης 2.000 ευρώ, προσληφθεί
επί του ακαθάριστου ποσού με ηλικιακό όριο (πριν αφορούσε λαμβάνειτης κύριας σύνταξης που
όσο και του ποσού της
στον ιδιωτικό τομέα, θα
τους κάτω των 55) σε όσους
του καταΟπως τονίζει ο Διονύσης
θα παβάλλεται μετά την παρακράτηση
Ρίζος,
ρέχουν εργασία ή θα δραστηριο- επικουρικής.
το
που είναι ειδικός σε θέματα
ποσό των 800 ευρώ.
ασφαποιηθούν σε φορείς της
λιστικού δικαίου, με την
Γενικής επιστροφή με... τόκο
 Σε περίπτωση
προς ψήΚυβέρνησης (στο Δημόσιο,
που κάποιος λαμγένει άσκησης επαγγελματική
φιση ρύθμιση οι συνταξιούχοι
σε
Ο συνταξιούχος -όπως ισχύει
ς βάνει ακαθάριστο ποσό
αΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ κ.α.) πλην
και δραστηριότητας. Σε
συντάξεως
νεξαρτήτως της ηλικίας τους
εταιρει- σήμερα- έχει
διαφορετική ύψους 850
υποχρέωση να ενη- περίπτωση
ή του
ών στις οποίες τα ανωτέρω
ευρώ, μετά την πραγφορέα από τον οποίο λαμβάνουν
θα κληθεί εντόκως να
νομικά μερώσει το Ταμείο
ματοποιούμενη παρακράτηση,
του για την α- επιστρέψει
πρόσωπα ή το Δημόσιο έχουν
θα
τα ποσά συντάξεων που
πο- νάληψη μισθωτής
λαμβάνει μόλις το ποσό
εργασίας ή εν αχρεωστήτως
των 340
έλαβε.
ευρώ (μεικτά).

Καρμανιόλα το
Ασφαλιστικό για
κοινωνία & ενημέρωση

▶Ο συνταξιούχος
υποχρεούται να
ενημερώσει το
Ταμείο του για
την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λεφτά υπάρχουν
(στο Λονδίνο) για
τα ελληνικά έργα
»32

ΣΤΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ »28

Παύσατε πυρ με δικαστικές ρουκέτες