Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28-ΟΔ-20ίό'
ΑΔΩΝΙΣ κΥι>ογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγι>ογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κνΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγι>ογ
ς19τ4-199τ)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
πους αύςημένες μέ πρόσκαιρους όμβρους ί
στα δυτικα καί βόρεια. Οἱ ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέτριοι. (Η θερμοκρασία ς
έως 24β.
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικές νεφώσεις κατα τό- ί
Μέγιστη Πέμπτη 28 Ἀπριλἰου 2016
'Ο Μυστικός Δείπνος.
Τῶν έν Κυζίκω έννέα μαρτύρων. Μέμνονος όσίου
Σελήνη 2] ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.32'-Δύσις 8.]3'
Ἀριθμ. φύλ. 40485 |Τιμή ],50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. ]0872, Ἀθήναι, ίπίο@οείίειιεννερι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822083], Φαξ: 2]0 324807]
Καταχωρίσεις: 2]0 3220482, Συνδρομές: 2]3 0]70870 - 2]0 3227870
"Ετος ]23ον
Στό χείλος
τής καταστροφής
Οἱ ανθρωποι πού μας κυβερνούν δέν έχουν ίδέα
τού πώς πρέπει να διαπραγματεύοντω. Παρατείνουν
τίς συζητήσεις μέ τούς δανειστές, χωρίς να καταλήγουν σέ συμβιβασμό. Καί ὁδιηγούν τήν διαπραγματευση σέ τέτοιο σημείο, ώστε τό τελικό αποτέλεσμα να
είναι χειρότερο ἐκείνου πού θα ήταν, αν εἶχαν συμβιβσσθεί από τήν πρώτη στιγμή.
(Η αἱτία τής στύσεως αὐτῆς είναι τό γεγονός ότι
οἱ τής Κυβερνήσεως τού Σύριζα αρνούνται να αναλαβουν τό πολιτικό κόστος τών αποφάσεων πού πρέπει να λαβουν. Ἀνήλθαν πρό Ι5μήνου στήν ἐξουσία
μέ συνθήματα τοῦ τύπου «θα σκίσουμε τα μνημόνιω›
καί «τέρμα στή λιτότητα». Δέν ἔπαυσαν δέ να κατηγορούν τήν Κυβέρνηση Σαμαρα ότι δήθεν δέν διεπραγματεύετο καί ότι απεδέχετο σχεδόν ΜΜΜ
ότι τής ὲπέβσλλ.ε ή τρόίκα. Ἐνώ ἐκείνοι ύποτίθεται
ότι θα διεπραγματεύοντο σκληρό!
Δέσμιοι λοιπόν τής κομπορρημοσύνης τους, οἱ
τού Σύριζα ὁδήγησαν πέρυσι τήν χώρα στό χείλος
τής καταστροφής. Δημιούργησαν αδιέξοδο στίς διαπραιΜτεύσειτ. προσωπα δηΜνήΦΜ. ὁ ως
παρασύρθηκε καί όπερψήφισε τό «Οχι» πού του σε
δειὲαν καί τελικώς βρέθηκαν οί ίδιοι σέ αδιέξοδο.
'Οπότε αναγκύσθηκαν να απογραψουν τό τρίτο μνημόνιο, τό ὁποῖο ήταν πολύ πιό ἑπαχθές τών προηγουμένων. Καί όλα αύτα διότι δέν φρόντισαν να συμφωνήσουν μέ τούς δανειστές έγκαίρως.
Στήν συνέχεια., θα περίμενε κανείς ότι θα έβαζαν
μυαλό. Καί ότι αμέσως μετα τίς έκλογές τού Σεπτεμβρίου, στίς όποίες ὁδήγησε ή αρνησις βουλευτών
τού Σύριζα να ύπερψηφίσουν τό τρίτο μνημόνιο, ή
Κυβέρνησις θα έφρόντιζε να έφαρμόσει ταχιστα
στα πού συνεφώνησε να πρόζα, ώστε να ὁλοκληρωθεί ή αξιολόγησις καί ή οίκονομία να μήν κινδυνεύσει ἑκνέου. Αύτό έπέβαλλε ή λογική καί τό συμφέρον τής χώρας."Ομως οί κυβερνώντες δέν είχαν τό
θαρρος να ανσλαβουν τό κόστος τών μέτρων.
"Ετσι, εἱσήλθαν σέ νέο κύκλο ατέρμονης διαπραγματεύσεως, μέ τήν ὁποία χαθηκε όχι μόνον πολατιμος χρόνος, μια καί ή όποια αξιοπιστία εἶχε
ανακτηθεί μετα τίς έκλσγές τού Σεπτεμβρίου.'Ολοι
ανέμεναν ότι ή δραματική έμπειρία τού περυσινού
καλοκαιριού, μέ τό δημοψήφισμα, τό κλείσιμο τών
τραπεζών καί τήν ἑπιβολή κεφαλαιακών περιορισμών, θα είχε αποτελέσει δίδαγμα για τούς κυβερνώντες."Ομως έκείνοι δέν Φαίνεται να έμαθαν τίποτε καί συνέχισαν τήν ίδια τακτική.
Οἱ δανειστές καί ίδιαίτερα τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούν από τήν Κυβέρνηση να περικόψει δαπανες καί όχι να γονατίσει τήν οἱκονομία μέ
νέους φόρους."Ομως οἱ τού Σύριζα, ώς αμετανόητοι
κρατιστές καί σοσιολμσρξιστές, αρνούνται να έφαρμόσουν τήν συνταγή αὐτή καί έπιμένουν στήν ἑπιβολή νέων φόρων. Τό γεγονός αύτό έπενεργεί από μόνο του ύφεσιακα, αφού αποτρέπει καθε τυχόν έπένδοση, αναστέλλει τήν οἱκονομική δραστηριότητα
καί όδηγεί σέ φυγή κεφαλαίων.
Ἡ ίδεολσγική αγκύλωσις δέν έπιτρέπει στούς κυβερνώντες να αποχωρήσων. Μετα από όκτώ μήνες,
σκίζουν τήν διαπραγματευση στόν αέρακαί όδηγοῦν
Κυβέρνησις ήσσονος
έθνικής εύθύνης
Ἀντί για αξιολόγηση, προετοιμασία ἑ%λογών
ΕΝΑΝ περίπου χρόνο μετα τό τραγικό θέρος τού 2015, ή κυβέρνησις
τής Ἀριστερας δέν δισταζει για
μιαν ακόμη φορα να κατευθύνει τήν
χώρα πρός αδιέξοδο. Τήν νύκτατής
Μεγαλης Τρίτης, τήν βραδια πού
στούς ναούς τής (Ελλαδος έψαλλετο τό περιώνυμο τροπαριο τής Κασσιανής («ή έν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή»), ή κλειστή όμήγυρις τού Μαξίμου, μέ προεςαρχοντα τόν ίδιο τόν Πρωθυπουργό,
έσχεδίαζε έναν ταχα «εκβιασμό»
πρός τήν Εύ ρώπη καί τό ΔΝΤ.
Τί ζήτησε ή Ἀθήνα ἑημερὡματα Μ. Τεταρτης από τόν έπί κεφαλής τού Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, κ. Τούσκ;”Εκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τό «ἑλληνικό ζήτημα».
Τουτέστιν πολιτική λύση καί παλι
για τόν μηχανισμό τών έπί πλέον 3,6
δισ. εύρώ, αύτοματου υἱοθετήσεως
έκτακτων δη μοσιονομικών μέτρων,
στήν περίπτωση πού ή Ἀθήνα δέν
ύλοποιήσει τίς δεσμεύσεις της, για
τήν συγκέντρωση πλεονασματων τα
έπόμενα χρόνια. Ἐλαχιστες ώρες
πρίν, ό κ. Τσίπρας εἶχε προτρέψει
τόν ύπουργό έπί τών Οἰκονομικών,
κ. Τσακαλώτο, να διακόψει τίς διαπραγματεύσεις μέ τό «Κουαρτέτο»
τών πιστωτών μας, ενώ τό Κοινοβούλιο διέκοπτε τίς έργασίες του
για τό Πασχα. Γιατί ζήτησαν οἱ τής
κυβερνήσεως αίφνης Σύνοδο Κορυφής, αφού έπαυσαν τίς διαπραγματεύσεις μέ Εύρώπη-ΔΝΤ, Προφανώς διότι θέλησαν να ένισχύσουν
τήν ένταση μέ τούς θεσμούς. Νατήν
καταστήσουν έκκώφαντική καί να
«ρυμουλκήσουν» τήν Εύρώπη καί
τό ΔΝΤ σέ μίαν αρνηση μιας τοιαύτης έςελίςεως."Οπως καί συνέβη μέχρι τήν μεση μβρία χθές. Τί μπορεί
να έπιδιώκει καί παλι ό Σύριζα καί
οἱ ύπη ρετούντες αύτόν ΑΝ ΕΛ; Τίποτε διαφορετικό από ανέςοδο
ήρωισμό καί βλαπτική για τήν
(Ελλαδα διαπραγματευση μέ τήν
«πλατη στόν τοίχο».
Τό διεθνούς κύρους Προσθεστε
ανέφερε σχετικα μέ τήν (Ελλαδα
έκτίμησή του τήν Μ. Τρίτη ότι ή
Κυβέρνησις έχει τρείς έπιλογές
ένώπιόν της: Συμβιβασμό μέ τούς
«θεσμούς», δημοψήφισμα για τήν
παραμονή τής χώρας στό εύρώ ή
ἐκ νέου έθνικές εκλογές. Οἱ έςελίζεις δικαιώνουν τό πρακτορείο
εἰδήσεων. Σύριζα καί ΑΝΕΛ ένδέχεται να έπιδιώςουν δια τών
έκλογών μια έπίση μη αντιπαραθεση καί παίγνιο ἐξουσίας μέ τόν συνεχώς πιό ἰσχυρό στίς δημοσκοπήσεις κ. Κ. Μητσοτακη καί τήν ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία
Ἀντί για αμεση όλοκλήρωση
τής αξιολογήσεως, ή Ἀριστερα
έκλογολογεί για τήν παραγωγή
φθηνών μικροκομματικών έντυπώσεων. ”Η, τό χειρότερο, διότι τό
κεντρικό της επιτελείο στό Μαζίμου βαυκαλίζεται περί ένδεχομένου «δεςιας παρενθέσεως» στήν
διακυβέρνηση.
Ἡ πως
σέ κρίσιμη συγκυρία
Γραφει ὁ Ἀθανάοτος Κοσμόπουλος* τ
Η |ΣΤ0Ρ|Α αξιολογεί ακαταπαύστως τούς λαούς,
αεναως δοκιμαζειταέθνη καίτήν αντοχή αύτών,
από ήθικής καί βιολογικής απόψεως. Τό παρόν
ΜοιπΘΜυιπ είναι έξαιρετικώς κρίσιμο για τή Χώρα
από πασης όπτικής γωνίας. Καίπρογενεστέ ρως
είχε δοκιμασθεί ή 'Ελλας, πολλακις, καί ανθεξε
έπί παραδείγματι στα αποφασιστικα προβλήματα
πού προκαλεσε ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.
'Επί τρείς χιλιαδες χρόνια το 'ΕλληνικόἘθνος
αναπτύσσεται καί συ μπτύσσεται επανω στήν
'Ελληνική χερσόνησο καί σέ όλη τήν έκταση τής
ανατολικής λεκανης τής Μεσογείου. 'Η σημερινή
κατασταση αγγίζει τα όρια πολύπτυχης ασφυξίας: Οίκονομικής, κοινωνικής, θεσμικής, πολιτικής έν τέλει εθνικής. 'Εκτός από τίςἘνοπλες
Δυναμεις, δύο είναι ακόμα οί μόνιμες λειτουργίες οί όποίες διασφαλίζουν τήν ζωή τών έθνών
καί οί όποίες σήμερα φλεγμαίνουν: ή παιδεία
καί ή εξωτερική πολιτική. Στίς κρίσιμες στιγμές
πού διερχόμεθα οί"Ενοπλες Δυναμεις τής Χώρας έχουν έπιτύχει να αναπληρώσουν σημαίνοντα λειτουργικα κενα της Κρατικής λειτουργίας μέ αξιοθαύμαστη έπιτυχία. Ἀποστολές
πού δέν έντασσονται στήν συνήθη στρατιωτική
δραστηριότητα έξετελέσθησαν αψογα. Ἀκόμα
καί σήμερα ή έμπλοκή των 'Ενόπλων Δυναμεων
στή διαχείριση τού προσφυγικού είναι ό παραγων ίσορροπίας τού συνολικού οίκοδομή ματος.
Δέν θα πρέπει να παροραται όμως ότι ή κύρια
αποστολή των 'Ενόπλων Δυναμεων είναι ή
προασπιση τής ανεξαρτησίας καί τής εδαφικής
Συνέχεια στήν σελ. 8
μεταξύ νά γίνει καλά πάλι θά πληρώνει τήν «ταρίφα»! Κάποιοι, τώρα λένε ότι το... «ταξίμετρο»
μπορεί νά λειτουργήσει
ώς «πειρασμός» γιά τούς
όδηγούς νά ἐπτλέγουν τίς
μεγαλύτερες διαδρομές.
Όπότε οί ασθενείς θά πε
ο "Ενα μετάλλιο από τήν
περίφημη ΜΜΜ τῆς
)Παφρας Ταξιαρχίας έφθα- θαίνουν. Τότε πάλι θά
σε πρίν από λίγες ήμέρες πληρώνεται ή «ταρίφα»;
σέ αίθουσα δημοπρασιών
ΠΟΛΥ μεγαλες διαδηλώσεις έγιναν χθές στήν Φρανκφούρτη από έργαζομένους μέ τό αίτημα τής διαφυλας εώς τών ταμείων τους. (Η έπιβραδυνσις τής αναπτύςεως στήν Γερμανία όδηγεί σέ μειώσεις μισθών καί θέσεων ἐργασίας. (Η με
Διαδηλώσεις
στήν Γερμανία
τήν χώρα παλι στό χείλος τής καταστροφής.
για έπικουρικές
γαλη συγκέντρωσις στό αεροδρόμιο τής Φρανκφούρτης εἶχε πολλα πανώ μέ
συνθήματα: «Τώρα απειλούμεθα καί μέ φτώχεια στα γεραματα. Μακρια τα χέρια
σας από τα έπικουρικα ταμεία μας». Δέν συμβαίνουν αύτα μόνον στήν (Βλαδα...
Σήμερα
Μείωσις καταθέσεων
για τρίτο μήνα
Συνεχίσθηκε καί τόν
Μαρτιο ή φυγή καταθέσεων όπό τίς τραπεζες,
όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Τραπέζης
τής 'Ελλαδος. Σελ 2
Ψυχρολουσία
στό Μαξίμου
Δεν έγινε δεκτό το έλληνικό αίτημα για σύγκληση
έκτακτου Συνόδου κορυφής. Βαρυσή μαντες
δηλώσεις από Γιούνκερ
καί Ρεγκλινγκ. Σελ 8
Τελευταίο έμπόδιο
για τόν Τραμπ
'Ο μηχανισμός των Ρεπουμπλικανών σε μαχη
όπισθοφυλακής, προσπαθεί να ανακόψει τήν
πορεία του. Σελ 5
'Ωστε για τήν «Αυγή», τήν κομματική έφημερίδα τα» κυβερνώντων
(όχι όλων, δηλαδή) δέν ύπάρχει ή
Μεγάλη °Εβδομάδω Χθές, όλες οί έφημερίδες σε; συζητώ για τόν <Ριζοσπασω». πού έχει μείνει στό (απο
τών λαών». έγραψαν στήν προμετωπίδα τους: «Μεγάλη Τετάρτη, 27
Ἀπριλίου». Ἡ «ΑΜ», τήν όποία μέ
χρι πρότινος διηύθυνε ό ύπουργός
Παιδείας καί θρησκευμάτων(!) έγραψε απο; «Τετάρτη»...
θα μού πείτε: «Καί τί μ° σύτό;
Αύτό σας μάρσνε; Άν πιστεύει ή όχι
ή “Αύγή” στόν θεό καί στα θεία
Πάθη;»'Ε, λοιπόν, ναί, μας μάρανε!
μια μάρανε. διότι οί ανθρωποι αὐτοί
κρατούν σήμερα τα κλειδιά τής χώρας. της στους την Μπάστα τι»
σπαθούν (ματαίως, άλλά κάνουν ό,τι
μπορούν) να αλλάξουν!
Σω τούς άλλους. πού δηλώνουν
(Αθεοι» καί όργανώνουν κρεοφσγία
τήν Μεγάλη Παρασκευή! Χωρίς αμφι
Τῇς ἡμέρας
βολία, τό 'Υπουργείο θρησκευμάτων
θα αίσθάνετσι ίκανσποίηση για τήν
πρωτοβουλία» τους... είναι δικαίωμά τους! 'Η έλεύθερη έκφραση
είναι ή σπουδαιότερη κατάκτηση τής
δημοκρατίας», είπε δημοσιογράφοςτραπεζικός όναλυτής σέ συνάδελφό
του, ό όποίος «στόν ἀέρα» χαρακτήρισε Μαγκισζιλίκι» τήν όργάνωση
τι: ΜΜΜ την ημέρα ή: κορν·
φώσεως τού θείου Δράματος.
'Ε, μ* αὐτά καί μ' αύτό, φτάσαμε
στό «Μπατε, σκύλοι, Με» τής κυρίας Ταινίας. στίς φαβέλες τού Πειραιά, στό ήφαίστειο τής Είδομένης,
καί ποιός ξέρει πού άλλού θά μας
πᾶνε ο] ςπροοδειπικοί»...
'Οχι, δέν είμαστε «θεοφοβούμτνου καί κανείς μας δέν τα ήθελε ένα
κράτος θεοκραπκό. όπως Μίνα πού
χρηματοδοτούν τήν μουσουλμανική
τρομοκρατία. Είμαστε ένα κράτος
στό όποίο έχει επικρατήσει ή πλέον
δημοκρατική. έλεύθερη καί χωρίς
έμμονές θρησκεία. Είμαστε ό λαός πού
«καπλάντισε› τίς συνήθειες τών
αρχαίων μας προγόνων στό πάπλωμα τού Χριστιανισμού.
Δέν γνωρίζουν, άραγε, ο] «προοδευτικό απ ή πομπή τού °Επιταφίου, λ.χ., είναι πιστή αντιγραφή
τής πομπής τών Παναθηναίων; Δέν
έχουν καταλάβει ότι ή Επιμονή τής
δικής μας 'Εκκλησίας νά ἑορτόζει τήν
Ἀνάστωη στήν καρδιά τής Ἀνοίξεως
ακουμπᾶ στίς έαρινές έορτές τῶν
αρχαίων μας προγόνων; Τί είναι,
αλήθεια, τό ψήσιμο τού πως; Δέν
είναι ή θυσία ζώων πρός τούς θεούς.
στίς έορτές τής αρχαιότητας. τα
όποία, αμέσως έπειτα από τήν θυσία, τεμσχίζοντσν καί (ψημένα) μοιράζονταν στούς πολίτες;
Ποιόν ένόχλησε, άραγε, ή πανελεύθερη Ορθοδοξία; Ποιά αλλη
Ἐκκλησία έχει θεσπίσει τό «Με
οικονομίαν›. μέθοδο τήν οποία μέ
διάφορα «τρίκ· προσπαθεί νά ἑφαρ
Τήν Παράδοση φοβούνται...
μόσει -χωρίς έπιτυχία- ή Δυτική
Ἐκκλησία;
Δέν είναι, λοιπόν, ήῦΕκκλησία ή ή
Πίστη πού ένοχλεί τούς προοδευτικούς, τούς έλαφρών ήθών καί αντιλήψεων. Είναι ή Παράδοση! 'Η Παράδοση είναι όαση πού μπορεί νά κρατήσει έναν λαό ως κμπόσικω. Δέν είναι
ανόητοι ο] Σκωτσέζοι πού φορούν τό
«κίλτ» σέ κάθε εύκαιρία, οἱ 'Ιρλανδοί
πού κρατούν τίς παραδόσεις, οἱ Ίτσλοί, ο] Άγγλοι, οί '|σπανοί, οί Πορτογάλοι!
Τήν Παράδοση φοβούνται οί «διτθνιστέο καί σροοδευ·πκοί» τού άνοιχτού υποκαμίσου καί τού ζιβάγκο. 'Η
ΠαρόΘωπ Με πολιτικούς Μ.
ύπεύθυνους καί αποπνέοντες σεβασμό. θέλει τόν πρωθυπουργό νά έχει
ανάστημακσίνάπείθει μὲ]ήΥλὡσσα
τής όλήθειας.'Ε, ταιριάζει ή Παράδοση μὲ σούπα δώ;
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
τού/ίονδίνου. Ἀνήκε στόν
Τζαίημς Μπάνγκσωοα
έναν από τούς ίππείς πού
επέζησαν από τήν θρυλική
επίθεση τής Ταξιαρχίας
κατά τών θεσεων τού ρωσικού πυροβολικού στόν
Κριμαίκό πόλεμο τού
1854. Στήν μάχη πού όνομάσθηκε «Κοιλάδα τού
Θανάτου» έπεσαν 118
από τούς 673 Βρεταννούς
εζιπττθεμένους. Ό Μπανγκσωου μάλιστα ήταν αὐτός
ή μαρτυρία τού όποίου
βοήθησε στήν αποκατάσταση τού όνόματος τού
διοικητού τής Ταξιαρχίας
Μαρκησίου Κάρντιγκακ
ανττκρούοντας τούς ίσχω
ρισμούς ότι είχε τραπεί είς
φυγήν κατά τήν πρώτη
φάση τῆς πιασει-κ.
Ο Τήν βρήκε τήν λύση ή
κυβέρνησις τής Κίνας. Δεδομένου ότι είχε γίνει
αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών ασθενών για
ύπέρογκες κχρεώσετς» από
όδηγούς ασθενοφόρων
γιά να τούς μεταφέρουν σέ
νοσοκομεία, όρισε «ταρίφα»: 50 γουάν (6.80
εύρώ) για απόσταση έως
3 χλμ., καί 7 γουάν για
κάθε ἐπί πλεον χιλιόμετρο.
Ἐάν δέ κανείς έχει τήν
«ατυχία» νά καλέσει τό
ασθενοφόρο, αλλά ἐν τώ
ο Φοβεροί έλεγχοι γίνονται στά αεροδρόμια...
Ἀποδετκνύεται από τό όττ
ένα κοριτσάκι Ι Ι ετών κατόρθωσε μόνο του νά περάσει από όλους τους
ελέγχους στό αεροδρόμιο
Πούλκοβο στήν Ἀγία Πετρούπολ η, νά εζιπβιβασθεί
@ενόχλητο καί χωρίς νά
διαθετει είσττήριο σέ αερα
σκάφος μέ προορισμό τήν
Μόσχα! Μόνον όταν
απογειώθηκε τό αεροπλάνο τήν «ανεκάλυψε»
μία αεροσυνοδός. Καί νά
σκεφθεί κανείς ότι τά μέτρα ασφαλείας στά αερα
δρόμια τής Ρωσίας έχουν
ενισχυθεί
Ο Πιστό σκυλί λέμε καί
έχουμε δίκιο. Τό ἐπτβεβαίωσε ό Πέρα ένα ΜΜΜ
σκύλο στήν Ἀγγλία πού
περπάτησε 380 χλμ. γιά
νά γυρίσει στό αφεντικό
του. Ό Πέρο είχε μεταφερθείσέ φάρμα γιά εκπαίδευση, αλλά φαίνεται ότι είχε
αλλη γνώμη... ”Ετσι, τό
έσκασε καί ένα μήνα μετά
ἐνεφανίσθη στό κατώφλι
τού αφεντικού του! ”Ολο
αύτό μπορεί νά είναι συγκινητικό αλλά πρέπει γιά
μία ακόμη φορα νά μας
προβληματίσει γιά τά κριτήρια αποκτήσεως ένός
κατοικιδίου.
Διαβάστε τά αρθρα
(ΣΗ αρπαγή τής Περσεφόνης»
Α. ΙΙ Δημόπουλος (σελ. 3)
«°Οδεύοντας πρός τό Πασχα»
Μαρία Μπαλοόήμου (σελ. 8)