Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Θα σας εξαφανίσομεν!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΓ|Τ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28 Α"Ρ|Λ|0Υ 2016 / ΠΜ": 2€ Ο. 1914
Μ.τοροητἱΚἱ.8τ
ΠΟΝΤ|Κ'
. ΜΗΝ
μ“ι·ωκα; ι·“μ·““'ιω:·ς
“οτ ι··ωΜ“μ:ι“(Ύ ιη “ψω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα