Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 Π"|°|'||ΒΥ 20! Β
| ' ΤΙΜΗ Ο¦60 Ε. 
Καθημερινή Μαχητική Εφημερίδα
Ν" | ά
: ι ἔν Διιοιιιττι ως
Ἐω¦Ξ & Μ. ΣοΒΒοτο
της τρωω οτιο 2ο.οο
Ε. ΜΑΗ: Πονν[email protected]αἔοΠα8κΠα8.Ξτ ΝΕΒ: νντντν.αἔοΠα8κτΜ8.81^ ΤΗΛ:. 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.055 (+1943) σελ-16
Βοιινιοο γιο ονοοέο ποιοτικών προιοντων ςωιιιιιο ιιοοέῆοοοιιο 
Ο ρόλος τας δ1ατροφός, του κα1τνίσματος,
των στρατ1ωτ1κών δράσεων και τας οικονομικής κρίσττς
τυο οιιοιιο ιιοοιιοζιοοοιιῆοιο οτο αιτιοιιι τιιο Σούδας έως το Μοτο 
Δ1α¦όστε ακό ει_ __ "Διοτιιιιιοτιοιιοο" '·'ο'ο'σ'σ'ο'·'ο'σ'σ'·'4
σελ.2
· Δράσεις για ΠΝ 081105 συμΠερ1φορό   Εκττμόμε τα Προϊόντα του τόΠου μας.
Ι Ι Μαζί στηρίζουμε τον κοινωνία και τον οικονομία μας!
· ΕΠ1σκεψε1ς σε 18ρυματα σελ.5¦16 χ #
_ Π ό δ Ι  Αρνί Γάλακτος το κιλό
Ρ γραμμα ΡΠσΠῖΡΙΟἙΠἙων ..................... .. σεκ3 Απο τοκ τοιτο ΜΑΣ
Μου Χανίων “Μ Δικταίο οτιιιο ο τ ' '
· Τ1μό στον Νικόλαο Β. ΠετρουλόκΠ · | ν 'Ι
σιτό τον Φιλολογ1κό Σύλλογο   
"Ο Χρυσόστομος" σελ.3 ·
, Ι Μ" ΜΝΗΜΗ" _____________________________________________________________________ __
· Ο Λουδοβ1κος των Ανωγε1ων | ^γ°ράζ°"°ς 6 σα
στα ΔΠμοτικό ΠινακοθόκΠ Χανίων σελ.6  ΠΧ "Μ” κ°°'ίἔΜ'“δ° 
· Το δρομολόγΜ ως ΑΝΕΝΔγΚ σελ16 ..................... ι. σελ-6 7 Ι  “
Ποιον"
Ἡ" Π' ΜΜΜ'
Αρχ/ατς Ιγνότιος θ. ΧατΖτ1νικολόου σελ. 12 ,
τι. Στυλιανός θεοδωρογλό1α1ς σελ.12 
Κώστας ΧαρτΖουλόκτις σελ.7 ..................... .. σελ-3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα