Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Αγκάθι" στη συμφωνία τα προληπτικά μέτρα των 3,6 δισ. ευρώRecognized text:
_:.ς°=·=-ϊ`ρ“τ ΞΙ ἔ$ἔτἩ ώ
· κτλ-'ε ο
, ” _ ¦α.
. ς? '·';ω _..= -_`  γ;__5$ ί· ' ὁ
Μ. 999.99
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ αυτό _
Μειωσα ισα _
034% επωμιστώ στα _
ΜΜΜ ι.ια,α _
ΜΜΜ ιΜω
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-Μ.χΑ εαπ ' 
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ 7ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΛΗΜΝΟΥ 2016
¦ ο, .“..-__¦›._-. ΕΠ
ΕΤΟΣ 27ο
Ι -ι2Τ° .
Γενικός Δεικτης
ἔὲἔΒἔἔ
'Β Μ Μ" τα· Μ
¦ _ ές  -.ΐ>ἶ.€ἶ·-',$ε.ρἘ ς ?ς.,¦"::$ὲ'
ει & Με!
“ΞΕ- |_- 3
ΦΥΛΛΟΥ5ό85 Τ'ΜΗηΤγ5 €
 ........ 
καΜικες 84
ΚΑΡΜΑΝ|ΟΛΑ το ΑΣΦΑΛ|ΣΤ'ΚΟ Ν/Σ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟ|ΝΩΝ|Α ΚΑ| ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ιιΛ|'|(Λθ|ν ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
τα προπιιπτικα μέτρα των 3.6 δισ. ευρώ
ί. Ντόισεήμπήουμ: Υπαρχει συμφωνία στο 95% - Σήμερα η απόφαση για Ευιοαιουρ
οΠοκΠήρωσπ της διαπραγμάτευσης, «αν
ὁεν συμβούν αιφνί6ιες ποπιτικές εκππήεεις»,
προβπέπει το Γραφείο ΠρούποΠογισμού
του Κράτους στη Βουπή τη. 3
?τι ΓΡΑΦΕΙΟ Μαρ ΣΗΜΕΡΑ
¦ -~ Επιτέηους η ΕΚΤ βοηθαει. οίνει
  αγάπη. στην Εηηάὁα...
Σελ. 32
Υπέρψηφίστηκε το σ/ν γ Προς νέες εκηογές
για ασφαήιστικό ι η ισπανία
«Πυρά» όρων των φορέων  Απέτυχαν οι όιαπραγματεύσεις για
όέχεται η κυβέρνηση Ι· η.  ί σχηματισμό κυβέρνησης τα ι;
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ'Α 
ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-7
νομική φόρμουλα για το πακέ|-| το των προληπτικών μέτρων
ύψους 3,6 δισ. ευρώ και για την
πρόβλεψη της άμεσης λήψης κάποιων εξ αυτών σε περίπτωση που
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τον
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ το 20Τ 8Ι αποτελεί το
βασικό "αγκάθι" στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών
Οί εκπρόσωποι των θεσμών φέρεται
να εμμένουν στην κατάρτιση καταλόγου με συγκεκριμένα μέτρα ο οποίος
είτε θα νομοθετηθεί είτε θα υπάρχει
ωςεπισυναπτόμενο έγγραφοστο κείμενο με την τελική συμφωνία για την
αξιολόγηση. Ωστόσο η ελληνική πλευρά επιμένει στην ενεργοποίηση του
Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο θα αναλάβει την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων
και θα παρεμβαίνει με "αυτόματο" κόφτη στις δαπάνες προκειμένου να
μην υπάρξουν αστοχίες στο πρόγραμμα. Μάλιστα βάσει του συντάγματος δεν μπορούν να νομοθετηθούν
"προληπτικά μέτρα". Πηγές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η ελλη
νική πλευρά έχει κατοχυρώσει όλες
τις κόκκινες γραμμές που έθεσε σε αυτή την φάση της διαπραγμάτευσης
και αφορούν την προστασία των συντάξεων, την προστασία της πρώτης
κατοικίας, το αφορολόγητο και την
προστασία των πιο χαμηλότερων
στρωμάτων στην ασφαλιστική και
την φορολογική μεταρρύθμιση.
Ωστόσο αναφέρουν ότι το ΔΝΤ , παραβλέποντας τα επίσημα στοιχεία
της Ευτοειαι, αμφισβητεί ότι με τα μέτρα αυτό είναι εφικτός ο στόχος για
πλεόνασμα 3,5% στο 20Τ 8Ι και επισημαίνουν ότι το ζήτημα αυτό, αποτελεί
στοιχείο διαφωνίας ανάμεσα στο
ΔΝΤ και τους ευρωπαίκούς θεσμούς.
Επισημαίνουν δε ότι προκειμένου να
επιτευχθεί συμβιβασμός ανάμεσα
στο ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε να παραμείνει το ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα το πρόσφατο Ευτοετουρ ζήτησε να υπάρξει
η δυνατότητα κάλυψης ενδεχόμενων
αποκλίσεων από τους στόχους με
τρόπο που θα είναι α) αυτόματος β)
αξιόπιστος, γ) αντικειμενικός και δ)
θεσμοθετημένα. Σι λ. 3. '
Χρηματιστήριο οίτοοίη
απέκτησε η Ευρώπη
Ενέκρινε την άοεια Πειτουργίας του
το Λουξεμβούργο  
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ]
κ. Δαρια: μπορω
εσόόων 2 όισ.
Σιλ. Η)
   ι.Ξεο€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας :τ  
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπηό
Ζελε Μάτ;
ΥψηΠή
μεταβΠητότητα
στις 600 μονάδες
Υπό τη σκιά των «όιαρροών»
για τη όιαπραγμάτευση τη ~ ν
Στήριξη από ΕΚΤ
στις εΠΠηνικές
τράπεζες
Προχώρησε σε αγορές 2,5 ὁισ.
ομοήόγων του ΕΡ5Ρ τη. 9
Ρίτσα: Αναβάθμισε
Κύπρου και
ΕΠΠηνική
κατά μία βαθμίόσ¦ σε «Β-»
και σε «β» αντίστοιχα τα. ε!
ΕΒΖ: Αποόεκτό
το σχέὁιο
της Τρ. Πειραιώς
Προσπάθεια καταβοηής
μέρους των οφειηών τη ν ν
'ΤΕ-26