Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πάσχα χωρίς ανάσταση για την ελληνική οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτοη1ΡοΠκί€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕκ
Βετητί|μ εστία” Ροντέν Ηε||Π5 ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
απτο": ιηίο@ροννετ-ΠεΝοέετ
Μ.ρονισ-Πειιο5.ετ
Μ. Τετάρτη 27 ΑΠριλίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ|Κ|·| ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.050
Τεροάν ΝτέισελμΠλουμ
Πρόεδρος του Ευτοετουρ
ΤΕΑ|·|
Νίκος Ξυδάκης
ο αναΠληρωτης υΠουργός Εξωτερικών στη «Ν»
· , ΚΥ|(Α0Φ0Ρ|ΑΣ
γ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
σημερα στη Ν
Ετιίσιες Πλέον
οι συγκεντρωτικές
ΕΠονέρχεται η ετηστο υΠοβολη στην εφορία των
συγκεντρωττκών καταστάσεων, καθώς το Πείραμα
της ανο τρίμηνο υΠοβολης τους, Που εφαρμόστηκε
αΠό τη χρηση 2014, στην Πράξη αΠέτυχε. >Τ 3
ΥΠοαΠοδίδει το ελληνικό
φορολογικό σύστημα
Λιγότερα φορολογικό έσοδο και χαμηλη οΠοδοτικότητα εμφανίζει το ελληνικό φορολογικό σύστημα
σε σύγκριση με τις χώρες της ΕύρωΠαίκΠς Ενωσης,
εΠισημοίνει μελέτη της ΤροΠεΖας Πειραιώς Που καταγράφει την αρνητική εΠίΠτωση της υψηλής φορολόγησης στις εΠιχειρΠσεις στην Ελλάδα στο
εΠενδύτικό κλίμα και τις ανοΠτυξιοκές ΠροοΠτικές
της χώρος. >θ
Οριακό Πάνω το εισόδημα,
κάτω η καταναλωτικά δαΠάνη
Αύξηση Ο,2% Παρουσίασε στο δ' τρίμηνο του
20" 5 το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, αλλά μειώθηκε η καταναλωτικό δοΠόνΠ και
Πορέμενε αρνητικό η οΠοταμίεύσΠ, σύμφωνο με
την ΕΑΣΤΑΤ. >7
ΦΠΑ στα τιμολόγια αγροτών
του ειδικού καθεστώτος
Εφόσον σε κάθε έτος η ΠροκύΠτουσα ΖΠμίο του
έτους έχει δηλωθεί οΠό την ατομικό εΠιχείρησΠ,
έστω αν στο εΠόμενο έτος Που ηταν ζημιογόνο ούτΠ δεν δηλώθηκε ως μετοφερόμενη, το σύνολο
των ζημιών Παλαιότερων ετων συμψΠφίΖεται διοδοχικό εντός της Πενταετίος, δηλαδη δεν χρειάζεται
νο ύΠοβλΠθούν σύμΠληρωμοτικές δηλώσεις με τη
μετοφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά, διευκρινίζει εγκύκλιος του υΠουργείου Οικονομικών. >ί 3
ΕμΠλοκιί στην αξιοΠοίηση
του Γκολφ Αφάντου
Η Πώληση του Αστηρ Παλλας Βουλιαγμένης εισέρχεται στην τελικη ευθεία, εμΠλοκη έχει σημειωθεί στην ΠερίΠτωσιι της αξιοΠοίησης της έκτοσης στο Αφάντου της Ρόδου, ενώ συνεχίζονται οι
διοΠρογμοτεύσεις για το Παλιό αεροδρόμιο του
Ελληνικού. >Τ 8
Τι ΠροβλέΠει η ελληνικη
Πρόταση για το γιαούρτι
Σε διοβούλευση σε εΠίΠεδο ΕυρωΠαίκτίς Ένωσης
τέθηκε η Κοινη ΥΠουργικτί ΑΠόφοση του υΠουργείου ΑγροτικΠς ΑνοΠτυξης και Τροφίμων και του
υΠουργείου Οικονομικών με την οΠοία τροΠοΠοιείται το αρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Που αφορα το γιαούρτι. Στην ΚΥΑ Που υΠογρόφει ο
αναΠληρωτης ύΠουργός Μάρκος ΜΠόλαρης Προτείνονται συγκεκριμένοι ορισμοί για το Προιόν. >ι ι
Δεν συγκαλέίται αύ ριο το έκτακτο ΕιΠ“οετουΡ Που θα εΠικύ ρωνέ τη συμφωνία
ΠάσΧα Χω ρίς
ανάσταση
για την ελληνικη
οικονομία
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕ' Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ||'|ΡΑΣ
Χάθηκε και η Προθεσμία του Πάσχα των Ορθοδόξων για την εΠίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης και δανειστών, καθώς ανακοινώθηκε χθες αργά το βράδυ
η ματαίωση του έκτακτου ΕτιτοἔτουΡ, το οΠοίο, υΠό
άλλες συνθηκες, θα έκλεινε τον κύκλο της 1 ης αξιολόγησης του Προγράμματος και θα άνοιγε τον κύκλο
της συ Ζητησης για τη διευθέτηση του Χρέους, Αιτία
είναι η εΠιμονη του ΔΝΤ στη νομοθέτηση αΠό τώρα των ΠροληΠτικών μέτρων Που θα εφαρμοστούν,
εάν ο ΠρούΠολογισμός του 201 8 αΠοκλίνει αΠό τον
στόχο για Πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ αΠέρριψε
την Πρόταση του υΠου ργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου, Που αΠοκάλυψε το ηηΠοΠιΡοτΠά8τ, για
τον αυτόματο κόφτη δαΠανών και τις αυξημένες ευθύνες του εκάοτοτε ΥΠΟΙΚ 'Οσον αφορά τα μέτρα
των 5,4 δισ. ευρώ, με βάση τη χθεσινά ανακοίνωση
του υΠου ργείου Οικονομικών αλλά και του Μεγάρου
Μαξίμου Προκύητει ότι υΠάρχει συμφωνία για το βασικό Πακέτο του 3% του ΑΕΠ ή 5,4 δισ. ευ ρώ. Στο Πλαίσιο αυτό και Παρά το γεγονός ότι τα δύο μέρη έφτασαν αρκετά κοντά, η αβεβαιότητα στην οηςονομία εντείνεται Περαιτέρω. >3
ΚαμΠανάκι για τις καθυστερησεις
Μ Μεγάλο το κόστος
της αβεβαιότητας
Μ Μονόδρομος η εφαρμογη
της συμφωνίας
Μ Αμεση Προτεραιότητα
στην ανάΠτυΞη
Μ Μείωση δαΠανών εκτός
αΠό αύξηση φόρων
Μ ΕΠιτακτικιί η Προσέλκυση
εΠενδύσεων
Μ Αβεβαιότητα ίσον Παγίωση
της αΠαισιοδοξίας
Μ Μερικά σύνδεση Προσφυγικού
και διαΠραγμάτευσης
Μ Δύσκολες Πλην αναγκαίες
αΠοφάσεις στο ασφαλιστικό
Μ Η μετάθεση μεταρρυθμίσεων
φουσκώνει τον λογαριασμό
Η καθυστέρηση της αξιολόγησης υΠονομεύει την εΠανεκκίνηση της οικονομίας αναφέρει το Γραφείο
ΠρούΠολογισμού της ΒουλΠς, οΠοδίδοντος ταυτόχρονα
βορύτοτες ευθώιες στην κυβέρνηση γιατί καθυστέρησε να
ολοκληρώσει τη διαΠραγμάτευση. >7
ΠΟΕΣΥ: Ι(αρμανιόλα το ασφαλιστικό ν οΧ
για την κοινωνία και την ενημέ ρωση
[κυβέρνηση]
Νέα «οκού Πα»
στα αΠοθεματικά
του Δημοσίου
Το ενδεΧόμενο σημαντικών καθυστε ρησεων στην
εκταμίευση της εΠόμενης δόσης σΠεύδει να Προ
λάβει η κυ βέρνηση, ζητώντας -όΠως και Πέρυσι- αΠό
τους φορείς της γενικης κυβέρνησης να καταθέσουν τα διαθέσιμό τους στον λογαριασμό της ΤράΠεζας της Ελλάδος. Μετά τα υΠόλοιΠα στους τρα
Πεζικούς λογαριασμούς των νοσοκομείων, του
ΟΑΕΔ και του ΕΟΠΥΥ, σειρά Πάρε η ελληνικη Βου
λη, η οΠοία μετέφερε στον κοινό λογαριασμό το
Ποσό των 6'7 εκατομμυρίων ευρώ. >4
Καθολικό αντίδραση στο ν|σχ «λατμητόμος»
Την καθολικά αντίδραση των κομμάτων της αντιΠολίτευσης αλλά και των
συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων συναντά το νομοσχέδιο
της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Η συζητηση του νομοσχεδίου στη
διαρκΠ εΠιτροΠΠ Κοινωνικών και Οικονομικών ΥΠοθέσεων της ΒουλΠς,
Που ξεκίνησε Προχθές, έγινε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, >4
[α' κατοικία]
«Πάγωμα»
Πώλησης
στα κόκκινα
δάνεια
Στην Προσωρινά αναστολη Πώλησης σε ίυηάε των «κόκκινων»
δανείων Που έχουν ως υΠοθηκη
ή Προσημείωση την Πρώτη κατοικία κατέληξαν οι Πολύμηνες
διαΠραγματεύσεις του οικονομικού εΠιτελείου της κυβέρνησης
και των εΠικεφαλης των δανειστών, κλείνοντας έτσι το κρίσιμο
αυτό ζητημα με «συμφωνία». >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα