Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΜΡΜ|"|ΒΜ ΤΠ |ΣΦΜ|ΣΤ||ω ΗΝΩΜΕΝΟ
Η" Τ"" κοικοιιιιι Μ' Τ"" Ε"'|ΜΕΡΩΣ θ "Μ
ακο:αοΜ“ εκα:εακ ΣΜτΑκτακ ῖ2·|3, 3]
27 ΛΗΜΝΟΥ
Ζω ο.
Καθημερινο
ΕωΜὁο.
Δρ Φύλλου
ι 756.
Τιμή: '30 €
 ί οντοεἑ .7  Ἡ Ξαντοοετ
Μ" -ἑ*Ἑ'Ἡ_ὶ ω. Π ·  η.
' έ 7 ο. Αν - .
 “ ' " έ' ἶ
θ, Ι Μ γ . Ἡ ι Ψ
Α 7 "' - ' “ `
. “#6 ἐὶ η ! Π Δ Έ  Η· Ν υ ὶ¦: Μ Ἐκ ὁ 5 ·. Ι
7 'Ε '3 7 Χ 
:_ έ ἔκ..
 7 παντες"
Β|Γ|ἩΗΣ '|Ρ|ΜΣ=
“Η Ακαδημία και οι Σχολές μας
Μελών Μο
μοντέλο και γεννούν κα8ημεμινα
"ΜΠΕΣ και ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ"
 - ΝΝ!
7:. .ιιιιι
4η. και"
Μ ιι"··“·Ιιι!·|ιι
. ω...!·ιιι“ιηη
7 ' 7 0 . .. .|ῇῇ;¦μ·ιι·ι·ῇΜ
'- "' ι·· 'Ξ'  λ' ' “““"ιι|'|;=
.ἱ"¦"||||λι
που εν αι να ααἱξτ το'Καραϊακ
έρχεται *Ξλ1κὁἩΑἙ“Κ Πουτη γλίτωσε στ 88· ! Δἔν
πρέπει να?ΞΒεἱ,αλ°λα κατ.δέ¦ἐανετατ αυτό τα Κῦ£λλο! Τη
ΕμμηνΜΜ  Εκει: νταμπλ.
ΑΥΤΟ' ΖΟΥΓΚΛΑ...
Μα-μῆνομα από ΣίλΒα
“Η ὁ ὁ Μ ,
Ξ";ἔὡ%ωἔ: . . ΚΜ κκιικοικιιΣΕι:ι
στο φιλικο” · ”Υποχρέωση π·Μ·ΜΠΜΜΜ 0 θρύλος Με στις αλητειες με κομπο μέσα στην ΜΑΤΜΛΗΛΗ Λεωφόρο
μας το Κύπελλο” · Μ ι · _ · Ξτφτίλες. επιτέθηκαν σε γυναικες · Ο "ΤΑΥΡΟΣ” έχει ολο το ρεπορταζ
Δεκ καΔΡΜ η · "Μ""'Μ”” ¦ .ΜοκΡλτοριλ τικ... απο". Τι πως με Σπανού. κατω. Καλτσἰὁοιι
Πο ΜΡΜ· ΣΤΙΣ ο 
20/06 η "πρώτη" για τη το Μ·Μ·α'Μ'ΜΜτ·Ρω
νέα σεζόν · '"ΜΜ“ ·Μα·Μης,_ι“·Ἡ'