Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
0Μο:ποΜΜΕΜ£εΜΣΜΜΠΜ       ›ΝΣελ.44,45
«ΕΣΩΣΕ» ΜΜΜ
Α" ΟΧΗ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
: ΠΜ  κ
ἈΗ›ΝΕ| ΣΗΜΕΡΑ Τ Ν ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
Α ΠΑιτΕιΜοΝοΣ τον...
' «ΣΑΣ ΖΗΤΑ!) ΧΑΡΗ, ΚΑΝΤΕ
Λ||'Η ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΜΟΝΗ»,
Ε|ΠΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ
' Η ΡΕΥΣ|'ΟΤΗΤΑ ΚΡ|ΝΕ| ΤΑ ΠΑΝΤΑ
' ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠ|ΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ
' «ΠΡΑΣ|ΝΑ» ΣΕΝΑΡ|Α Γ|Α ΒΕΛΛ|Ο,
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑ, ΚΥΡ|ΑΚ|ΔΗ
ΤΟΝ Ε|ΛΕ Ο Μ|ΧΕΛ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α
Ο ` ΚΑ| ΖΗΤΗΣΕ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΜΕΣΑ
β! ΕΠΑΦΕΣ
ΚΑ| ΜΕ ΦΟΝΣΕΚΑ
Η ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΑ|
ζ Ο ΜΠΕΡΝΤ|ΓΕΦ
στο ΟΑΚΑ για τΠ νίκΠ - Πρόκριση
' Χατσερ: ΜΠορούμε Παλι οι Σελ 41
ΟΗΑΜΡ|ΟΝ5 |.ΕΑΟΟ
 Ω 1 χ 7 Ϊ? ΔΗΜΟΣ|ΕΥΜΛΤΑ·Ε|Α“. ΌΚΤΩ
ΑΜΜΑΝ ΔιΑΠΡΑτΜΑτΕνΣΕιΣ η 'ῦ Μ"^"^°'κ°" "°Χ°"
Δ _ «ΜΑΠΑ» τΣιΝτοτΑ
Με Το” ΜΕΣΟ ΤΗΣ "ΠΡΑΓκ^ ΕΠιΣτΡοοι-ι Γ|ΑΝΝΟΥΛΗ  ΣΔΠ-28,48
,ΑογἔῇἱΕοῷἶΜ ω·- ΑΝΤ|ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 5  Τ  ΑΥΡ|Ο ΣΤ|Σ 19.ΟΟ ΣΤΟ «ΠΑΑΑΤΑΚ|» Ο ΠΑΟΚ
ΣΗΜΕΡΑ “ ' “ “ ΠΑ ΤΗ Σπιτι" Μ Ξ  ° ξ · κΑΤΑκΤΑ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΤΛΕ|'|ΚΟ Μ.-ΜΠΑΓΕΡΝ (21:45)
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΔΕΝ ΑΔΡΑΝΕ| 
ΕΝ ΑΝΑΜοΝι-ι Πιτ ΑΝΠΔΡΑΣι-ιΣ ΣΧΕΔ|ΑΣΜ0Υ
ΤΗΣ ΠΟΛ|ΤΕ|ΑΣ ΣΤΑ Α|ΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ, Ο| ΑΝΟΡΠΠΟ| ΤΟΥ ΑΡΗ
' ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΔΕ|Α, ΜΕΤΑ
ΤΗΝ... ΑΓΓΑΡΕ|Α ΣΤΟΝ Φ|ΛΩΤΑ,
Γ|Α ΤΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ
' Η ατζέντα τΠ8 διοίκΠοΠ8
ΛασκαρΠ ' Η Παραμονή
του ΠρίφτΠ και οι Παίκτε8
Που ανταΠοκρίθΠκαν
πιο αγωνιστικέ8 αναγκε8
_ κι Σελ 6,7
> Η·  _
Η Οι ῦκγιορτΠι ' ι . ὰ
Τ' · ` '›;·“) ο,·
του ιο·τορικοιι.συΜογου..Δ
ΚΥΠΕΛΛΟ: ΣΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ Η ΑΕΚ 1-1 ΜΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ' ΞΑΝΟΗ: «ΒΛΕΠΕ|» ΜΠΑΝΤΗ ΚΑ| ΜΕΧ|Α ' ΒΕΡΟ|Α= ΧΑΜΗΛΩΝΕ| ΤΟΝ Μ.Ο. ΗΛ|Κ|ΑΣ