Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ι'κοΣ ΑΝΗκΕι Πο ΛΑΟ ΤΟΥ Πο""Α"Λ8""Αῖκ°
ιι] ΜΡΜΜἩ
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 0ΛΠΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΝΝΑΪκΠΝ ΜΜΜ 27·ιιΜιΜ ΜΒ ΔΡ. ΦνΜον27ι5 πιω: ι.5ιι ε
η.' _τ?ί:: < _ _.
---` Χ
οιΜιιιιΛΣιεχιιικοΣ, ' 
 - Η'
:ἐ`ί9ι ιιιιιιιψιιι
> . ιιιιιιΜι·ιι 'Ν.
|'|"ἱ ΜΡ!! Η' Ἡ! "ΠΕΣ...
ΜΗΝ 'ΜΙ'
Μ 'Ι. π · . · 
·· κ· Μ ι· Μ τα Μ Μ Μ η·
Μ Ο Μ '3
ΚΑΤΑΜΕΣΤ0 Το ΒΕΝΕΤ0ΚΛΕ|0 (5μ.μ. - Με
|εοίοιοε.ει) ΠΑ ΝΔ Λ'|08ΕΠΣΕ|
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΠΡΠΣΤΑ
ΠΠ Κῦ|ΝΠ ΤΗΣ ΡΜ!"
Ο' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0| ΠΔ ΜΜΕ ΔΗΛΠΝΟΥΜΕ
ο ΛΣΦΛΛ|ΣΤ|κ0Σ
ΝοΜοΣ
ΔιιειΛΕι
-  .- ΤΗΝ
. 7 . ·7 <  ΣΤ0«ΤΡιΦΥΜι» Ε
“ · έ·  ιογ ΤΥΠΟΥ
' ιιΜΣιιΠΜΜΜΜ Π
ΜΒ ΠΛΗΝ _ι Η :Η
7) ή 7 Δ η 7 Η Ί Ο ' Ρ Ρ /_·
Ϊ τ* η _ | Ι 'Ε ,33 ν η | _
ι Ξ η Ι . Ἡ ι ι - ' : Δι ι “ > [ ' ι' "::Ή"'ι' ι' · · @9 Δ· _ Με
ι Ξ 7/ μ /  ι . η 1 3; 7 | ' γ | ι 
ΜΒΜ” =ιιιι·`πἔπ ” ΜΜΜ _ η “2
 . ι: Η ι)! ιι
ΟΔΟΣ Ο ΟΣΦΠ "ΜΣΜΒΕ| ΠΝ"ΠΜἩΕ"Λ "λ Δ"Ν'0ΥΡΓ"ΣΕ| ἔν .Ί   
β Ι |
“Μ-ἔὶἩἶεΜ%%ἩΜἄ“Α“““Ε·^°“Π° για την κοινωνια και την ενημερωση 4 πλω-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα