Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 “ 2000 700 [00000 7000000τ 000000 Μ
ι[ἔΜαἑ¦ἔι νται 0000700 0000 ΜΜΜ/000702 ὶ @70ΜΗΜΑ
 Το "ΜΝ Η [00 000 70 0.000 000070000 0000
ΑΡΝ0Δ'0Σ ΡΥθΜ|ΠΗΣ. ΗΕΗ - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ Η ΠΗΡΑ ΜΗΝΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΜΕ' ΣΕ ΑΝΝΑ ΝΠ ΤΗΝ τι ΕΤΩΝ - ΓΡΑ Ν Η" ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ; ΝΝ ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
ε Ρ'Λ'0Υ Με | ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4.24ι | Μαιο
χαριΖονΝ 8 τι . Ϊ “ Η 
ΣΑΝ Φιλοι και το Μ Ι, ¦ · - έ ῦ γ
Ε|||ΣΤΡθΦ||' 9 ο ' “ . 4
77 7 . __ τ Ι - » , Δ 1 ' «Τα σιιμόόια τη5 μοίρα.
 “Με - κά η _ ` .· Ι ιι7ιι Ναῖσιιτσν'89»
` _ «Πέρασεοκαλότερο5»
Στην ηόρτα τη5 (καλοκαιρινηε)
εξόδου ο Σαντσεθ ηοα δεν
δικαίωσε τι5 Προηὁοκιε8.
Παρα τα 800.000 ευρώ ετησιω5
«Μ "ΕΜΠ ΠΟ" ΜΒ»
Για ηρὡτη σορό ο Γουίλιαμε
εκφραζει. μεσω του «οσει»_
Φ την εηιθαμίσ να ησραμεινει
ΜηΑρτΖΩκΑΣ
νε |ΤΟΥΔΗΣ
' Η Κσαιιηόν νίκησε8ι-67
την Μπαρτσελόνα και έκλεισε θέση _
στοΡ-4αηέναντιστηνΤΣΣκΑ 7 έ Ι 7 σε “Ι ν Ι 7 ι  6 _>
“καιω εναντιον Μηωρούση Ο Ατρομητοε κρατουσετο .ι -Ο και τηνΕρΞαση Η -· τι, _ . ' Εηαφε5 τη57ΑΕκ με Λοαι5 Σεζσρ`Σσμηε6ρο,
στον αλλον ημιτελικό μέχρι'το'88'ΐΜηρίτοῖστο η68'ξιΤἔ'ἴιἔναλτι), .Ι ' με τη «Μισο» ἔτει.:
στο ο «τρομοκρότη5» ανήτιοΞΒταφησκε'κω·εοτεηε Ζ ' Εν6ι”αδὲᾶΒν το'α'Λτρ'όμητα Ϊ
τη ε 4- την Ενω"ση'στη'μΞγ'όλη;ααῇΞ;ΖΞἰΜδώσω ' - ώ για τον Ζόβ_ζΞΞμασδ γρ:όφ:ει:ηΐ0ἔα»
ΔικΑιΩΣιι ι
27 χροΝιΑ ΜΕΤΑ ο
' Ανθοωησκτονία εε αμελεία5
η απόφαση για την τραγωδία
στσ«Χίλαμηορο» ιι ΔιιΔΡ0ιιιι τιιτ ιηοωτιιτ
'0λσμηδἑνστοΣίτι·Ρεόλ Ματια κι κιικ κιτεεει Ω
 οπιοκΠ0ΦΜ“Ρ0_  _Δ _ τ ο ^ΣΦ^^|ΣἩκ0Σ
. _ _ . Ιλ  ιναΜαΣ
 .μ ΗΝ|...'|'ΕΛ| “ ·· 4 Ι “· “ “ ΜΜΕ'
 'Θα Πανε οι ηοωταθλητε5 στο καραισκακη γιατο φαλλο αγωνα 
' Με την Αεκ ο Σιλβα στο Περιστερι
'Εηι λ νΕΠΟ ι ην ηοτιοι
· Σενἴρἶοηγἶἑ τΪἔοτωντἔη ΜΜΜ κτικιικ τικ τη «εικαστικα» κιι ετα κιιΛτκΕτ ΤΟΥ ΤΥΠ ΟΥ
Ο' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0| ΣΤΑ ΜΜΕ ΔΗΛΠΝΠΥΜΕ
ρ η Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
...Μ για την κοινωνία και την ενημέρωση + ο