Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Διαλύεται το σύμπαν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ β'ΠΜ|ΜΜΠ||ΜΠΜΒ|'Μ ΜΜΜΜ.ΜΜ"Ν
 Μ.πιιΡικ27ιπΡιΜογ2Μ ΔΡ.ΦΥΛ.1.575 ·
Το αξιωμο του π _ - ; #
· · ιι“.ωΔι.· · Με · 9 ι 
Ιακωβοιι Μαγερ η 7 - ' έ
«Η δημοσιευσις είναι η ψυ- 7 Τ
χἡ της Δικαιοσύνης». Αυ- η' η
τό το αἔίωμα διατυπὡ
ΜὰΜω αλά
Μριιιι·ιὁΜ ιο Ασφαλισιιιιὁ για τι" ιιοι·ω·ιιι και τι" Ενημέρωση ο
Πυρηνικὴ βόμβο ιι βίαιη φτωΧοΠοἰΠσΠ Που ετιιβὰλλ0ιΙν οι δανεισιἑ8
__ ι `ἑ*
Διαμορφὡνετοι σκηνικό
οσφυεἰιι8. ὁΠω8 τον Μαιο του 2015!
Σορὡνουν τα ωοθεμτιτιΚὰ¦
ολο στιιν ΤρὰΠεΖι1 Με Ελλὰ808
Η βασιλισσα τωνΠροσφὑγων ο Λι"κ0Πνἀκ08 Αγνωστα νσΐοκοι τωνΑθΠνὡν Β. · Βωυ@
 έα· (ΠΟ ΜΗ του   ΜμΕΈ
· (Έ _. γ με«βρσΧιολοκι» 0358:? γ “ γω ω·¦¦·¦.¦Δ Μη
“ _- 3. _ > Ί ζ ω· ' Μ·μ·
= η . ·ΐ··“.'ΜΒΊὑ¦· =·.¦-¦ω
ωΜωπ$Μ“ · $ΔΙΙ
Υπερπρὁκλιισιι
από τοιιε Μεσα
μ) - · ,- _Ξι
ν Δ :Σ ` '_ ΜΜΜ
 ζ· μ? ΜΜΜΜ Β
ο “ΜΜΜ ιιιιιοιιιιι»