Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικές νεφώσεις στά δυτικά
καί βόρεια τό μεσημέρι καί τό άπόγευμαιμέ
Ἀριθμ. φύλ. 40484 |Τιμή 1,50
Μεγάλη Τετάρτη 27 Ἀπριλἰου 2016
πιθανότητα όμβρων στά βόρεια ὁρεινά.
Τῆς άλειψάσης τόν Κύριον μύ ρω πόρνης γυναικός. Συμεών
Άνεμοι μεταβλητοί τοπικά ἰσχύροί. 'Η θηρμοκρασία έως 24 β. 
έπισκόπσυ 'ίεροσσλύμων, συγγενοῦς τού Κυρίου, ίερσμ.
Σελήνη 20 ἡμερων
Ἀνατσλή ἡλίου 8.84- Δύσις 8.12'
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1230ν
Χαριστική βολή
στόν Τύπο
- Τό 1989, ή μέση ήμερησία κυκλοφορία τών
έφημερίδων ήταν 1,1 έκατομμύριο φύλλα.
-Τό 2015, ή κυκλοφορία συρρικνώθηκε στό ΙΟΙ/ο.
'Ηταν μόλις 110 χιλιάδες φύλλα
Δηλαδή μέσασέ 2,5 δεκαετίες όήμερήσιος Τύπος
έχασε τό 90% τῆς κυκλοφορίας του. Καί μέσα στήν
τελευτιάα μόνο δεκαετία έχασε τά 3|4 τής κυκλοφορίας του, ἀφοῦτό 2006ή μέση ήμερησίαωκλοφορία
ηταν 400 χιλιάδες φύλλα
'Η ραγδαία αύτή πτώσις τής ιωκλοφορίας τού
ἑλληνικού ή μερησίου Τύπου είναι πολύ πιό έντονη
άπό ὅ,τι στίς άλλες εύρουταίκές χώρες καί όφείλεται
σέ πολλούς λόγους
-Στόν ραδιοτηλεοπτικό καταιγισμό καί τά τελευταία χρόνια στό Διαδίκτυο. Στήν άλλαγή συνηθειών
στήν ζωή τών πολιτών καί τήν έλλειψη χρόνου γιά
τήν Μαριώ ἄνω ἑΦημερΜν- Στήν μή ἀνανέωση τών άναγνωστών, άφού οἱ νεώτερες γενιές δέν
έμαθαν νά διαβάζουν έφημερίδες. Καί βεβαίως στήν
έν γένει κρίση άξΜτιστίας τού Τύπου.
"Ολα αὐτά μαρτυρούν ότι ή ίσορρσπία μετσξύ έφημερίδων καί άναγνωστών είναι έξαρετικά εύθρωστη.
'Η διαρκής πωςτής κυκλοφορίας δείχνει δτιή σχέσιςτώνάναγνωστώνμέτίς έφημερίδες ειναιεύάλωτη.
Πολλοί αναγνωστες έγκαταλείπουν τήν καθημερινή
συνήθεια τής άναγνώσεως έφημερίδων καί δέν έπανέρχονται σέ αὐτήν.
- Πώς πρέπει λοιπόν νά απαντήσει ὁ Τύπος στό
φωνόμενο από, πού άπειλεί τήν ἴδιατήν ύπαρξή του;
Πρωτίστως μέ τήν άνελλιπῆ παρουσία του, ώστε νά
μήν διακυβευθεί ή καθημερινή συνήθεια τών άναγνωστών.Ἀν ή έφημερίδα απουσιάσει πάνω άπό 2-3
ήμέρες, ὁ άναγνώστης άπεθίζεται καί πιθανώς νά
έγκαταλείψει τήν καθημερινή άνάγνωοη.
Αύτό σημαίνει ότι τό τελευταίο πού ὲπιτρέπεται
νά πράττουν οἱ έφημερίδες τήν ώρα πού ή τάσις τῆς
κυκλοφορίας τους είναι πτωτική, είναι νά άπουσιάζουν. Άν τό πράττουν, είναι σάν νά αύτοκτονούν.
'Μούν τούς αναγνωστες νά Μέσων νά τίς διαβάζουν.
Διότι κατά τήν άπουσία τους, κάποιοι θά βρούν έναλΜιά μέσα να τήν ΜΜΜ τους.
°Επομένως ή κήρυξις πολυημέρων άπεργιών άπό
τά δημοσιογραφικά σωματεία τῆς χώρας, ίσοδυναμεί μέ χαριστική βολή στόν ήμερήσιο Τύπο. Καί
είναι άπορίας άξιο πώς οἱ συνδιιωλιστές τού κλάδου
δέν τό άντιλαμβάνονται. Μέ τίς άπεργίες κατοδικάζουν τίς έφημερίδες σέ θάνατο ταχύτερο τού νομοτελειωςώς έπερχομένου.
Ἡ εύθύνη λοιπόν ἐκείνων πού άπεφάσισαν τήν
άπεργία τού τελευταίου πενθημέρου είναι τεραστία
Μέ τήν στάση τους μᾶλλον ἑπισπεύδουν τόν άφανισμό τών έφημερίδων καί τών έργοζομένων σέ αύτές.
Όποια καί άν είναι τά αἰτήματα τού κλάδου καί όσο
καί άν δρισμένα είναι δίκαια, ή άπεργία αὐτή δέν
έπρεπε νά έχει κηρυχθεί.
Μέ τέτοιανοοτροπία έκ μέρους τών ἐπισήμων φορέων τού δημοσιογραφικού κόσμου, φοβούμεθα ότι
δέν θά άργήσει ή ώρα πού τά στατιστικά στοιχεία θά
δείχνουν ότιή κυκλοφορίαδσων έφημερίδωνθά έχουν
απομείνει, θά είναι μόλις 50 χιλιάδες 
”Ενατος χρόνος
συνεχούς ύφέσεως
Χωρίς στρατηγική ἑξόδου άπό τήν κρίση ή°Ελλάς
ΤΟΝ ΜΑΪ0 τού 2010 ή Ἑλλάς διήνυε τόν τρίτο σύνεχή χρόνο ύφέσεως τής οἱκονομίας. ῦΕκείνη τήν περίοδο, άποκλεισμένη ούσιαστικά
άπό τίς διεθνείς άγορές, ύπέγραψε
μνημόνιο συνεργασίας μέ τήν Κομμισσιόν, τήν ΕΚΤ καί τό ΔΝΤ, ώστε
νά δανείζεται μέσω ένός νεοπαγούς
«μηχανισμού στηρίξεως». Τό κείμενο αύτό προέβλεπε ότι «ή πραγματική άνάπτυξις τού ΑΕΠ θά περιορισθεί σημαντικά τό 2010-2011 καί
έπειτα θά άνακάμψει σταδιακώς».
<Η άνάκαμψις αὐτή, άν καί άχνοφάνηκε τό 2014, τελικώς δέν ήλθε
ποτέ. 'Η ύφεσις κλιμακώθηκε, καί
μάλιστα τό 2011 έφθασε στό 8,9%
τού ΑΕΠ, έναντι προβλέψεως 2,6%
τού μνημονίου. “Οπως σημειώνει
χθές, σέ νέα του έκθεση, τό Γραφείο Προύπολογισμού τής Βουλής,
«τό 2015 έκλεισε μέ μικρή ύφεση, 0,2%, ή ὁποία παρατείνεται καί τό
2016, καί θά άνέλθει στό -0,7% σύμφωνα μέ τίς έπίση μες προβλέψεις,
ένώ ή ύπόλοιπη Εύρώπη σημειώνει
έλαφρά θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, συμπεριλαμβανομένων τών
χωρών πού ήταν σέ Μνημόνια». 'Η
έκθεσις εύστοχα παρατηρεί έπίσης
ότι «ή ύφεσιακή ύποτροπή έμπόδισε τήν ἑλληνικὴ οἱκονομία νά
έκμεταλλευτεί τίς εύνοῖκές έξωτερικές συνθήκες, όπως ή ύποτίμηση
τού εύρώ καί ή πτώση τής τιμής τού
πετρελαίου».
'Η παγκόσμια οἱκονομική ύφεσις πού ξεκίνησε άπό τό χρη ματιστηριακό Κράχ τού 1929 διήρκεσε
άπό ένα μέχρι δέκα χρόνια σέ μιά
σειρά άπό κράτη διεθνώς. Ἐν έτει
2016, ή χώρα μας διανύει, σύμφώνως πρός όλες τίς ένδείξεις, τόν
ένατο χρόνο ύφέσεως, ένώ κανένα
άπό τά «ἐργαλεῖα» πού θά μπορούσαν νά έπανεκκινήσουν τήν
οἱκονομία καί νά δώσουν ώθηση
στήν άνάπτυξη δέν βρίσκεται κάν
στό τραπέζι τών συζητήσεων: Ούτε
ή μείωσις τής φορολογίας, ούτε ή
μείωσις τών άσφαλιστικών εἰσφορών, ούτε ένα πιό εύνοῖκό πλαί
σιο γιά τήν προσέλκυση έπενδύσεων καί ξένων κεφαλαίων. Καί στά
τρία αὐτά ζητήματα, ή Κυβέρνησις
άκολούθεί μάλιστα τήν άντίθετη
κατεύθυνση! Ποιό μήνυμα, στέλνει, άραγε, τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, στούς διεθνείς έπενδυτές,
όταν αἰφνιδίως χαρακτηρίζει ώς
άρχαιολογική μιά ὁλόκληρη έκταση πρός ἰδιωτική άξιοποίηση στήν
Ρόδο, μέ έμβαδόν διπλάσιο άπό τό
πρώην διεθνές άεροδρόμιο τού
°Ελληνικού;
Τήν περασμένη δεκαετία, ή μέση έτησία άνάπτύξις τού ἑλληνικού ΑΕΠ ήταν τής τάξεως τού 4%,
διπλασία άπό τόν μέσον όρο τής
Εύρωζώνης. Στηρίχθηκε κυρίως
στόν φθηνό έξωτερικό δανεισμό,
στά κοινοτικά προγράμματα χρηματοδοτήσεως καί στήν αύξημένη
καταναλωτική δαπάνη. 'Η στρατηγική πού θά σημάνει τήν έξοδο
άπό τήν ύφεση καί τήν βιώσιμη
άνάπτύξη δέν ύπάρχει σήμερα
ούτε στά χαρτιά.
Πλειονότης στήν Εύρώπη
οί μουσουλμάνοι
Οί προειδοποιήσεις τού Βέλγου ύπουργού Δικαιοσύνης
0 ΒΕΛΓ0Σ ύπουργός Δικαιοσύνης, Κόεν Γκίνς, έξέφρασε ένώπιον τού Εύρωπαῖκού Κοινοβούλίού τήν έντονη άνησυχία του
γιά τό μέλλον τής Εύρώπης, όχι
ώς πρός τήν οἱκονομική κρίση,
άλλά ώς πρός τήν ύπαρξιακή της
ταυτότητα.
«Η ήπειρος δέν τό καταλαβαίνει τώρα, άλλά αύτή είναι ή πραγματικότητα. Πολύ σύντομα στήν
Εύρώπη θά έχουμε περισσότερους
μουσουλμάνους άπό ὅ,τι χριστιανούς». Καί προσέθεσε «Τό χειρότερο πού μπορούμε νά κάνουμε
είναι νά κάνουμε έχθρό μας τό
ῦΙσλάμ». Τό συμπέρασμα τού Βέλγου ύπουργού δέν είναι τό μόνο
πού μπορεί νά άντληθεί άπό τήν
διαπίστωσή του. Καί τούτο διότι
άπαιτείται διευκρίνισις.
Κατά τόν κ. Γκίνς, στό Βέλγιο
κατοικούν ήδη 700.000 μουσουλμάνοι. Προφανώς τό έπίπεδο ζωής
των είναι καλύτερο άπό ὅ,τι στίς
πατρίδες τους. ῦΕκείνοι όμως προσπαθούν καί ἐκεῖ, όπως καί παντού, νά έκμεταλλευθούν τήν Δυτική άνεκτικότητα ύπέρ ἑαυτῶν, καί
ταυτοχρόνως νά διατηρήσουν τά
ήθη καί τά έθιμά τους. Δύο κόσμοι
πού δέν συναρμόζονται.
Τό ότι τό ῦΙσλάμ θά κατέκλυζε
τήν Εύρώπη έθεωρήθη άστειότης
όταν τό εἶπε σέ συνέντευξή του
πού μετεδόθη άπό τό Α1 Μπότα
στίς 5 Μαρτίου 2006 ὁ τότε δικτάτωρ τής Λιβύη,ς Μουαμάρ Καντάφι. ῦΕκείνος εἶχε ύποστηρίξει
ότι τότε, τό 2006, «έχουμε 50 έκ.
μουσουλμάνους στήν Εύρώπη.
'Υπάρχουν σημάδια ότι ὁ Ἀλλάχ
θά μάς χαρίσει τήν νίκη στήν
Εύρώπη, χωρίς σπαθιά, χωρίς τυφέκια, χωρίς κατακτητική έπιχειρήση. Τά 50 έκ. μουσουλμάνοι θά
μετατρέψουν τήν Εύρώπη σέ μούσούλμανική ήπειρο σέ μερικές
δεκαετίες». Καί τότε δέν ύπή ρχε
ἀκόμη τό μεταναστευτικό κύμα
πρός τήν Γη ραιά“Ηπειρο. Ἀλλά,
μέσα στό πλαίσιο τής πολιτικής
ὁρθότητος καί τής άνεκτικότητος, δέν θελήσαμε νά άκούσουμε
τήν άλήθεια.
”Ερχονται νέα μέτρα
8,8 δισ. εύρώ
«Προληπτικά» μέτρα 8,8
Χωρίς εἰόήσεις κι ἐκπομπές...
δισ. εύρὡ καλείται νά θεσμοθετήσει ἡ Κυβέρνησις έπί πλέον των 5,4 δισ.,
πού έχουν ήδη ψηφισθεί.
ΣΕΛ. 2
Ἀπέτυχε ή συμφωνία
μέ τήν Τουρκία
Παρά τήν συμφωνία, έιτέστρεψαν στήν Τουρκία
μόνον 840 μετανάστες,
ένω στά νησιά έφθασαν
8.000. ΣΕΛ.4
«θοτσερισμός»
στήν Σ. Ἀραβία
Ό πρίγκηψ Μοχάμμεντ
μπίν Σαλμάν άνεκοίνωσε
μεγαλεπή βολο σχέδιο
γιά τήν άΠεεάρτηση τῆς
χώρας άπό τό πετρέλαιο.
Β 77110 701137
-'Ελσ, κυρία Μαρία μου, μαθαίνω πως όπου νά 'ναι τελειώνει ή
άπεργία, θά έχουμε είδήσεις!
'Η κυρία θεανώ, μητέρα δημοσιογράφου, είχε μόλις είδοποιηθεῖ
άπό τόν Μωρή της (με τρία παιδιά άλλά ἀκόμη μέ «μπλοκάκι» στίς
δυό Μμερίδες όπου άπασχολείτσι)
ότι ή άπεργίαστά ΜΜΕ ὁδώει πρός
λύση καί έσπευσε νά τό διαδώσει
στή γειτονιά, στά Μανιάτικα.
-'Ε, καί τί μάς τό λές; Καλά
δέν ήμασταν τόσες μέρες χωρίς
είδήσεις καί έκπομπὲς; 'Εγώ φχαριστήθηκα έκείνονε τόν Πρωτοψάλτη στό Σκάι, πού μετέδωσε
Εκπομπές γιά τήν Ἀκρόπολη, γιά
τήν πολίτικη κουζίνα, καί μετά
ένας άλλος, γιά τόν Μίκη θεοδωράκη, τόν τραγουδιστή.
Τά ἀκούω αύτά ή κυρία Πηνελόπη, συνταξιούχος δημοδιδασκάλισ
σα, πού άπλώνει στήν βεράντα κάτι
άσπρόρουχα, τά ὁποία σέ λίγες
ώρες θά είναι πάλι γκρί άπό τήν κάπνα τού λιμανιού, καί φρίττει!
- Μά, δέν τόν λένε κΠρωτοψάλτη» τόν άνθρωπο, «Πορτοσάλτε»
τόν λένε, καί ὁ θεοδωράκης δέν
είναι τραγουδιστής, σοβαρός συνθέτης είναι!
Ἀντιδρά ή κυρα-Πασχαλίνα,
Μανιάτισσα κι αύτή, άπό τόν Γερολιμένα, χήρα λιμενεργάτη, πού καί
καλή σύνταξη τής άφηκε καί όλα τα
καλά της έφερνε όταν οπάζανε τά
ξυλοκιβώτια καί βουτάγανε τού κόσμου τά καλούδια! Ραδιόφωνα,
μπουφάν. ζώνες. μοντελα ναούς.
φωτιστικά, τρόμπα γιά τό ποδήλατο, άπ, όλα είχε ὁ μπαξές, άλλά πέθανε νωρίς ό κακομοίρης. ΤΟύ 'ρθε
μιά σαμπάνιά κατάκέφσλα. Ό
αγαπαω. Μακ. καί πλέρωσε Υε
ρή άποζημίωση καί καλή σύνταξη
έβγαλε «ώς παθός έν ύπερεσία». Ά,
γιά τούς Μανιάτες ὁ Όργανισμός
ήτανε καί μάνα καί πατέρας!
- Καί πού τό ξέρεις έσύ πώς τελειώνει ή άπεργίσ; 'Εγώ τίποτα δέν
άκουσα στό ραδιόφωνο. Κι άν θές νά
μάθεις, ἀκόμα τόν θεοδωράκη έχει ό
Πρωτοψάλτης, πῶς τόνε είπες. Καί
μάλιστα, κυρία μου, τραγουδιστής
είναι, άφού τόν άκούω καί όλο τραγουδάει. Φάλτσος, δέ λέω, άλλά μήπως είναι καλύτεροι κάτι άλλοι πού
πάνε καί στό Χέξ φάξ;
- Καλέ, δέν τό ξέρω, άλλά μού
είπε ὁ γιὰ μου ότι μπορεί νά τελειώσει ή άπεργία τών δημοσιογράφων, γιατί τό διοικητικό τους συμβούλιο έχει άπό τό πρωί διάσκεψη.
Κι άμα δικούς διασκέψεις σέ συμβούλια, νά περιμένεις αποτέλεσμα...
-'Εγώ δέν ξέρω άν θά τελειώσει
ή απεργία, άλλά ξέρω ότι τό πρόγραμμα τό λένε ἄΕξ Φάκτορ» καί
είναι άντιγραφή άπό τά «Νέα ταλέντα» πού έκανε ό Γιῶργος Οίκονομίδης μέ τόν Μίμη Πλέσσά στό
«Γκρήν Πάρκ»! 'Ἀχ, τί όμορφα πού
ήταν! Πηγαίναμε μέ τόν μακαρίτη
τόν άνδρα μου καί άκούγαμε τή Ρένα Ντόρ! Τί μπρίο, τί κέφι! Κι ένα
παγωτό καίμάκι τό «Γκρήν Πάρκ»,
μούρλια! Μέ βύσσινο καί φιστίκι
Αἰγίνης γαρνιτούρα! 'Ωραία χρόνια... λέει ή δημοδιδασκάλισσα, πού
έχει τελειώσει τό άπλώμα καί κατεβαίνει σιγά-σιγά τή σκάλα άπό τό
πλυσταριό τής παλιάς μονοκατοικίας, τήν ὁποία δέν έδωσε άντιπαροχή. «'Ας πεθάνω κι ύστερα άς τή
δώσουνε τά άνίψιω, λέει ή άκληρη
χήρα. ἀλλά τώρα. μέ τήν κρίση.
ποιός δίνει άντιπαροχή σε οἰκόπεδο
120 το. στά Μανιάτικα;
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Λαθρεπιβίβασής
συνέπειες
Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* .
έγιναν συνώνυμα κρατικής
ψευδσλσγίας. Κορυφαίος δικαστικός λειτουργός έχει διαπιστώσει φαινομενική τήν μείωση
τού δημοσίου μας χρέους, ώστε νά ένταχθσύμε
στήν Εύρωζὡνη (<<'Εστία» 8.5.12).
Τήν άνὡμαλη ένταξη διαδέχθηκε άνσρθσλογική χρήση τού <<εύρὡ». Τό καταστήσαμε,
σύσιαστικό, ομόλογο. 'Επωφεληθή καμε, δηλαδή, των χαμηλών του επιτοκίων. Χρη ματσδστήσαμε καταναλωτικές δαπάνες. Περιφρσνήσαμε
τήν έπένδυση. Κατακρεσυργήσαμε τήν άνταγωνιστικότητα. Αύξήσαμε τίς είσαγωγές, άρα,
καί τό κόστος τής εδώ διαβίωσης. Διευρύναμε
τήν κατά κεφαλή δαπάνη. Ζούσαμε (μέ δανεικά)
ως πολύ πλούσιοι (Πι).
ιι. Τήν 4.10.09 διεξήχθησαν έκλσγές. Ἐπιβλήθηκε τό σύνθημα: <<λεφτά ύπάρχουν - έχουμε πρόγραμμα». 'Ο νικήσας άπεδείχθη έντελως
άπρσγραμμάτιστσς. Οί άγσρές φοβήθηκαν
σίκσνσμική κατάρρευση.Ἐπαψαν, σύσιαστικό,
νά δανείζσυν. Δηλὡσαμε άδυναμία άνταπόκρισης στίς πληρωμές μας. Ἀφήσαμε άπλήρωτα
ομόλογα ύψους 107 δισ. (ί)
|||.'Ἀρχισε ή ἐποχή των <<μνημσνίων». Οί
έταίρσι έγιναν πιστωτές. "Εθεσαν κανόνες.
Συνέχεια στήν σελ. 8
«Καρμανιόλα τό άσφαλιστικό νομοσχέδιο
γιά τήν κοινωνία καί τήν ένημέρωση»
Λεπτομέρειες σελ. 3
ο Μετά ἀπό Ι 57 χρόνια
λειτουργίας, τό Μπίγκ
Μπέν, τό σύμβολο τού
Λονδίνου, θά παύσει νά
κτυπᾶ| ”Οχι γιά πάντα βε
βαίως, ἀλλά γιά όσο χρειασθεί νά έπισκευασθεί
ώστε νά μήν καταστραφεί
ὁ μηχανισμός του. Ἡ κυβέρνησιΞ τής  ένεκανε τις εργασιες επισκευης,
κόστους 29 έκατ. λιρών,
πού θά ἀρχίσουν Τό 201 7
καί θά διαρκέσουν τρία
χρόνια. Τό Μπίγκ Μπέν
δέν θά μείνει ἐκτὸς λειτουργίας όλο αύτό τό διάστημα, ἀλλά κάποιους μήνες.
Όμως ό κτύπος τής 13,5
τόνων καμπάνας του θά
λείψει ἀπό τούς Λονδρέζους καί ἀπό τούς χιλιάδες
τουρίστες πού τό ἐπισκέποντοι.
Ο Πράσινα βάφτηκαν τά
ποτάμια στήν Γαλλίω Ό
λόγος; Οί Γάλλοι οίκολόγοι, ἀντιγράφοντας τήν
ίδέα ἀπό τούς έορτσσμούς
γιά τήν Ἡμέρα τού Ἀγίου
Πατρικίου στό Σικάγο,
έριξαν στά ποτάμια μιά
χρωστική οιΜσς πού «δείι
είναι τοξική», θέλοντας
έτσι νά εύαισθητοποιήσουν, όπως είπαν, τήν
κοινή γνώμη γιά τήν
έλλειψη χρηματοδοτήσεως τής οίκολογίας. Αύτό
έχει ξαναγίνει. 'Όμως έμείς
θά ξαναρωτήσουμε: Τά
ψάρια τά ρώτησαν;
ο Τί μπορεί νά συμβαίνει
στήν ψυχή ένός ἀγοριού
μόλις έννέα ἐτῶν όταν φθάνει στό σημείο νά δημιουργήσει μία ύπηρεσία μέσω
τής ὁποίας πωλείλεμονάδες γιά νά συγκεντρώσει
χρήματα ώστε νά υίοθετηθεῦ Τόν μικρούλη στα
.Ιεοοόεοιι παράτησε πρό
τεσσάρων ἐτῶν ή μητέρα
του στά σκαλοπάτια ἑνὸς
ἀσύλου στό Μιζούρι. Ἡ
γυναίκα πού τόν φροντίζει
ἀπό τότε, ή Βορρά:
Βενιζ9, άν καί θέλει νά τόν
υίοθετήσει δέν έχει τά
ἀπαραίτη τα χρήματα.
Έτσι ὁ μικρός Μαβε τό...
μελλον του
· Στόν Μαραθώνιο τού
Λονδίνου έτρεξε καί ό Βρεταννός ἀστροναύτης Τίμ
Πίκ! Πῶς; Στόν κυλιόμενο
διάδρομο πού χρησιμοποιούν οί ἀστροναύτες
γιά νά ἀποτρέψουν τήν
ἀπώλεια μυιΜς καί
όπως Με: πού προωλεί ή παω παραμονή στό Διάστημα Ό
Πίκ χρειάσθηκε 3 ώρες καί
35 λεπτά γιά νά καλύψει
τά 42 χλμ. τού Μαραθωνίου, τά ὁποία στό Διάστημα είναι διπλάσια..
ο Πάει, θά μᾶς τίς έξοντώσει ή κλιματική ἀλλαγή τίς πολικές ἀρκούδες!
Καθώς ό πάγος λιώνει ξεθεώνονται κολ υμιτώντας
ώσπου νά βρούν μέρος νά
σταθούν... Οί έρευνη τές
τό ἀιτεκάλ εσαν «κολύμπι
ἀπελπισίας». Τά στοιχεία
τό μαρτυρούν: Τό 2009
μία ἀρκούδα κολ ύμπησε
9 ήμέρες διανύοντας πάνω ἀπό 400 χλμ. ώσπου
νά βρεί στέρεο έδαφος.
Τώρα, τό 69% τών
ἀρκούδων διανύουν τεράστιες ἀποστάσεις...
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Φίλοι Πολωνοί»
Χριστόφορος Χ. Ματιάτος (σελ. 3)
«Ἀποσταθεροποίηση στα Σκόπια»
Νικόλαος ι Μἑρτζος (σελ. 5)