Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μπρος μνημόνιο και πίσω κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι Μ .Μ
· ΕΛ ΕΕ ΜΕ οΛΕΣ ΤιΣ ΕαιΕΑΡγΝΣΕιΣ 3 Η" ΕΜ'
χΑΡΑΤΣιΑ ·· , ·ΣἔΜΕ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ι “ 
ΜΕ ΠΣ ΝΕΕΣ ι
ΑΣΦΑΛιΣΤικΕΣ
ΕιΣΦοΡΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΤΑ Τ|-| ΔιΔΠι=ΔΓΜΔΤΕγΣι-ι-ΦιΔΣκο
Μπρο8 μνημόνιο Ι 3 
. . .Ε “Κ0ΥΡΕΥ0ΥΝ”
συμφώνησε σε μέΕρα 5,4 δισ.€ ειπαναφέρΕι το σκηνικό ζ ι “Ό Η «σκσυΓιί;ει» όΠως και Πέρσι 
8% ἙΐἐἔἘἶὲΖἔ ἙἶἱΞἐΐ ΒἰΣἐἔἑἶἑἙἰΣἔ“Ἑ Ι ξἔἔἑἰἶΣἔἔἑἰἙἔἔἩ για να ΛΦ0Ρ0Λ0Γ|·|Τ0
ΞΣἙζ'ἔἶἰ%ἔἩΜ ἔἔἶἴ&ἔἴρἴὲΐκἔἙωο ΪἔΕἱ'ἑϊἔὁἐἙἰἶἑἔἐ"“ ΠΣ 8182 θ
ΛΣΚΛΛΟΥΣ
ΣΕΛ|ΔΕΣ '|Ξ-“|7
ο ° . . ^ · ι . Ε:: ή
. Η Μ “χ " ' ›
Με Η α
Υ ΜΒ Με '2 · ι ` 3( Δ Δ_ ρ ·_ |ῖ 
ααα:ιειιιΕΜ » ΝαΜγῷ  ΜΕῇΜἔἔἔΜ
με μέτριο θέαμα
  :`Ϊ"α8¦αφορ¦ας ο κΛιΩιΩΝι3οο€
ΣΤΟΝ ΤΕΛ||άΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ _
ΣΕΛ. 39, 4'|, 43 Ρ ΒΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠ0ΡΤΛΖ ΣΕΛ. '|8-20, 29
Ξ Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
°““““ι“ΜΜ“ για την κοινωνια και την ενημέρωση 9 ΣΕω-υ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα