Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Ωχ ΛΑ|ΜΗΤΟΝΟ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡ|Α ΑΠΟ Τ|Σ ΣΥΝΤΑΞΕΕ|Σ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΠΕΡ|θΑΛΨΗ Γ|Α ΟΛΟΥΣ
Α (ψ ί
Ψ 103-186
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
 Ο' Μ|ΣΕΣ ΔΟΥΛΕ|ΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΑΔ|ΕΞΟΔΟ
"ΕΤ^ΞΕ ΤΗΝ ΕγκΑ|ρ|Α Ο ΣΑΦιΞΑτο Μι-ιΝγι4 τΩΝ οΡτΑΩΜΕΝΩΝ οι·ιΑΑΩΝ τον ὰΔικΕΦΑΑόγ» Με Α
Ο ΠΑΟΚ «πλήρωσε» τα λαθη του,
αλλά και την κακιοτη διαιτησία
-  αφ
ΠΑΟΚ·ΑΕΚ
τα; &ΐι
τιοι··ι·ι-ι
' ΣΥΓΚΛΟΝ|ΣΤ||(Η Η ΠΑΡΟΥΣ|Α ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
' ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ Γ|Α ΤΗΝ ΠΡΟ|(Ρ|ΣΗ
' ΤΕΛ'ΚΟΣ εΦιιοΩΝιεκΑΣο
Πρωταθλητηε ο ΠΑΟΚ
ῦ ' ι Αι Ι · 1, 
Αύριο η εκδίκαση τη5 έφεοη5,
Ποιοι κίνδυνοι υηαρχουν
για τουε κυανό ευκοι15
90 ΧΡΟΝΩΝ
·' ο το οιΑ:κο ζ.
τεΑΞιΩιιιο Αεκ εχει
ο τιΑτι·ι·ειιειΝε;
_ο ΜηΑτΑἱι·οῇιι: ε:Ω·
μ _ τι Δ#
Αρα τα ΜετΑΡοῖεηΩ
ειχεἑιΡο:κΑιιοειι
·ιιΩΣ κΑιικε» '
Ο Ο ΑΡΩΡο Α ΜΠΩγΖΑ " '
Ο Σόου μικροψυχία5... Ρ
γ 'αηό _ανιατόρητουε
η ΑΑιοΡοΩτι-ι ι-ι κ.ιΞΑ¦
οΡιΣιΞ τιΑ τοκ ΑΓΩΝΑ “κ
Με το" ΟΛΥΜ|'||ΑΚΟ!  
ΤΟ ΣΗΚΩΝΕ| ΣΤΗ ΣΥΡΟ
Μια νίκη Ωω το δεύτερο
Πρωταθλημα ο ΠΑοκ μετα το 3-1
με τον Φοίνικα στο «Παλατακι»
τη· ·`<··τ» η>···ι·η`7 η .Θέα
“ η· Λο
- η ' Σταίμηαραζ ανόἑου ο ΑΟἶΒαρἑία5 (ΜΜΕ
_ 1ἙΟ`οΞην Παράταση τον Θἔρμῷκό@ἐρμη5) Σ
ή ι ι Η .. η
κι'ἑΑρριρ ΑΜΒ Ο. μμ. ο τριτοα τελικα
' Καλματίὁη5: «Στο ΕὲλΟ$
Ο  κλι-ιΡι-ι κΡιτικι-ι
`ι·ιΑ?ῖ6 Διοικητικο
ΕΡΓο τον ΣΑΒΒιΔι-ι
:Ε Ανα ΩΡΕΣ
τκι·ΕΜι:ΑΝ
ω χι>οΝιΑ
7 Ϊ =- |ΣΤΟΡ|ΑΣ
~ τα 5-11 63 64
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο κΑι
|Δ|ΠΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ
Φεβ Ο!! κανσνεΜσωμε» Σελ59 ΒΟΜΒΑ: Η Ε|ΒΑΑ|'|ΕΚΛΕ|ΣΕ ΤΗΝ |Σ|'|ΑΝ|ΑΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥΣ ΜΟΝΕΣ!
ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ: Φ|Λ|ΚΗ Ν|ΚΗ ΜΕ ΝΤΟΝ| ΣΤΡΕΜ (1-0)  ΒΕΡΟ|Α: ΘΕΛΕ| ΔΑΝΕικο ΤΟΝ ΚΟΛΟΒΟ  ΞΑΝΘΗ: ΤΕΛΟΣ ΤΟ...5|(ΟΟΑ, ΜΟΝΟ ΞΑΝΘΗ