Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
0)( ΠΜΒΠ8
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡ'Α ΑΠΟ ”ΠΣ ΣΥΝΤΑΞΕ'Σ
ΑΣΦΑΛ|ΣΗ-ΠΕΡ|θΑΛΨΗ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤ|κΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Αρἑ°ε' "°ῇὐ στον Μἰχεῇ
Η γά ΜΒΜ(
0.· · Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 2703 Η· "Ο" Μ°Κ@
κγΡιΛκι-ι 24 ΔΠΡ|Λ|ΟΥ 20 1 6 ο Τα «ΜΗΝ» για να τον αγαρόαει από τπ Ρόγια
για πρόπα νπτή!  ¦ 
ἔν για να φύγει από
9 τον 0ῆαμπιακό
Προτιμαει...
Ολυμπιακό
α Χαλέμπας
Α = · Με Τα . ό “ 2 . Τπνὡρα που
ΑΠΟΔΟΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΑΓΓ^|^ γ τον ποῆιορκεί
π. - ι νων γ 3! · Η ο Παναθηναϊκό5...
' Ψ ι. ··· “”" .. Ἡ ΝΧζς η
να · πμ και τα μ
Ι Μ Μ|“ Ν κ ' *
.' Ι ε |Μνια και ι. ν `·λ · “ γ Ι
Αργεντινπ Πχ Ξ · ' έ .Ϊ 
8-5 ` ` | Ι Ε ,
“ Η . ο ΓΜΝ|ΩΐΜ '
 κ· =  < “ γ » ι·ιΑ επιΜοιι
για(ιπἶΔ£πςρ! “ Ι . ἐξ;¦ἔἔἔζἑἑἔΜΜ
ι · . ·· Α· ` ν Β
· ι · ς / Ε 7
ι Ν ( ^ὴοΔοΣ"  κ. 7 . ζ
την 'ΓΜσω 36.5?Φ°Μ
σύστημα για ειδικούς την "Μπωη