Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
0)( ΠΜΠ8
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡ|Α ΑΠΟ ΠΣ ΣΥΝΤΑΞΗ):
ΑΣΦΑΛ|ΣΗ-ΠΕΡ|θΑΛψΗ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
Έπκεττιι διάμετρο , .
ΜΜΜ· ιιιιειιιιιάεωιι!  "Η"
. 7- .7. ὁ Ι
ιράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ ω. 32 . κ Μ [κο 
Β, |. ΓλΛ .
“ο , ελ.. . .
η ι. Δυο γκολ και μια οσιστ
" “η η η Γράφειο|(ΩΣΤΑΣΤΣ|ΛΗΣ ω. το ά Ξ 'σού τον 27χρονο εξτρεμ
Κ 'Με Αοάστριο, τιτιο το
λεμμὅτου Ντε ΜΠορτολο
ΑΘ^ΗΪ' ΚΗ
κωριοκιτ 24 ΔΠριλιου 2ΟΊ 8 / Φυλλο Πει (236Ἡ / € Ί 30
Με¦427ιψιτφουε οιιοῖτιεε443,ιτιιρεϊ η __
 . Ι κ  τ ι ε ι , ε τ.” - .
~1τω«ηνιο» τη85τΕρ τεχνικιι5 γιο!;τιιν επομ.εν τριετιο · Γ Με $ υ
7 Ν 31 ἑΙ έ άνω ι "η "' ”ΙΙ ? Η η· |ι ·`-.. ' ¦
ΊΨεξιιγιοἴιἑοιι,ιιτο¦τριτιτιι›τοἑτιι; νεο8 όιοικιισιι8
Η ΑΕΚ δεν βιάζετάι
ο Δεν υπάρχει επαφή με Κετσπάγια