Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ ς·-ῆμἑ έ.
Πο Ν ο Η ο ~ τ" Ρ'κ9“°ήΡΜ;  
. ·ἶΒῖσαι μια ζαριά_¦όπου ·γΜΨΜ 
παίζεται η μοίρα του σογιού σου.;.'
ΛΑ | Η Η · Μην καταδέχεσω να ρωτάς: _
Ο «θα νικήσουμε: θα νικηθούμε;»
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡ|Α ΑΠΟ 'ΠΣ ΣΥΝΤΑΞΗ): Η ω Ό '
ΑΣΦΑΛ|ΣΗ-ΠΕΡ|θΑΛψΗ ΠΑ ΟΛΟΥΣ · _ 7 η η 0λ£ΙΜ 
,φ «Μ Με
 ὅλὅΗΝΆΪΚΌἴ Α Ν“Η“Κ“ἶ"“Σ“Τ Ο Λ Α
δ _ Ι ›
Η Ε.""Μ ΜΒ" Μ" "ΜΜΜ” "."Μ 27" Η": Ι." Ε
ΕΦ ς ΜπΜ@ιη
' ΜΜΜ”
¦ ϊ Ϊ _ Ϊ 7 ζ 7 _ ί
7 7ῖ κκ ἐ _ Π 3 θ 
ῦ Ϊ Ι Ϊ Ι Ι . ί Η Ι Ι (ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΛΗΜΝΟΥ. οΑκΑ 5μ.μ. Μπακ" ιωωωε_9“Νωερωε 2)
ΜΕ ΠΥΣ 50" Π"Μ0ΥΣ "ΟΥ "ΗΜ"
ΣΤΗ" "ΜΠΟΗΣ" Κ' ΕΜΕΑ"
Τ" ΣΥΝΒ||ΜΛ "Μ Τ" ΜΑΧΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 ἑΧ -ν·
7 η μ ,- : Εφ
γ μ Ἡ Η »ν Αν 'Ι η .μμμ“. »Μμ-£μ»Μω»ν '
[-`ὶὲ¦ΧὲΔ< μμ.Κ »μῳ`;Ω_»μ“_-μν χ
η· π γ“ΓὰΤπ ή --ῆ“`- _-““ _|_,,
Χ _ η
 “ = χ ω ηη; -Ι _ ¦ , ά _ 
ΠΡΠΒΠΚΑΤΠΡΛΣ 'ν Μ? ¦ ΠΡ0χΩΡΗΣΑΝωΕΜΦεΣ πΛεωωΜ““πΜω
7 1 7 Μο >
Ι ΠΙ. ζ -ί Ι. ΑΜ!ΒΠ7,%μμ1Μ£Μ[Μ·ωω
¦ . - - · ΤΗΣ ΛΕΩΦ0Ρ0γ . , ° Με ΜΝ 32ΧΡ0Ν0 Χ|Λ|ΛΝ0 Πο«π.τιΜΜοΜΜ»
 η ί. ; Σ·χ ' · Ἡ 77 7 7 7 7 ·πΡοτΑωΜΜΠκωΜ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΜΜΜ ΓΕΩΡΤΙΜΠΥ
Μ έ 9 “ ε · 7
Δ |  ! 8 · χω ·ΧΡποΣεοκΒοΣοχΡκΠοτκΜΜΜ
“ Η ΠΑ 75κ. ωκΝορΜικΗΣ ΜΑΜ · ΣΔ Με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα