Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 πλακα
ι Αυτή Χ ΠΑΡΑΠΑΣΕ|Σ
 την "κε .γ Νικ-Μ ~ ν, ·› 8 Ι ' · ο¦εΜπΝετΠοπ Μακρη' 
το ΒΗΜΑ Χι ο ο . ~ η  Ψ `““ '
 Ζ η ζ- ι - θα εισπΠρΙ@
Ξ @τωρα Ζ/ ῖε στην ΤΙμΠ
Ξ και πλιιρπα / ἔ Μ Ω ἔ . του 8/05
Ξ ενημερωσπ ί ἐ- %Ξ Ξ  ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
μ* :έ ἐ εκανα
το ΒΗΜΑ 
Μ Δ ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. "Μ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ°Μ
”|"·|Σ ΚΥΡ'ΑΚ||Σ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ Μ Μ' Μ κεντρικό γραφεια: ΜΜΜ 80, Μόνα 115 28 ο το ΒΗΜΑ Α| 
Ειοε Φούστα 1922 ΠΜ Μ. Μ οσα ©211 365.7Οω. ΕΜΠ: τονιπιΜ|Μ.σ Εκ6ῶεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ενω 950 - Αριθ. 18450 Ανατολη 08.37 - Δόση 20.10. Μόνη 17 ημερών 'Μ ωρα/Μ.ωωρ Οργανισμό Μμιιρόκιι ΑΕ. πωπω
5,4 δισ. ευρω φόροι και ιτερικοιτἑε συνταΕεων και 3,6 δισ. ευρω σε αναμονη
| Το διπλό μνημόνιο Τσἱτιρα
ο Το Ευ ισα τουρ απαίτησε προληπτικό μέτρα και η κυβέρνηση τα αποδέχεται ο ΔοκιμόζΠαι η
αντοχή της πλειοψηφίας ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝ Ελα «Δεν θέλουμε εκλογές αλλά μπορεί να αναγκασιου με»
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α3-10
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΔ=ΞΕκ'Ν ΗΞΔΜΕΤ^ΠΟ^' 
γ < ς · ΕΧι ΗΖΩΗ
Ολα οι αλλαγε8 ° που όρκονται για νεουε και ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ...
παλαιουε συνταξιουχουε ΎΣΜΒ· Με ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
εοιιΜετοΜΑΞιΜον ωχκιΜτιιιεονΜ 
. . απαρτίζεται από... το·
Η Αθηνα φοβαται _ χεροὐς ανθρώπους.
ὲ μ|(Ι επεμβασπ Ι ._ _ κυβερνούν σχεδόν
“ ι στΠ Λ|βΠΠ η '” . Ε ` ` Δ ανενόχλητοι ενώ ο
1 Ξ κόσμος καίγεται. Κυ
ω , , . . . _
β · · ι ο ενδεχόμενο η Κρητη ι · Ο ο ο βερνουν ομως,
80%? Βἑἴε γ ωραια .1 Μπτσοτακπ5. Συμφωνια αλπθεια5 ΜωΜΜ
« » 1 ο ο της εσονειου» αν ρ . . . . Ι · ·
· Ξ ξεκινήσει μια επέμβαση της ο "στη” Μο την αρχη
β ο Τσακαλωτ05 ι ΜΜΜ Λιβύη ανησυχεί με τον λαο για εξοδο απο την κριση ΣΜΜΜΜ
ΣΕΛιΔΑΑ12 Ξ την Αθήνα. ΣελιΔΑΑ18 ΣΕΛιΔεΣΑ14-15
= σπασω “ απ ε ΜΜΜΜγ
Ξ· · ~= Ϊ Οὲλλιινα8 . “ α γ Τι κρύβουν έ
εε λ μεσαΖοντα8 ι ~ . ῦ ὅ οιπαραιτιισει8 Ϊ - _ .
ἔ$ ι κι των «Ραπαπια #1 κι Δοὐρου _ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ἔἔ Ραρετ5» '· 33 Τροχόπουλου
έ ι γ Ε 1
ο Ενας πρώην αξιωματικός ω! Ρ Ϊ Πολλα ερωτηματικό προ- ζ
_ του Πολειἔοό Ναυἑι:ἔὐ 1 ο “τι ό 3 ' ` Τ κόλεοἶ η παραίτηἑη του Ι.
Ο λ με οημανπκη οηστοπ ε- ι · ροχόιιου ου απόιη 'ση του
Τα ντοκουμεντα ι νείοτου Παππά στην Ελλάδα η Πασχαλινα διευθύνοντος συμβούλου του
ι λειτουργούσε ως «γεφυρα»
. . «κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Ξ
τισ ωμιι5 με δικηγορικό γραφεία του αβγο Νιαρχοο› καθώς ο ρόλος του
· Παναμό για τη μαζική πα- · για την ολοκληρωση του έργου
Παρεμ βσσΠ8 ~ ρσνωνή ΜΜΜ εταιρειών σμμενσ με 3 ήταν καθοριστικός. Η παραίτη- Η πρώτη Μ στην Ελλάδα
ΠολἀΚΠ προκειμένου να εξυπηρετη- αχανιΚἀ' ση του Π. Δούρου από την όλλη
θούν ναυτιλιακές και όλλες ' ήταν συνέπεια του φιόσκου Φα
ΣΕΛΙΔΑΑ29 ~ εταιρείες. ΣεΛιΔΑΑ26 ΣελιΔεΣ4-6 μιιρ. πολιτιΣΜοΣ.ΣεΛ_4-5