Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: "Κάβα" μάγκες!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με Την κάρτα
η'. - / ΧΧ
σε / `¦
' ι ι
. / Ο Κο ι / 
/ Ξ | Γ
Ι Δ ο 4
' Φ Φ - 
ΩιΤψωΤ (Μπάσα
¦ Ε > Ξ!'ο¦| ¦ Ο
¦ 'Οθ|$°ν· ·- ιτνε:·
ι ΜΜΜ ΜΜΜ ε Ωω Κ ιο Με
Δωρεάν ΕΕεΤοοε];οΤἶο Τον ΜεγολὐΤερο ΔιαγνωοΤ·κὁΟμ·λοΤη5 Ελλοδο5
ΑΠὁ 25/4 ὲω5 & 30/4/20Ί6
Δυό 25/4 ἑω5 & 30|4|20ῖ6
ΑεΠτομὲρειε5 στη σελιδα 57
Παρασκιὶνιο απο το ΗἰΙτοιι: Ημέρεε και νυκτε8 Που γραφουν ιῷτορἱα
 ΜΝΗΜΕΣ; _  
  ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ,   - Ι 
¦ - ΜΕΤΣ “Ρ   __ Ζ Μι:
ΣτοΝ απο ε· · 
_ τῇ Ξ ΤΖιαμαρὁλι
Το Νο2`τη5 Κομἑοΐὸ_ ' . ΣΕΛ_ 2880 - Ἡ" . Π. 5
|'|ΡΩ'|'ΟΦΑ||||·|Σ Φ|ΜΩΣ|·| ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ|Σ ΜΕΡΕΣ "ΟΥ ΚΡ||||Ο|||'|'Α| ΟΑΑ ·=ΕΛ-“-ι=
ΑΦΟΥ ΚΟΡΟΪΔΕΨΜ|| ΜΕΧΡ| ΚΜ ΤΟΝ |'|Μ'|Α
Με ΤΑ ΗοΤ 5ΡοΤε. Τον: ΜΜΜ εΞο Πολιτικὴ λαιμΙπὁμΟ8 Ψ" Τον οΤΑ:ΘγἘ 
Α Ο Ευ
ΚΑ| ιι
Ελευθεροι στα Τοὶιτρο τα θ δισ. ευ ρὡ μέτρα Μ Ρε
|'|ΥΡΟΔΟ ΟΥ
ΕΩΣ ΚΜ
νυσιυΧιλιυ8ε8 ' 
μεταναστε8 
(( «διαΠραγματευσειε» και
Σε Χὶο, Λέσβο και Σαμο μέτα αΠο 25 μέρε8, οι υΠοκλοΠέε έφεραν
βοοει του νομου, βγΙὶκαν αΠὸ τα κέντρα Περιορισμου. νὲΟΠ8 φὸρου8, ΠεριΚοΠὲ8
Φοβοι για Πλὴγμα στον Τουριομο · ΣΕΛ. 26-27 Και." δώρο ένα (Νόμο
μνΠμὸνιο-«καβα»
Μεε !
Ακομα Πιο αγρια μετρα τώρα με βαρι)τερο Πακέτο φόρων σε Πε- ΝΑΤ' ο
ι · - - - - ΤΣΑ|(ΑΑΩ'|'ΟΣ
τρελαιο, βενΖινα, τροφιμα, κινΠτα τΠλετρωνα, | ν και <ἶψαλιδι›ἶ οτι8 ' ΜΗΝ" ο"
συνταἔει8 - ΑυτοματΠ ΠερικοΠΠ μισθων του Δημοσιου αλλα και ~ «ΚΑΠο|ο| ΣΤΟ
“ ο ' .,| ' _ ` | ' ' . ι ΜΑΞιΜον ΟΕΔΟΥΝ
Η κινΠμΠῖΟΥρ“φΙΚΠ ΚΟρΠ Του Μ“σΤρΟΨ“Ἡ εἑΟμΟ^ΟγεΠω νεε8 αυἔΠσει8 σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ ΠροβλεΠει το ΜνΠμονιο Νο4 Μ ΝΑ ΤΟΝ ΜΜΕ»
ΠΩΣ ΤΑ «ΜΠΟΝ |.ΕΑ|(5» ΕΦΕΡΑΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΥΟ ΜΝΗΜΟΝ|Α ΑΠΑΝΩ'|'Α
ε τΡΑΠεΖΑ ΜΜΜ: ΜΜΜ ·ο“ον“ο=
ΔΩΡΑ ΧΡΥΣ|ΚΟΥ
· ΣΕΛ_ ἐ8-3ἔ
έ Τον συνέλαβαννια  τι ¦ ί __
ἔ την ασφαλιστικιὶ - .ι '=Ξ;_
αποτο του αιώνα
|·| Μ'|ΟΤΥΧ|·|ΜΕΝ|·|
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ
|'|ΟΥ ΕΚΟΨΕ
ΟιΑγγλοι ιοΧυρὶΖονται οτι ο γνωοτὸε εφοΠλιοτΙὶ8 έκαψε μονοε του το τανκερ και οΧι οι Πειρατέε ΤΗ Ν ΑΝΤΖ ΕΛΑ · ΣΕΛ. 60-62
“ΜωΜΜ
· ΣΕΛ. 50-51