Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜΜΜ·ιι Ι
Η Μ ΜΝ" ΤΗΣ Εο!ιο.“ΜΜ
:ΓΜοΝΑΔικΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
την! :έ Μαρ Φαν
Το χρονικό μιας σκευωριςκ...
“^Ϊ=Ξ`ίΝΞ.λίτιί ἐΞ,ἰἔίΜΞίἔΗ Σ :το 
 η Κέ~Ξί'ι_ιαί:νΞἩ“ '1899 Η:ίἐ1=“ί;ί>ΡΞ Ϊ
11" 'ΕΠΣ
«Η Δύναμη
 είν β
της = έ _ ¦
¦ ' ^ η . #9' Η· 84
Ε τι = ΠΔΠ ΜΝ» · =
0110 ογησης» ¦ “
: Μια μεῆετη με ιστορικό και θρησκευτικό
Από τους Γέροντες Ξ ντοκουμέντα αηό θεοῆόγου5
ΜΝΜω Π ν· Η ¦ . και νομικου5 για το χρονικό ·
-κΜ“"'$ΜαΜ (11010 και ΟΡΦΠΡ10 · τη5 σκευωρια5 και τη5 ηροαηοφασισμενη5
οΔΜοΣε_ · ¦ ¦ .
: θανατιιςη5 καταόιι<η5 του κυριου
 Γ ` Ά Ό βτά Πι με] 55? Π 'τ " 'ἴτ :Ϊ μ 7:Ά` ^>ἑ
/// Χ ί Ν /|| ΧΧ ΧΧ .ΧΧ η ¦/ η ι π ι ΧΧ` Ι ι ι |// κι κι Ξ
Μ 1 ν τ ε =-ι ί Χ ι ί ι εε
ί.:λ Ρ°// έ ι / / “Ωχ τή Ν “ι ι ,' ' :ἶε
/./ ν χ Δ Μ Χ Χ χ .η κ" χ χ ΣΧ χ / =Ξ
ή _ η) ή οι :#1 18 ετ 5 ι( 15 ε, Κ· έ έν' κ), ή Χ,Χ τν' Η τ)1 κ: 5 Χ ·ἴ Η "Ε/| η
ῳ““ ω ]ξ 
στον κρόταφο
έω8 το
καῆοκαίρι
«Λεφτό μετό τον Μαιο και μόνο αν
ψηφίσετε τα μέτρα και υηογρόιμετε νέο
μνημόνιο με το ΔΝΤ», Δένε οι όανειοτέ5
εε Σελ. 4, 6-8
'Ϊ '31155 ί) είἶΣΙί”ἐῖΐ
Μ [ο οι ο] η]
ΜΜΜ τὅβὅ την
ΜωωμιΜ τμ
ΕΠΟΟΠλΕΞ ΔΥΠὲζΜΕ[Ξ
Ανατροηέ8-φωτιό
στο Ασφαῆιστικό
γ, . ·χ :ϊ
Ποιεε είναι οι νέε8 όιατόξειε
σε Σελ. 71
τι: τα τι ιατρεία ένα αιτίας
Δίνουν σε ξένου|ε
2ναυτικα οχυρα
Παραχωρουνται Φῆέβεε και Τούρῆοε Δίγιναε
0ο Σελ. 20
Το ηιστόῆι
'  
ΤοΠμηρέε
· Πηαγέε
.ινιμτΣοτΔκι-ιΣ  
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
ί 42 ΧΡΟΝ|Δ
.- ΝΕΛ ΔιιιιιοκηιτιΔ
Μιῆουν στο <<|'|>›:
Γ. Πῆακιωτακηε, κ. Χατ2η5ακηε¦
Λ. Γεωργια5ηε, Ν. Δένδια5¦
κ. Σκρἑκαε και Αη. Τ2ιτ2ικὡαταε
Με τοῆμηρέ8 αῆῆαγέ8 και με κεντρικό σύνθημα «Οξυγόνο
για την Εῆῆόδα μα8» ει·ιιδιὡκει την εηανεκκίνηση τη8 ΝΔ
ο κυριόκοε Μητσοτόκη8, με το 100 Συνέδριο τη8 ΝΔ Που
ξεκίνησε χθε8 το αηόγευμα στον εκθεσιακό χώρο
του αεροδρομίου «ΕΔ. ΒενιΖέῆοε», ηροσηαθὡντα8 να κανει
ηρόξη το «όῆα αηό την αρχή»
00 Σελ. 10-11 00 Σελ.23-26, 55-58
ΔηοΖημίωση
. _ ζ -_ -μαμουθσε
 .Ἡ '  ·· _ 3γιαγιόόεε
4 με ηαραηῆόνησαν για
εηένδυση ομοῆόγων
υψηῆου ρίσκου και έχασαν
σο Σελ. 70
ο κὡνσταντινοε πρωτα ; _
τη βίῆα του στο Λονδίνο 59

Τελευταία νέα από την εφημερίδα