Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-04-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΓΕΝ1ΚΑΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Ἀραιές νεΦώσεις στα δυτικα, κεντρικά καί βόρεια.
Οἱ ανεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέ ένταση από 3 έως `5 μπωΦόρ. Ή
θερμοκρασία έως 25β. ”
Σάββατο-Κυριακή 23-24 Ἀπριλίου 2016
Τοῦ Λαζάρου.
Γεωργίου μεγαλομαρτυρος τού τροπαιοΦόρου
Σελήνη 18 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου θ.8θ'-Δύσις 8.09'
Ἀριθμ. σολ. 40488 ι Τιμή ι,5ο ε (μέ τα σε 4 ε)
Ἀμερικῆς 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ιτιτο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, οσε: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Ἡ ἐργασία
τιμωρείται!
Στήν "Ελλάδα, όποιος έργάζεται καί συμβάλλει
στήν δημιουργία τού έθνικού πλούτου τιμωρείται. Καί
όποιος για όποιονδήποτε λόγο δέν συμμετέχει στήν
διαδικασία αύτή, ἑπιβραβεύεται. Αὐτὸς ήταν ὁ κανόνας έπί πολλα χρόνια, Με τώρα, έπί Κυβερνήσεως
Σύριζα, λαμβάνει νέες διαστασεις. Σχεδόν όλα τα μέτρα πού προωθούνται, αὐτό ἔχουν ώς γνώμονα. Τήν
δυσανάλογη έπιβαρυνση ἐκείνων πού έργαζονται,
πρός όφελος τών ύπ0λοίπων.
Στό ασφαλιστικό νομοσχέδιο πού καταθέτει ή Κυβέρνησις στήν Βουλή, τό στοιχείο αύτό Φθάνει στα
ὅρια τού σκανδαλώδους.°Οσα πιό πολλα χρόνια έργασθεῖ κανείς, τόσο πιό πολύ περιορίζεται ή σύνταξις
τήν ὁποία έπρεπε καί έδικαι0ύτο -βασει τών
εἱσΦορών πού κατέβαλλε- να λαβει. 'Ενώ αν συνταξιοδοτηθεῖ με σχετικώς λίγα χρόνια ἐργασίας, θα Με
βεί τήν σύνταξη πού θα έλαμβανε ούτως ή αλλως, χωρίς καμμία αντίστοιχη περικοπή.
Τό ἴδιο ίσχύει καί στα Φορολογικά."Οσσ περισσότερο έργαζεται καποιος καί αποκομίζει ανάλογο είσόδημα, τόσο πιό βαρια Φορολογεῖται. Καί δέν όμιλούμε για μία λελ0γισμένη προοδευτική κλίμακα,
αλλά για ένα σύστημα όπου όποιοσδήποτε έχει μηνιαίο μισθό ανω τών 1.430 εύρώκ (δηλαδή περίπου
20.000 εύρώ τόν χρόνο αν λαμβάνει 14 μισθούς), καλεῖται να καταβάλλει απαράδεκτα ύψηλό Φόρο είσοδή ματος καί έκτακτη είσΦ0ρα.
Ἀντίθετα, όσοι δέν έργαζονται ή προσφέρουν τέτοια ἔργασία ώστε να αμείβονται λιγώτερο, κατα με
θος ώΦελ0ύνται, αφού έμμέσως έπιδστούνται από
έκείνους πού έργαζονται αποδοτικώτερα καί αμείβονται αναλογα. Τό σύστημα Φορολογίας, όπως διαμορΦώνεται μέ τίς νέες ρυθμίσεις πού Φέρει πρός
νήσοι ή Κυβέρνησις Τσίπρα. πρός αὐτή τήν κατεύθυνση κινείται. Νε επιβαρύνονται μέ ύπέρμετρη Φορολογία, όσοι αποδίδουν. .
Κατ° αναλογίαν, αν κρίνουμε καί από όσα ἔχουν
λεχθεί περί «αριστείας», ὁ ίδιος κανόνας ίσχύει καί
στόν χώρο τής Παιδείας. 'Η αριστεία είναι κακό πραγ- .
μα καί αρα έξοβελιστέα. Αύτό πού πρέπει να πρυτανεύει είναι ή μετριότης καί γι° αύτό επιβραβεύεται.
° οι ξημεροβραδιαζονται στό διαβασμα αδίκως κοστίζουν, αφού από δέν θα Μμηθεῖ. Τό σύστημα πού
πρεσβεύει ὁ Σύριζα, θέλει όλους τούς πολίτες μέτριους καί κανέναν ἄριστα
Ἡ αἱτία είναι προφανής. Δέν ἔχετε παρα να αναλογισθεῖτε τί έκαναν μέχρι πρό 15μήνου οί περισσότεροι από τούς σημερινούς κυβερνήτες μας. Άραγε
πόσοι από αύτ0ύς συνετέλεσαν μέ τήν ἐργασία τους
στήν έθνική παραγωγή; Μαλλον έλαχιστοι. Καί πόσοι διέπρεψαν στα Φοιτητικά τους χρόνια; Οἱ περισσότεροι συμμετείχαν στίς αριστερα κομματικές νεολαῖες -καί δή στήν ΚΝΕ-καί περνούσαν τίς χρονιές
τους συνδικαλιστικώ δικαίω.
Αύτή τήν 'Ελλάδα προσπαθεί να οίκοδομήσει ὁ
Σύριζα. Τήν Έλλαδα τής μετριότητα καί τής ήσασνος προσπαθείας. Αύτή είναι ή Φιλοσοφία τών
ανθρώπων πού μας κυβερνούν σήμερα καί δέν τό
κρύβουν. Δέν ἱσχυριζόμαστε ότι τα πραγματα ήταν
πολύ καλύτερα στό παρελθόν, πως οἱ νοοτροπίες
αύτές είναι ριζωμένες στόν τόπο μας, τουλαχιστον
τίς τελευταῖες δεκαετίες. Με τώρα απέγιναν. 'Η
ἐργασία έφθασε να τιμωρεῖταιί
Οί προσδοκίες από
τήν Νέα Δημοκρατία
Γιατίή εύθύνη τής Κεντροδεξιας είναι ίστορική
ΜΕ ΤΗΝ έκλογή τού κ. Κ. Μητσοτακη στήν ήγεσία τής Νέας
Δημοκρατίας, ή Κεντροδεζια έπιχειρεῖ ένα αλμα σέ μια ἑπόμενη
πολιτική γενια, αλλα καί τόν
προσδιορισμό μιας έπόμενης συναντήσεώς της μέ τήν διακυβέρνηση τής χώρας. ίΗ Νέα Δημοκρατία, μόνος πολιτικός Φορέας
από τήν απαρχή τής Μεταπολιτεύσεως πού διατηρεί τήν πολιτική
καί έκλ0γική της διείσδυση στήν
κοινωνία, 0ύσιαστικα αναδιοργαντύνεται καί ανασυγκροτεῖται προκειμένου, μέσα στό ἑπόμεν0 χρονικό διαστή μα, να είναι σέ έτοιμότητα αναλήψεως τής έζ0υσίας.
Ἡ διακυβέρνησις τής Ἀριστερας μέ κύριο μοχλό τόν Σύριζα
δείχνει ανερματιστη καί αντιπαραγωγική. Ἀπὸ τόν ῦΙανουαριο τού
` 2015 μέχρι σήμερα, μέ τίς στρατη
γικές έπιλογές τής ήγετικής της
ὁμαδος καί τού 0ἱκον0μικού της
έπιτελείου -εἰδικα τής περιόδου
ΒαρουΦακη- τό μόνο πού πέτυχε
είναι να έπιδεινώσει μέ τραγικό
τρόπο τίς ύπ0χρεώσεις τής χώρας
πρός τούς πιστωτές της στήν
Εύρώπη καί τό ΔΝΤ, αλλα καί να
ὁδηγήσει τήν οίκονομία στό απόλυτ0 τέλμα. Κράτος καί έσωτερική έπιχειρηματικότης αποσαθρώνονται, ένώ ή εύρύτατη μεσαία τα
ζις τής χώρας πτωχ0ποιεῖται.
Ἡ αδυναμία σοβαρής καί συγκροτημένης διακυβερνήσεως από
τήν συστημική Ἀριστερα του Σύριζα, λίγο πιό σύντομα ή λίγο πιό
καθυστερη μένα θα όδηγήσει καί
παλι σέ έθνικές έκλογές. Ἡ πραγματικότης αὐτή δέν δίνει δικαιολογίες στήν Νέα Δημοκρατία να
καταφύγει, εε αἰτίας ανεπαρκείας
της, σέ συγκρίσεις καί άλλοθι μέ
τήν ατυχέστατη περίοδο τού Σόριζα. Καί αὐτό, γιατί ή Ἑλλάς δέν
έχει πλέον περιθώρια. 'Επτά χρόνια μετα τήν απαρχή τής χρεωκοπίας της μέ εύθύνη ΠΑΣΟΚ καί Γ.
Παπανδρέου, τό ζήτημα δέν είναι
κομματικών προτεραιοτήτων καί
πολιτικών ύπεκΦυγών. Εἶναι
αμιγώς έθνικό. Ἡ Ἑλλάς καί οί
“Ελληνες χαν0νται μέσα στα δεδομένα τής Εύρωζώνης καί στόν
πλήρη αποσυντονισμό τής
έθνικής δομής.
“Η Νέα Δημοκρατία, πλήρης
έμπειριών καί εύρωπαϊκής αφοσιώσεως,/θα πρέπει να δείξει τόν
δρόμο τής ανασυγκροτήσεως καί
τού έκσυγχρονισμ0ύ τής χώρας
καί τού κράτους. °Ελαχιστος θα
είναι ὁ χρόνος πού θα έχει. Καί τεράστιες οἱ προσδοκίες τού Λαού
καί τού"Εθνους από αύτήν."Οχι έξ
αἰτίας καποιων ἔωλων προεκλογικών έξαγγελιών πού έκτιμούμε
ότι θα αποφύγει, αλλα τής ἱδίας
τής πραγματικότητος καί τών ανύπαρκτων περιθωρίων για τήν ανασυγκρότηση πού θα ἔχ0υν απομείνει πρίν από τήν όριστική καταρ
ρευση καί χρεωκοπία.
Ἡ νέα ἐποχή
για τόν λιμένα Πειραιώς
τα κέρδη καί οί αλλαγές πού δρομολογούνται
ΑΝΑΠΤΥΞΗ τής ναυπηγοεπισκευής στήν Ἀττική αλλα καί τής
κρουαζιέρας ύπόσχεται ή (30800
δια τών ἑπενδύσεων πού δεσμεύεται να κανει μέ τήν απόκτηση τού
67% τού ΟΛΠ.
Ἡ κινεζική ἑταιρεία έχει δεσμευθεῖ να προχωρήσει σέ έπενδύσεις 350 έκατ0μμυρίων εύρώ για να
ἐπισκευασει τόν προβλήτα Ι, πού
δέν ἔλεγχε, να αναπτύξει τήν ναυπηγοεπισκευή, να αναπτύξει τήν
κρουαζιέρα, να αναβαθμίσει τό έπιβατηγό λιμανι πού χρησιμοποιεῖ ή
ακτοπλοΐα, καί να μεγεθύνει τήν
δραστηριότητα τού τερματικού
στήν αναπτυξη έμπορευματικ0ύ
κέντρου πού θα Φιλοζενήσει, πέραν από τίς ήδη παρούσες Ηοιν1εττ
ΡεοΙςετα, ΖΤΕ, Ηιιεννοί καί ΒΑΤ,
καί αλλες πολυεθνικές πού θα έπιλέξουν τόν Πειραια ώς πύλη για
τήν Εύρώπη.
Μετα τήν ύπογραΦή τής συμ
Φωνίας απομένουν ακόμη κρίσιμες
.ένέργειες πού πρέπει να ὁλοκλη
ρώσει ή Κυβέρνησις, μεταξύ τών
ὁποίων να περασει τήν συμΦωνία
από τήν Βουλή καί να νομοθετήσει
για τήν μετεἔέλιέη ως Ρυθμιστικῆς
Ἀρχής Λιμένων σέ πλήρως ανεξαρτητη αρχή, ένώ έκκρεμεῖ καί έγκρι
αύτοκινήτων (σετ τρωω). ΠαραλΖ. λήλως, αναμένεται να προχωρήσει
σις από τήν “Επιτροπή Ἀνταγωνι
σμού. Τό ΤΑΙΠΕΔ έκτιμα ότι εντός
τού°Ιουνίου θα έχει ὁλοκλη ρωθεῖ ή
συναλλαγή. 'Η συνολική στα τής
συμΦωνίας πωλήσεως τού ΟΛΠ
ανέρχεται, σύμΦωνα μέ τό ΤΑΙΠΕΔ, σέ 1,5 δισ. Στό ποσό συνυπολογίζονται καί τα μερίσματα καί οἱ
τόκοι πού θα είσπραχθούν.
'Η συναλλαγή διαρθρώνεται σέ
δύο σταδια: Στό πρώτο ή (30800 θα
καταβάλει ποσό ύψους 280,5 έκατ.
καί θα καταστεῖ μέτοχος τού 51%.
'Εντός διαστήματος πέντε ἐτῶν, έΦ9
όσον έχει έκπλη ρώσει τίς ἑπενδύσεις πού περιγραΦονται στήν συμΦωνία, θα καταβάλει έπί πλέον 88
έκατ. καί θα αύζήσει τό μερίδιό της
σέ 67%.
(Λεπτομέρειες σελ. 2)
Σήμ ρ α
Περισσότερα σέ
είσφορές καί Φόρους
Μείωση τού διαθεσίμ0υ
είσοδή ματος των περισσοτέρων 'Ελλήνων έπιφέρει τό ασφαλιστικόΦορολογικό κυβερνητικό
νομοθέτημα της Κυβερνήσεως. Σελ. 2
Οί εύν00ύμενες
Οί όκτὡ οργανώσεις πού
 θα διαχειρισθούν τόν πα
κτωλό χρη ματων της
Κομμισσιόν για τήν αντιμετὡπιση της προσφυγικῆς κρίσεως. ΣΕΛ. 4
'Η τελική μαχη
Κλίντον-Τραμπ
'Ο Ντόναλντ Τραμπ καί ή
Χίλλαρυ Κλίντον πιό κοντα στό προεδρικό χρίσμα
μετα τίς προκριματικές
τῆς Ν. 'Υόρκης. Σελ. 5
Η 771108 ?01108
Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
Ἀντίθετα μέ όσους σας κατηγορούν -έπειδή σας ζηλεύουν- ότι δέν
διαθέτετε τίς ικανότητες Με πρωθυπουργού, πιστεύω ότι καί όλα τά
προσόντα έχετε καί ό καταλληλότερος πολιτικός όχι μόνο νά κυβερνήσετε τή χώρα μας, αλλά καί να σωσετε τήν Εύρώπη από τή διάλυση
είσαστε. Τό αποδείξω, αφού καταΦἑρΜ νά ΜΜΜ ο! Βρυξέλλες
μέ τό ΔΝΤ για τήν αξιολόγησή μας
καί νά ζητούν νά λάβουμε μέτρα
έννέα αντί πέντε δισ. 'Ιστορική έπι
τυχία σας καί αὐτή!
°Εφόσον όμως είσαστε ίκανότατος
ως πρωθυπουργός, πῶς συμβαίνει
δεκαπέντε μήνες από τήν ἡμέραι πού
αναλάβω τήν εξουσία νά βρίσκεται
ή Οίκονομίαίμας σέ χειρότερη κατάσταση από τότε, καί να συνεχίζεται
ή αφαίμαξη καί τών τελευταίων κερμάτων από τα βαλάντια τού λαού;
« Κύριε
Τό κοκό όφείλεται στίς καθυστερήσεις.
Καί οί καθυστερήσεις Μαντώ στήν
ατυχία σας να βρείτε άξιους συνεργάτες. 'Ενώ έσεῖς, κύριε πρωθυπουργέ, διακρίνετε μέ τήν σοφία σας τί
είναι συμφέρον για τή χώρα, σας
εμποδίζουν να προχωρήσετε στόν
σωστό δρόμο οί ύπουργοί σας! Για
να καταλήξετε στή συμφωνία με τήν
00800 πού ανοίγει ὁρίζοντες για
νά γίνει ή 'Ελλάδα μια από τίς Ισχυρές
οικονομίες τῆς Εὐρὡππς. χρειάστηκε
να καταβάλλετε προσπάθειες δεκαπέντε μηνών προκειμένου να ξεπεράσετε τα έμπόδια.
Ἀντί δηλαδή να έπικεντρώνετε
τήν δραστηριότητά σας στήν ανάπτυξη, καταναλώνατε τόν χρόνο καί
τόν κόπο σας για να απαλλαγείτε
απο τούς ανατιθύμητΜ που σε ραζουν τρικλοπσδιές καί αμφισβητούν
τήν κυβερνητική 'γραμμή πού ήταν
δική σας έττιλογή. Χρειάστηκαν πέντε
Πρωθυπουργέ..
Έτσι έκανε ὁ Ἀνδρέας
μήνες για να ξεφορτωθείτε τόν κ. Βαρσυφακη μέ τό ένα οι». Πήγαν χαμένοι αλλοι τρεῖς μήνες προκειμένου να
ξηλωσετε από τήν κυβέρνηση τόν κ.
Λαφαζάνη, τήν κυρία Κωνσταντόπούλου, καί κάτι αλλους, πού δέν
θυμαμαι τα όνόματά τους, καί φαντάζομαι ότι τα έχετε λησμονήσει καί
Μςόἴδιος,πούτωςείχατεΜΜ¦
σέ προσωπικότητες τού πολιτικού
χωρου, αφού τούς είχατε αναθέσει
ύπουργεῖα. Τωρα, πάλι, είδαμε τόν
κ. Δρίτσα καί τόν κ. Σπίρτζη να διαλαλούν τήν διαφωνία τους σχετικά
μέ τήν συμφωνία μέ τήν 00800 καί
τίς αποκρατικοποιήσεις τού λιμένας
τής θεσσαλονίκης, των σιδηροδρόμων, τών τοπικών αεροδρομίων καί
τού 'Ελληνικού, καί να καταγγ0ιλσυν
ότι έπιχειρεῖται ξεπούλημα τής
έθνικής περιουσίας!
Πόσους μήνες ακόμη θά αφήσετε
νά πανε χαμένοι, καρε πρωθυπουργέ,
μέχρι να αποδείξετε στούς ύπουργούς,
σας πού σας αμφισβητούν ότι είσαστε
ο αρχηγός τής κυβερνήσεως καί ότι
καθορίζετε Με τι γραμμή της; 'Ολοι
ξέρουμε ότι πρότυπό σας είναι ό
Ἀνδρέας Παπανδρέου.'Εχετε εξάσκηθεῖ να μιμεῖστε άριστα τήν θεατρικόΜε του στίς όμιλίες καί στίς κινήσεις,
καθώς καί τα χωρίς αντίκρισμα «θα»
καί τα συνθήματα του. Νά σας θυμίσω, λοιπόν, κύριε πρωθυπουργέ, ότι
ό πολιτικός πού θαυμάζετε δέν σε δεχόταν ποτέ να αμφισβητεί' ένας
ύπουργός του, καί μάλιστα θρασύτατα, τίς δικές του αποφάσεις. 'Αν ένας
ύπ0νργός διαφωνούσε μαζί του, ὁ
Ἀνδρέας Παπανδρέου δέν περίμενε
μήνες, ούτε κάν μέχρι νά προσγειωθεί .
τό“αεροπλάνο μέ τό όπσῖο ταξίδευε,
γιά νά τόν απολύσει! Βέβαια, ό
Ἀνδρέας απέλυε έναν, όχι πενήντα
τρείς! Μέ τίς Με σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠεΝΜ£Σ
Ξ(;.'=,¦`=,)ί ί [Μ ί)! Ἡ( ') ί λ ί Η! ί)
ο Περιβαλλοντικές όργανώσεις ζητούν άπό τήν
Εύρωπαική 'Επιτροπή να
παρέμβει καί νά ακυρώσει
σχέδιο τής πολωνικῆς Κυβερνήσεως γιά ύλοτόμηση
στό δάσος Μπιαγοβιέζα,
τό τελευταίο κομμάτι τού
άρχέγονου δάσους πού
κάλυπτε κάποτε τήν Ἀνατολική Εύρώπη. Δίκιο
έχουν. Τό δάσος εύρίσκεται ἀνάμεσα στήν Πολωνία καί τήν Λευκορωσία,
έχει έκταση περίπου 1,5
ἐκατ. στρέμματα καί πα
Ζ ΖΞΕ|ἑΡΖ Ξ
ο Σπάνια θεάματα μπορεί
κανείς νά δεῖ στούς δρό
μους τής Κούβα; Χορευτές
μπαλέτου δίνουν μικρές
παραστάσεις μαγεύοντας
τούς περαστικούς μέ τίς
χορευτικές φιγούρες τους.
Σύμφωνα με τόν φωτο
γράφο ΟΜετΕοὺΙσε πού
απαθανάτισε κάποιες από '
αύτές τίς σκηνές; κι Κουβανοί είναι από τούς καλύτερους χορευτές στόν
κόσμο, ίσως ἐπειδή ή κίνη
ραμένει σχεδόν άθικτο από
τό τέλος τής Ἐποχής των
Παγετωνων ἑδῶ καί
12.000 χρόνια φιλοξενών
σ¦Ξ καί ὁ ρυθμό; ρέουν στό τας 20. 000 είδη ζώων.
άφροκαραιβικό αίμα τους, | |
αλλά πιθανότατα αὐτό ή «ΝαμασΤε» στην Βομόφειλεται πρωτίστως βάη! ΌΧΙ, δέν τι ΥΜΕ
στήν 7νδία Αύτό, τό «Νε
σ ν ωσικί σ ολή καΤή ρ η χ απατα» δηλαδή, πούείναι
ταρτιΜ πού είναι μέρος
τῆς κληρονομιάς τους».
'Ο, τι καί νά είναι, οί είκόνες
είναι ύπέροχες.
ο Στήν πόλη Σκάντερμποργκ τής Δανίας γίνεται
κάθε χρόνο τό Μουσικό
Φεστιβάλ Μπασκετ, ὅπου
ή μπύρα... ρέει άφθονη!
Πλήθος κόσμου τό ἐπιοκἐπτεται καί δημιουργείται
πρόβλημα μέ τή διαμονή
του. Έτσι, οργανώθηκε
ένα πρωτόττπτο κάμπινγκ
μέσα σέ ένα καταπράσινο
δάσος μέ όξιές δίπλα στήν
λίμνη τής πόλεως. ἘκεΞ
αυτι σκηνών, ύπάρχουν
καταλ ύμάτά σέ σχήμα μεγάλων «δοχειων» μπύρας
ύψους 11,5 μ. καί διαμέτρου Ζ2 μ. Μέσα έχουν
δύο επίπεδα. Στό κάτω
είναι τό καθιστικό, φυσικά
μέ ένα μίνι μπάρ, καί ἐπανω τό ύπνοδωμάτιο!
καί συνήθης χαιρετισμός
στήν °|νδίά είναι τό όνομα
ἐνός νέου ύψηλού κτιρίου,
περίπου 300 μέτρων, τού
Ναυτικο Τούσα πού μοιάζει μέ δύο χέρια, πού
ύφώνονται ἐνωμένα πρός '
τόν ούρωό. Τί έχουν πάθει όλοι καί θέλουν νά ζούν
όλο καί πιό ψηλά;
ο Στήν πόλη Μιτάκα τής
7απωνίας κάποιοι αρχιτέκτονες-καλλιτέχνες συνέλαβαν τήν ίδέα νά κτίσουν
διαμερίσματα πού μοιάζουν μέ παιδότοπο, σέ
διάφορα οχήματα καί μεγέθη καί μέ έντονα χρώματα μέ σκοπό νά... άναστρέψουν τό πεπρωμένο
τῆς ζωῆς των κατοίκων.
Άν ήταν νά αλλάζει έτσι
τό πεπρωμένο, θά είχαμε
βάψει πρό πολλού όλη
τήν χωρα...
Διαβάστε τά αρθρα
«Οί λίστες ντροπής»
Κ Σουγι0υλτζόγλου (σελ.,2)
«°Η "Εξ0δ0ς τού Μεσολογγίου»
ΓιώργοςΝ Παπαθανασόπουλος (σελ. 7)