Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ι 400.000 που 00 Μουν ΜΜΕ.
0001870 ΜΒ
 ιιιιύ 00 Με 200 0 αν Μια
Β Ι ΔιαΒιιαιε ακομα...
Πέταῆο
ιΔΡγιΗΣ ' Αρενε5,
Νικο: Μθσ|ᾶ,
ΜΜΜ ¦
0,τιιιει5 ΑΑ 
(3,5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
 ΑΝΑΤΑΡΑἙΕ|Σ ΣΤΟ ΣΚΗΝ|ΚΟ 
'η Ι ε 
ναιιεϋει ι > 0 ή ἔκ"
. Μ. ' Ν κι Ταικαααιι και
α00ιως _¦ι4_ η ιιαιὡκεααιι
ακ.Ταιιιααα   
Δεν οεοω νο οικω ο: . #4
ΟΠΘἑΟΜΟω 0 
Διε0οονοη αροε το οριστεοο με νέο ΠροοωΠο οχεὁιΟζει
ο κυβερνηση κοι στο Βοθοε ουνεργοοιο με το Γεννομοτο
"ΜΜΕ " Στο Ποτομι οῆῆοι Θεῆοον Δεξιο κοι οῆῆοι Κεντοοοοιοτεοο
ΜΝΗΜΕΙΑ»
Η σφοδρή επίθεση κι .
κοτο Με κοΒὲρ0ιιοηε · ί . Συνεδριο
Διγουν και Π ,, Πσθὡν
' _ 7 Παιρνουν τς' γ|ο τον
 00 συντρ9φ'κσ Καριακο
ή ή μσΧσ|ρωμ0τ0 ΠροΒῆομομε
 η Κ '9 κωμωνωορωΜοω“εω το“5Βοωνω5 Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ιογ
Δ|0ῇΟΥ'σ ιιΑΝΝιι ΒΟΓΛ_ .
«Η ιιοιιεια 
000 ιιοιαιει' ›
Με 3 ·
για αῆῆαγὲ5 π... ΜΜΜ Με ΕθΝ|κΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΑΑΝΕιΣΤΩΝ μ
στην Παιδεια
ιιε κααϋιαΜΜΜ»
Υποβαθμίζουν το Λύκειο 
οι 00000· ;_ ·> ή
· -ι ¦1 ·,- _ - ἔν. · ' .
Οργισμενοε "00 0000080000' 80€· · · 
υαοαργο5 ιαι Ε“πωω ω 
με ῆ0μἑνο Γιατί βάφουμε Ξεκαιινιασ|μα
το Ζωνορ¦ κόκκινα αυγό
'4 28-29
δύο καριων Μ "Μ"