Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Ι ····· `~
'..·· ··.__
,·..···.:χ`
,:,.······_·τ
.··...····¦¦
.!ιΜΜιΜ|Μ ιι·
· Τιμή 2.58
κἩ.>Μ·νι :ΜΑΜ μΏ·”
 τοστοιχιιμο --_ ,  ό ο
Μητσοτάκη πρωταγωνισιες ΕΠΙ! 'Ι"""
ἄΜΪἄἙ“ οιον«ΜνοΒιι»ιιις ιιἙιοΠονιισιις 
_ ΜΜΜ. Μ ο προσσοτιεςνιιι ιιιιιιυτεΜςτιιςοιιὶιιρΜιπεΕσιις. 7|.ωιμὶ `
εν όψει «κόΜνων» Μ. Μ
ΑΣΦΑΛ|Π|κ0 · ΦΟΡ0Λ0Γ|κ0 «Μ|ΜΗΤΟΜΟΣ»
Γιατἱ δεν βγαἰγει
ο «λογαριασμος»
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ «ΕΓΓΥΑΤΑΙ»ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ · ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
· Μ Μ νο Μ Μ ουξόσεις φόρων σε Μ. Προιόντο κσι υπηρεσίες όρου
Ζ ιι Μ ως Μ κι· ιι Μ τι χώρο έχει οντογωνιστικό ΜεσνεκτΠμο. Εκτός από την
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΜΜ,ΜΜ εισφοροειιιὁρορἡ2Ο%εΠί του εισοὁἡμοτος κοι 1% στον ρ ΑΠΟΨΗ
Μ και Μ Μ, Μ ειιικουρικἡ σοφόῆ·σο. οκοῆουθεί κο· δευτερο κυμο μέτρων,
πω κγ^ΝθΜ και των Μ κι· συνταξιούχων. με ουξόσεις σε έμμεσους φόρους κο· όνοὁο του ΦΠΑ οσο
ΗΜ|κΠ Ι Η κοινωνίο έχει φτοσει στο όριο της, Με το 6ιοῆό ν/σ κσι γισ το 23% στο 24%. την ὡρο σου κο· τρίτο «ΜΜΜ "ως η
ι νο ο χθεί η ' του ' στο' οντοι «τ έ υ Ποκέτο ' ν ίσκετοι στο σκ ο. ·
ΜωγΜ οσφω μειωστι κόστους ο Μ ς μενω 80 σρ· ΜΜΜ η σ|ω"" γω
τα “Ι||¦ω"“ το «κόκκινο»
χΜ» ΜΙΒ 'τι η η
δάνειο;
Βυ5ιΝεεε στα"
Το Μ .
Μω'Μι
ν· Μη:
' Η κυβέρνΠσιι έσωσσε νο κσττιθέσει το νομοσχέδιο γιο το οσφολιστικό
κοι το φορολογικό. ολλό
ιστό το συνολική εικόνσ
τιιισυσιόζει το κρισιμότερ0
Η Ε· ένο Ι
«γο#Κει »
κομμάτι τικ τιΕιολώγιισΠς,
οι σιισφοσεις γιτι το “κοκκινου δάνειο.
· Σω τι στους έχει · ΣΕω _
 Έως Προς τι τιυτίι τι σιωιιιτι:
 ΜΜΜ· Ανετ0ιμόΠιτσ τιιιό ΠΑΕ»
- Ι μος του κ. ΣτυθτικΠ τι
Ηυ8νιει¦ΖΤΕ. Με
Ι ί: 5553 σιιμβσίν£ι κάτι άλλο; Ἡ)
έ ΤΚ Ἡ ἶΡ1ἶ Δ · ν Ἡ ΔΝΤ, ειτσν£ρΧσμεΎο στις
- “ Π Μ" ί _ Ϊ; - ω σε δισΠμτιγμστευσεις¦ τινέβ(ιΜο- 9 ~ 4 ε ί' ' .Ο ο ῖ“ἱῆ Ώ ερ Οι Ο 5· ΑΝ ' ο 7 . ανείω αλλά σε το θέμο τωνδονεἰων
· σε· 7 <_ Μι ¦ _ ¦ - το ,· ¦ τη` · ο ιςδ1οΠ) ιΒτι8ιιιοεε ποιπσἶ τοἶ9.`Πω5 θα γινεΜΜΜ ονοδιρπ. ;Ξι:;Σ:ῖκ[ἐΠ(ΜξΠἙΜ
Ο “ ΤΡΑΜ ”ω “ΙΌ“ωἙ ' -` , : η θ:
>Μ“Μ εταιρεια διοχετρισπ£, τι οξὶοπ0ιπσπ του νεο! εε£σ£ε < ΜΗΝ) ΜΝ, “ΜΗ (ΠΠ
Μ "Α Ν .Η ι ρ η Ο|(1Χ£ΙΙ)ΙΟΠ “κοκκινωνυ ·
 τα”, οφεΙΜΜ και Οι παρεμβσσ819 στο ΜΜα88Μ€ΠΙ. κ(Η @ίηΙῳων δανείων
ΙΙ!τθΕρομ;__Μ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Νέα κόντρα Στήριξη με ΤΑΠΕΔ,
- αυτήν τη φορά για τα ΕΛΤΑ.
 ζ 7, 4 Ι β Ι Οπρ0βλημστισμὁς τωνονσλυτών `
· ἰ 'ΙΒ"Ι'"Ι|Β'ΝΙΙ,ΙΙ'| 'ΙΙ Η" Σὲ! γιατομϋλοντηςΔΕΗ.
ιι 'Αγκυρα, ιιιιιιοιιιιοι οι «28»
8 Πόσο θσ τιντεξει τι ευρωτουρκικιι συμφωνία
- Ο Ουγνρος ΠρωθυΠουργός ΠροΠ(ιγονὁιζει
«Σένγκεν ΝΟ 2». · Σελ τι
 ΓιατίκρατοὐνωςόΜτσνκΣπργω ·
 στηνΕπιτροπἡΠαῳνἱων; ΗΜτΜστην Ελλάδα