Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Παράταση της αβεβαιότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτετΠΡοτικι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕ|Α
ΥΓΕ|Α
ΕΡΓΟΝΟΜ|Α
Φ €ι·ἑοησηιία
ωνννν.οι°οοηοηιίε.οτ
ΠέμΠτΠ 21 ΑΠριλίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕπιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.048
φορείς της αγορας
ΝΕΕΣ ΒΟΑΕΣ
ι . ,
Παριαν Τισεν
|·| επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στη «Ν»
ΕΞΑ|'|0ΑΥΕ|
|·| Κ0Ρ||Σ|0Ν
[διαπραγμάτευση] Παραμένουν ανοικτά μέτωΠα το ασφαλιστικό, τα «κόκκινα» δάνεια, καθώς και το αφο ρολόγΠτσ
Πα ράτασΠ τΠς αβε βαιότΠτας
Συμφωνία με τους θεσμούς για τους έμμεσους φόρους και αύ ξΠσΠ ΦΠΑ στο 24%
σημερα στη Ν
Σαουδική Αραβία: Προσφειίγει
σε δανεισμό 10 δισ. δολ.
Η δραματική μείωση των εσόδων απο τις εξαγωγές
Πετρελαίου αναγκάζει τη Σαουδική Αραβία να Ζητήσει δάνειο απο ξένες τράπεζες, ύψους δέκα δισ.
δολαρίων, για Πρωτη φορα σε διάστημα μεγαλυτερο της δεκαετίας, καθως το Ριάντ καταβάλλει
Προσπάθειες να Περιορίσει το έλλειμμα-ρεκορ Που
έχει Προκληθεί λογω των χαμηλών τιμών του
αργού. >27
Προγραμμα 230 εκατ.
στους νέους γεωργοιίς
Περί τα 230 εκατ. ευρω Προβλέπονται για το
Μέτρο 6.1 των Νέων Γεωργων του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 20" 4-2020, η Προκήρυξη
του οποίου προγραμματίζεται να γίνει ανα Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι, ενω οι εκτιμήσεις
προβλέπουν σε τουλαχιστον 8.000 νεοεισερχομενους στον κλάδο. >ί 3
Αγρότες: |'|ιστώνονται
ενισχύσεις 650 εκατ. ευρω
Μέσα στη Μεγαλη Εβδομάδα και Πιθανώς έως τη Ν.
Τετάρτη αναμένεται να πιστωθουν στους δικαιούχους αγροτες Περί τα 650 εκατ. ευρω. Προκειται
για τα υπολοιπα της βασικής ενίσχυσης 201 5
ύψους 100 εκατ. ευρω καθως και για το «πρασίνισμα» ύψους 550 εκατ. ευρω. Οι δικαιούχοι
ανέρχονται σε πανω απο 720.000 σε ολη τη χωρα.
Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία και γίνονται προσπαθειες ωστε να καταβληθεί στο ίδιο διαστημα και
το 70% της προκαταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης. >'| 2
'Εξι μήνες πίσω πάει
η επένδυση στο Ελληνικο
Την εκτίμηση οτι το χρονοδιάγραμμα για την υλοΠοίηση του έργου της αξιοποίησης του Παλιού
αεροδρομίου στο Ελληνικό θα παραταθεί για ΠερίΠου 6 μήνες έχει η διοίκηση της |_αιηαε
0ονε|ορηιοΠτ. >1 8
ΕΩΣ 2,5 Α|Σ. |·| ΦΑΡΡ|Α|(Εγ'|'||(|·|
ΔΑΠΑΝ|·| |'|Α το 2015 >13
Περισσότερες αΠό 1 2 ώρες διαβουλεύσεων Χθες
δεν στάθΠκαν αρκετές για να αμβλύνουν εντελώς
τις διαφωνίες σε βασικά «μέτωΠα» τΠς διαΠραγμάτευσΠς, όΠως το ασφαλιστικό, τα «κόκκινα» δάνεια αλλά και το θέμα του αφορολόγΠτου Που Παραμένει ανοικτό Πάνω στο τραΠέζι. Μέχρι και αργά Χθες τΠ νύχτα οι διαΠραγμάτεύσεις συνεχίζονταν με αμείωτΠ έντασΠ, με εμφανΠ τΠ διάθεσΠ τΠς
ελλΠνικΠς Πλευ ράς να κλείσει άμεσα Π αξιολόγΠστι, να καταγραφεί ουσιαστική Πρόοδος στο αυριανό ΕιιτοἔτοιιΡ και να ολοκληρωθεί Π συμφωνία σε έκτακτΠ σύνοδο των υΠου ργών Οικονομικών τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Πρωινή συμφωνία για
τους έμμεσους φόρους, με τΠν αΠοδοΧΠ τΠς αύξΠσΠς του ΦΠΑ αΠό το 23% στο 24% εΠισκιάστΠκε το μεσΠμέρι αΠό τΠν εμμονΠ, ειδικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να μειωθεί αμεσα
το αφορολόγΠτσ στΠν Πε ριοΧΠ των 8.1 00 ευ ρω. Λίγο Πριν αΠό τις 9.00 Χθες το βράδυ, αρμόδιος κυβερνΠτικός Παράγοντας Πρθε να Προσθέσει στον κατάλογο με τα ανοικτά θέματα και αυτό των «κόκκινων» δανείων, τονίζοντας ότι υΠάρΧει αΠόστασΠ
ανάμεσα στις δύο Πλευρές. >3, 5
ί 00 000
ΦΟΡΟ-"ΕΑΜ
00000 ΣΤΑ ΠΕΣΑ|Α
ΚΔ' Υ||·|·|Μ
60000 "||('|Ά
Ε|Σ0Α|ι|ΝΑΤΑ
97 15]
- Σύνολο φάρου 2015
- Σύνολο φόρου 2016
40 000
Φορολογικές ετιιβορονοεις για μικτό εισοδήματα
20.000
2.055 1.716
ί 5.000 30.000
15625
5.52ο 5976
50.000
Συνολικά εισόδημα - Ποσο σε ευρω
100.000 200.000
[ερευνα] ΣταθερότΠτα, ασφάλεια, ΧαμΠλΠ φορολογία αναΖΠτσύν εκτός... έδρας οι ελλΠνικές εταιρείες
Τι σΠ ρώΧνει το εΠιΧειρείν εκτός συνόρων
ΕΠτά εταιρείες τΠν Πμέ ρα ανοίγουν στΠ Βουλγαρία - ΣτΠν οκταετία μετακόμισαν 1 5.000
ίλιιξιιιρὁθεσιια1
'ΕκρΠξΠ Χρεών
Προς εφορία
και Ταμεία
ΕκρΠκτικό μίγμα για τΠν οικονομία αΠοτελεί το
άθ ροισμα των λΠξιΠρόθεσμων Χρεών Προς τΠν εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, το οΠοίο υΠερβαίνει
τα 105 δισ. ευρώ. Στο Πρώτο τρίμΠνο του 2016 οι
οφειλές Προς τα Ταμεία κατέγραψαν αύξΠσΠ 429
εκατ. ευρώ και το συνολικό υΠόλοιΠό τους διαμορφώθΠκε σε 15,8 δισ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα ΧρέΠ
Προς τΠν εφορία, αυξΠθΠκαν κατά 218,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και συνολικά στο Πρώτο τρίμΠνο του
2016 ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευ ρώ. >11
ΑΝ'|'||'|ΑΡΑθΕΣ|·|
|'|Α ΑΞ|0Α0Γ|·|Σ|·|,
0"(0Ν0Ρ||Α,
Β|ΩΣ|Ν0'|'|·|ΤΑ ΧΡΕ0ΥΣ
ιη.Εβ00ι·0Μι
ΣυγκράτΠσΠ
τιμών
στΠν αγορά
κρέατος
Στο μεγάλο Παζάρι τΠς Δράμας
έΧει σΠμε ρα στραμμένο το βλέμμα ο κτΠνοτροφικός κόσμος,
όΠου θα διεξαΧθεί Π κρίσιμΠ
διαΠραγμάτευσΠ με το εμΠόριο
για τΠν τιμΠ των αμνοε ριφίων. Οι
αλυσίδες σούΠερ μάρκετ είναι
έτοιμες να ΠριμοδοτΠσουν τΠν
τιμά σε αρνί και κατσίκι στα Περσινά εΠίΠεδα. >1 Ζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα