Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ωω¦., Λ. ·- .
 “ὶ·ὶὲ·_ἶ |··'·ῳ θ' ·
 ΧΙΛΗ' 
£οΡΕΑΝ
2Ι ΑΠΡ|Λ|0Υ
201 ό.
καθημερινή
Αθλητική
Δρ.Φυλλου
Ι.75Δ. “
Τιμἡ;|.3°€  '
τ 8 ω· ` Φ ε
“ _ ω
η - · η `
.¦ . 8. ' 
τον ΜΑΜ
ί εαντοεετ
τ· εντομα
Σἰφουνος
ο Θρύλος!
ὁτἑλυοΞ το
Ρέθυμνο κατ
ετοτμαζετα1
ντα Γορεειτ
( στην Α]
Ά ' 'Ι τ · Σοί1Πεμ
Ρ ' ' ΠαΠτ1ν1κολαου, η
Λοτζἑοκ1
/4ΞΜμουυυΔῦἑ::
· ΠΜΡοτακΜ. 
..Μις *Ξ%Μω . ...ν Μ“τ “- 4 7,
_ η λη
:τα κομἰτοιο του ρ | .
τ · _  ζ τ
μΠαοκΣτ κατ Πανε _.
[την Κυμ1ακἡ] Μουσε
στη Λεωφόρο
Ντα το 4-0 κατ το
νταμπλ!
ελει ο Ισπανός και πωσ το ξεκᾶθαμο Πλαυο του Ολυμπ
η|>.%*ΉΙ'= Μα·  ε  ϊ Μ ,ΙΜ Μ η _
ατενη πομπο ς του Ατμομηιυ 
χ __ὶ Η Μη" το" ως!" ω" ς' _  χ _  _ _ ἔντ1κ·οἶδυ ΠΣ1μτῖἶα
_ . Πανιωνιου -> τ“ · · ό' ολυ Π1ακο 7
· οαΜ¦Το... Μου · · ~ μ ς' '
ς ) δίλημμα για . 7 .
ΤσὁΡ1 ΧΩ θμυλο “κάνει πολλὲς Φως “ ' κ ' φμανἰζΣ1 το Σ1ο1τἡρτο
_ Ο "ΗΗΕ μέσα στο γήπεδο, είναι " ·  ν1ττ τον τέλμα) της Α1
Γυρίζω στην Μ - ¦ χρήσιμος ακομα τα οταν _ Ε" ω - _. “ 7 ·“ἶἶΪὁλΟψΑὐὁΡὡν Ξ
. ( το καλοκαίρι . _ δεν παρω”, τόνισε  7 ο Ί < ·    
Ϊ Ἡ το!"ῳ· Μ'