Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- 3ῦ' οι·
Ϊ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1032 Τ|ΜΗ: 1,3Ο€
γ! τ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Με ΗοΑΑογΣ ΑΗοΑΣκΤΣΣ ΣΑΒΒ|Δ"Σ:
ΣΚΕΦΤΟΜΑ| ΝΑ
7ΑΗωΤοΝικοΣΜοΙΗογ:«ΑΗΑΝΤΗΣΣ» - Ό ` _ _
Ι ΣΤΗΝ ΣΜΗΜΣΗ Τογ ΜΣΤΑΗογ ΜογΣ·κΗΣ 7 - 4 _' ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
Μ·ΝΩΤοΝΑΩ_Φ_
Τογ ΗοΝΤ·ογ:
γΗοΣχΕΣΗ·ΗΑΝ ΣΑΒ¦ΑΗ ι ο· Τ·Σ ΑΞοΝΕΣ
οΡΑΜΑΤοΣΤ·Α ΕΝΑΝ ΜΕΑΑο Η¦κ Ϊ
' ΤΑΑΑΗΤΩΡΗΣΑΝ Η
ΑΝοΡΤΑΝΩΣ·Α Μ ΗΡοχΕ·ΡοΤΗΤΑ
Η ΜΥΓΑ @ΜαΕ@Μ
 ΕκκΑοΑΡιΣΗ
Η ο,Τ· κι ΑΝ Τ·ΝΕ·
ΑΗοΦΑΣ·ΣΜΣΝο· 0' κ|ΤΗ·Νο· ΝΑ
ΤΗΝ ΗΗοχΑΗΗΣογΝ ΑΝΣ:ΑΗΤΗΤΑΣ Μ Απο Το ΗΣΗ|ΣχοΜΣΝο Τογ ΝΣογ ΝοΜογ "ο "^'Χ"'^' Με»
' - ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡ|ΦΤΗΣ
' ΧΑΡΗ ΜΝΑΦΞΡΗ, ΝΤ0Γ0 ΝΑ' Ψ! Μ|ΑΗΣε Τ|ΑΤΑ «ΗΡεΗε|»
ΜΝΣΤΑΝΤ|Ν|Δ" ΑΡΗΣ ἱἔ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Με ΤΗΝ κΗΦ|Σ|Α
- Σ|ΜΤΜκ: ΣΟΒΑΡΟ'
Η ΗΗοΣΤο|ΜΑΣ·Α Τ|Α Φ·ΑΑΤΑ Μ ΣγΓκΕΝΜΜΕΝω
Σελ89 _
ΧΑΝΤΜΗοΑ ΗΑΝΣΑΑΗΝ·ο ΑγκΣ|ΑΝ Μ Η Ο  ί Η
Η ΗΑοκ-ΑογκΑΣ 36-18 ΑΡ|ΣΤοΤεΑε|ο κοΑΑεΤ|ο-ΤεΑ ΣΗΑΗΤΗΣ7-1 _¦ _¦ 1__¦ / / #_¦' Ο]
· β 4 ΠΠ τμ!" Ψ°Ρ“ ΣΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΝ 16 ΣΕΑ·ΑεΣ εΝοΕΤο
ΕΤο|ΜοΣ “Η # , * ΣΤο κοΑΗο $ΜΜ_ΐ
  2-0 Ο 'ΓΗΣ ΗΡ°κΡ|ΣΗΣ .3583.  ' * ` στην κορυφή ΘΕΣΗΣ εΡΤΑΣ|ΑΣ
   ΜΜΜ 2553 ΑΜΑ'
ΤΑΚΟΥΡ|ΔΗΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ' ¦
ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΒΗΜΑ Γ|Α ΤΟΝ Τ|ΤΑΟ ΚΟΚΚΩΝ Η, ΑΛΕΑΝΟ Σελ 14
ηΑοκ-Φο|Ν|κΑΣ ΣνΡον ϊ
21 04