Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· _ ' σ:ωιωη“ _
ο °ῇ""“|°κ°ς “°Κόρ"|°ε“ =° ι Με" εκτοο οωοεκοσο€κοι
Ρεθυμνο κοι'την κυριοκη παει "Μωβ" Μ"°Μ¦ζ“' “ΠΜ εἰ” | , γ η Εοστοχοι
με τη... σκουπο στην κρητη η τους Μπεσκ¦.Μ“"Μκω να ¦ - ~ _ . οι μοκυτικοί
ο οίνουν`ρεσιτοηι ' ε | ` ε κρητικοί. ορποζον
ο η -- -ι το ριμποουντ. εκμε. τοπικα" στο
εεκίνημο την ΜΜΜ
ενεργειος του οθυμπιο- '
κου κοι ετσι στο σε' το
σκορ ητον 37-38 ο
:το επομενο σίπεπτσ
οι -ερυθροπευκοι»
σουπνίσθηκον. η
εκσνον ενο σερί 8-0 
κοι το ημίχρονο '
εκηεισε στο
43-38
Διευθυντήςτυντοεεως:ΣτΡΑτοΣ ΜΑκΡΗΣ ί] € ι ε ΠοτιοΝικοπ. ον"
ΜΜΜ" τι ΑπριΛιογ 2045 ο Α.Φ. 45939 ' . _
¦ ¦_|='-_οοι·ιπ;στο Μετρο τ' η
 η2θπεπτο: οιῇΠειροιώ-ι ν
: .τετ ο›μονοντον |τεηειο.ι
"ῇ_ετρεχον;με το Με...
η εεχοομενο στο γκοζι
ς] και “κοροωνον όπως
Δ Μερα” ἴοτον σου`
 κει-ΜΜΜ. .εροζον .~ _ :σερί τρίποντο·
:τις το ιονουορίου κοτερηκε στην Ανυπομονεί ο των |ΜΑ2 νο ` ο η _ 'ο ' Ι
οπρο κοι οπο τοτε εχει Εεκινησει σε οπο το μας ερθει` .ν _ ο ου κοι-νο_ενσωμοτωθε ' ο η η κ · > η
πρωτοθηημστος του ΑποεΛ ο Συνοηικο εχουν νίνει το . ~ ;_'στην προετοιμοσίο των
ονώνετ κοι ο 23χρονος εΞτρεμ εχει ονωνιστεί σε . σκοπο νο." ' '› | μ _ _ | ρ .
όπως. ποίρνοντος στο σπίτι του τη ` Σίηβο κοι ν .γ ο μ ~ ο' ` η οι ο η . _ ~ , ν ` .Μ .'
'ΜΜΜ ' ι Η ' ηΑπΑινικοΜον-ΛοΤΕΜ' οπο Μ ποντους.
ονεποβον νο οδηγησουν την ομοσο με
οσοοηειο κοι μοίροσον
μοζί θ οσίστ ο θ ΠΡΟΜΠΞΡ| (43 η. με 4/5
τρίποντο) μετά οπο
κοιρο οπονείωσε
ο τι ο τις επιοοσεις του
κοι ποπυ “πος στο οεοτερο μερος
ο 0Υ0Ρ|Κ “ο η.) ο ο ΣΤ00ΥΝ Με η.)
μ Η ο ¦ η : η ¦ ο · _ ο ¦ Δωσε..."
- Μο .οΡεεΜΥΛ- ο γ
τι ΜΜΜ-ω ! η 8 η > “ι:ιηε:ι°
π ::=ζἶΐ ' « η “Η :ουησίο οεν θο στηριχθεί μόνο
. _ΧθεὁΝό ή” - - στον ιμπρσιμοριτς στο τεηικο του
Δ "Μ” γω να Η “ ι ' Ευτο ο νπορχει κοι ο ητουρμοζ που
_ . 'φακό "ως η “ - οπεοειΞε Φετος οτι.μπορεί νο
η |Μἰ"8ς η" α ι , _ . κονει τη οιοΦορο». σήκωσε
¦ ¦ - _ ¦ η Χ ο πρώην ·βροχος· της
13 ¦ η " ' ο . ~ η ς άμυνα ω" °Μμ“'9Κ0ὐ κοπιίτεοοτ του Ρεθυμνου
 =οισθονοτονο ΜΑ ' Ρ κ:'"=":°Ἑ==:=='Μ
7.κο:ιΜο“ισεω“ρωιω“ ο ο ` = η '· , . Ι ~ .Δ -' .η ι .
.σου ισωτεΜνηωεωω 1 Η ' ο › _ / Μορφοποί, οιοικο με τονπονιώνιο ¦ ~ -~ η ο ' 1 "ρ"
“Μι Με ` '
ΠΑΝΝ|ΩΤΠτ ὲ
,Ποιος ο.
σκόρερ του `
οο“μιιιοκοιί| η Ι
¦ ΜΗΝ” η
Βροχορουοοτ ο
-ιμε πεντε '
` κοι'
Τρεις τ τ Μάο` 
οο“ΜΜὁ< Με; ί
ωρα στο 8” *
το οκτο- ρ Ι _
πεπτο: ΜΜΜ"... Μονο 
3-2. 3-4. πρωτσθπητιίοκοινσκονει "
2-Ί.Ξ·3 το'ντσμπθ ί ο'
Με εεοίρεση κάποιο ΜΜΕ που εχουν... εργοποΒικο ονοηορει τη με κοθε
τροπο οποείωση του θρύπου. οπο· οι εχοντες κοινο νου -οΜο κοι
κοτσιο- ποροοεχοντοι την “ερυθροηευκηκ ονωτεροτητο
θ οστομοτητο κοι κ
Η ι Ζτον πονοθηνοῖκ_
:ροποκομπο ο
ΠοΓεΤ:·'ιο~βυτο είνοιπρωτο- ιπ- υ
ποροι..νιο ουτἔπηρονθροθμοος ι' η'
κορυῷοίες οι Χοπιρερο Με η.)
κοι Μπονη ι·ι3 π.ι. σπουσοίο εονο η πονσον κοτω οπο το κοπως· (θ π.. 42 ρ.) ο Μονο η
ητεερε Με π.) ποοεψε οπο τον
πονοθηνοίκο. που εδειξε νο το
εχει χομενο οπο το πρῶτο σε·
κοπεπτο. οτον το σκορ εκτοεεοτηκε ομεσωτ στο 22-ε ο
οι “προσινες· κοτι ποντιν νο κονουν στη συνεχειο. “μείωσον·
" "ή Μ" μ ο ο σε 38-47 στο ημίχρονο. σπορ το
η ο"6'ωὴ“- . η _ | κ ΚΜΡΥ·Μ@#ε Η( ι επιμερους 494 υπερ του σου -'κ κόστισε τη η ' ` ε η 9ἔ“ἔἶἐἔἔἔἶἔἶἔ ο . , | ΜΝ!" "Μ ”π" ΜΜΜ.)
. · . η( Ξέρω" τῶν ΜΜΜ” |  μ “ ατεηειωσε- με συνοπτικες οισ
, ο ο -- ι ι · σικοσίες τον πρώτο τεπικο
οτοΤοομπιον `Λινκ»Ι·Η πρώτη ~ η ι.
ο κιτρινομουρη» υσοορίο νιοντον .- ψ _ _ η ι
υστορο πονετ~προεκυψε πιγπ ορο] ἔ σορτουνπο
||“οκου οτσν Ι η η ' ι κο'ι_ιντε- ι
1Ρ_οΜι'Ξ“μ
ΑΝΑ:τΑ:ιΜΗ:: πιο ουτο ποίρνει
ο οουμπιοκος το πρωτσθοημοτο·
ο ο πρώην τεχνικός του ιιΑοκ είχε
οποώσει σε τηηεοπτικη του εμοο
νιση πριν οπο ουσ μηνες πως η ομοοο του “επεσε εκ των εσωυ περυσι
κοι στη συνεχειο εδωσε ενο Εεκοθορο
ποροσεινμο γιο τον πονο που οι “ερυθροπευκοι» ποίρνουν τίτηους
` - προικ- 1 `
Μπι-ο:-οΜ“---οϋ 
'Μη η οοηθειο Π η ¦ “ 3 1
γιο τον σπουοοίο ο ΗΡ: “;2=ἔ
ισπονο πορτιερο. που επί 7
` 'νοι η .οιιοχῶρηση του
η . _ η ο σεζόν; Ποιες'είνοι .'
. . . . οι πρώτεοοΜδεθμου.εχσυν δείξει 
μιο τριετιο εχει γινει σημειο η ενδ|“Φέρ"Μ_ την °"ὁΠΜή ω".
°”"Φ°°“ 'Μ ”ν "ψ χ 8 ~ ~ τι σκεΦεετοι οΪίοιοο. Με: κοι τι '
""'"ό 'ω' 'ο “Μ"“  .θεα οι συμποτριὡτεονιοτο μεπηοντ κ
“°“°Φ“'°° . .'τουχοῖο μενοηο συμβοοοιο που¦εχει_ κ <
γ στον.Πειροιο ο η `πορουσίο στο τσομηιοντ 'ζ .
  η κ πινκκοιπἔονοπη του~κοσμου ' ῇ ί Ι
Η... εξοίρεση της Ατπετικο Μοορίτης ο ο τροπος Ἡ
που θο το οιοχειριστεί ο οπυμπιοκοτ. με οοηνο ~¦
το περσινο κοποκοίρι. οτον τοπικο κο- ι
τοοερε νο τον κρατησει ο ΔεΜε" η οποΦοση.
” η. πωπω: ο
ονο|σπονο . ¦ . , _, ¦
οποχωριίσεἶ. ""°""" δ'Ψψε"°Ρ ~
νο δοθούν το ' τωἩε°"°°°ῆεψ ὶ
νοντιο του ` Κω!" Ψ" Ψ” ΜΒΜ'
βοσικου στον ι . ΡΜ" ΡΜ Η χ!
κοπίνο `^"'εΡῆεπ τ.
 ο _ εεε έ προ τι
ΠΜ.ωωΜερωΜνεων “ΜΜΜ .ή
. στον τεηικο του κυηεΗῆου με-οΠυμπιοκο ' η
ῖ:Μη ιοΜΜε “Λεω τι
¦Πειτε::ετο=ηπεοονππκη η
Ι ιι Αεκ του οτι·οΜιιέτο ι-ο 3.
Ϊΐέ¦  _ “7”.- ιο
ι τινι ΗΜ πρωτοι . η περιμενει
› ι σοΛνμπιΑκοτ ι η. πιο Αεκ ιι τοκ
. η ΑΠοΣῖ0ΛΗ:
ο ποτερσς
Χομπιηος
1 το Με ο Μαντώς" ΜΜΜ τησ-σεντ” του Αρορίση ι73·ι7 .η
 . . ,η .η ο ..
ο ί_ Νοτη; .Μπος κοντινή '
Μ ῇ νεοι. ΜΜΜ: 
_ οπεεωσονμετΜ ο Με “
 τον Στεοιο_Μονωηο _ 
.η ρυππρεωοκοπω στον Ζ χ ¦
μ πονκο. στον πρῶτο μετά Ι
 Εκο ΙΚΑ :ΜΜΜ Με
Η· “·Ι;εοε:ειε Δεκ
ι · “ι “ΜΜοτ“
, .πετρες ΜοντοΠος
χ -ΧριίστοςΑρορίοητ. #
σκόρερ κοι σπμιοιιρ,, νοοτοο πομπο: ΥΙ που_εκρινε τονχθ
οι Πονετ Μονο. η ανω- 
; ση» ήτον;κοηυτερη κοκ
¦ ' στα νο είχε προηνηθεί ;
Η ' στο/ο' ημίχρονο ἐ ·
χ η Δ ο “ή Μ ι.
ή Ανοηοτικο βε“εΜῇω Αμ- | 'η
Ι ΜΜΜ ΜΜκτΡιον στη φοβο 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα